Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Увод

       

       Учебното помагало „Основи на биологията” I и II част е предназначено за първокурсниците, които се обучават в БП „Приложна биология" и "Науки за земята”, редовно и дистанционно обучение в Нов Български Университет. Отделни теми от него могат да бъдат използвани от студентите от БП ”Artes liberales и от курс ОООК0090 „Размножаването”.

        Целта на помагалото е в достъпна и системна форма да запознае студентите с основите на съвременната биология и с основните линии на нейното историческо развитие.

       Съдържанието е съобразено с учебния план и обхваща най-важното от няколко взаимосвързани обширни области в биологията – Зараждането на живота на Земята, Еволюция на организмите, Описание на основните таксономични групи от петте царства и Клетъчна биология. От растителните и животинските видове е акцентирано върху видовете, които са разпространени в България. В помагалото са описани основните понятия и  факти от тези области и са разгледани най-важните процеси, които протичат на организмово  и клетъчно ниво.  Дадени са сведения за ключовите научни открития и изследователите, които са ги осъществили. Специално внимание е отделено и на върховите научни постижения в областта на биологията – откритията и учените удостоени с Нобелова награда.

 

       Бих желала да изразя своята благодарност на акад. Евгени Головински за това, че ме въведе в преподавателката дейност, подкрепяше ме и ми оказваше ценна помощ както по съдържанието на помагалото, така и относно начина на представяне на материала.  С богатия си преподавателки опит той ми помогна плавно да премина от  предимно научно-изследователката работа и към работа като университетски преподавател.

 

      Изказвам  благодарност и на проф. Боряна Пирьова за ценните дискусии в процеса на изграждане на материала и за предоставянето на чуждоезична научна литература и на нейни лични учебни помагала.

      Благодаря на проф. Винарова, ръководител на Департамент „Медикобиологични науки за административната подкрепа по издаването на помагалото.

 

       Изказвам моята сърдечна благодарност на рецензентите акад. Е. Головински и проф. Б. Пирьова за критичните бележки и препоръките, отнасящи се до структурата и съдържанието на учебното помагало.