Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Основни понятия, факти и реалии

Основни понятия


1. Царство (в смисъл на таксономия в биологията) Най-висшата и многобройна таксономична категория в организмовия свят. Организмите на нашата планета са разделени на 6 царства:  Археи, Бактерии, Гъби, Протисти, Растения и Животни.

 

2. Прокариоти – Организми, съставени от една клетка и нямат ясно обособено, мембранно-ограничено ядро. Такива са археите и бактериите.

 

3. Еукариоти – Организми, съставени от една или повече клетки, които имат ясно обособено ядро, обградено от ядрена мембрана. Такива са гъбите, протистите, растенията и животните.

 

4. Геном – Цялото количество генетична информация, която се съдържа в една клетка или един организъм. Носител на тази информация е ДНК.

 

5. Хромозома – Структура, която е изградена от много дълга ДНК молекула, опакована с протеини. Тя носи част или цялата наследствената информаця на един организъм. Прокариотните организми имат по една хромозома, която е свободно разположена в цитоплазмата, а еукариотните – по много хромозоми, които са разположени в клетъчното ядро. По време на митотично и мейотично делене на растителните  и животинските клетки всяка хромозома придобива кондензиран вид под формата на пръчковидно тяло, което може да бъде наблюдавано под светлинен микроскоп. Броят на хромозомите е видово специфичен.

 

6. Ген – Участък от ДНК, респ. хромозомата, който се презаписва като самостоятелна единица и носи информация за изграждането на един белтък.

 

7. ДНК (Дезоксирибонуклеинова киселина) – Полимерна молекула в клетката, в която се съхранява генетичната информация на всеки един индивид. ДНК е изградена от ковалентно свързани помежду си дезоксирибонуклеотидни мономери и е носител на наследствеността от поколение в поколение. Тя е двойноверижна структура.

 

8. РНК (Рибонуклеинова киселина) – Полимер в клетката, образуван от ковалентно свързани помежду си рибонуклеотидни мономери. РНК биват 3 вида: информационна РНК(иРНК), транспортна РНК(тРНК) и рибозомална РНК (рРНК). РНК е едноверижна структура.

 

9. Кодон – Последователност от три нуклеотида в ДНК или иРНК молекулата, които представляват специфична инструкция за включването на точно определена аминокиселина на точно определено място в изграждащата се полипептидна верига на белтъците.

 

10. Митоза – Делене на ядрото на еукариотната клетка, при което става кондензация на ДНК във видими хромозоми. Предварително удвоените хромозоми претъпяват едно делене и се разделят на два идентични набора, като дъщерната клетка има еднакъв брой хромозоми с майчината – т. нар. диплоиден хромозомен набор. Този тип делене е характерен за соматичните (телесните) клетки на организмите.

 

11. Мейоза – Делене на ядрото на еукариотната клетка, което протича при половото размножаване. Предварително удвоените хромозоми претърпяват две последователни деления, като дъщерната клетка получава редуциран наполовина брой хромозоми в сравнение с майчината, т.нар. хаплоиден хромозомен набор. Чрез мейотичното делене се получават половите клетки на организмите.

 

12. Клетъчен цикъл (цикъл на клетъчното делене) – Репродуктивен цикъл на клетката, който представлява точно определена последователност от процеси, по време на които клетката удвоява броя на хромозомите си и своето клетъчно съдържимо, след което се разделя на две.

 

13. Репликация – Процес, при който се получава копие на молекулата на ДНК.

 

14. Транскрипция – Копиране на нуклеотидната последователност (секвенция)  на едната верига на ДНК в комплементарна РНК секвенция. Това става с помощта на ензима полимераза. Получава РНК молекула.

 

15. Транслация – Процес, при който става синтезата на белтъци в клетката. За матрица служат различни информационни РНК-молекули, чиято специфична нуклеотидна последователност обуславя специфичния аминокиселинен състав на всеки един белтък. Съществува правилото: „Една РНК молекула- един белтък”.

 

16. АТФ (Аденозин 5’- трифосфат) – Химично съединение, което се състои от аденин, рибоза и три фосфатни групи. То представлява основно депо за съхранение на химичната енергия във всички организми. Енергията се съхранява във високоенергетичните пирофосфатни връзки, образуващи се между отделните фосфатни остатъци. При хидролизата на всяка от тези връзки се отделя голямо количество енергия.


 Основни факти и реалии


Всички живи организми са произлезли от един общ прародител - пробионтна структура. По време на своето еволюционно развитие те са достигнали определени нива на организация. Въз основа на специфични критерии живите организми се разделят тексономично на 5 царства: Бактерии, Протисти, Гъби, Растения и Животни. Основната структурна единица на всички живи организми е клетката. Клетките се различават по своята структура и функции. В човешкото тяло има около 200 различни типа клетки. Изучаването на структурата, биохимичните процеси, генетичния материал, стареенето и други процеси са обект на клетъчната биология. Всички методи за лечение в съвременната медицина се основават на достиженията на клетъчната биология.

обратно нагоре