ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

„10 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО“

 

10 ноември 2017 г.

 

Национална научна конференция „10 години България в ЕС - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“, организирана от департамент „Право“ и секция „Публична администрация“ към департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет (НБУ), се проведе на 10 ноември 2017 г. в Аулата на университета.

Научната конференция беше организирана по повод 10-годишнината от членството на България в ЕС, както и предстоящото Председателство на страната в Съвета на ЕС. Основната цел на научната конференция беше да се задълбочи анализа на действащите политики и законодателството в контекста на членството на Република България в ЕС, да бъдат обсъдени проблемни теми и предизвикателства в практиката на публичните институции, Съда на ЕС и националните съдилища. 

Едно десетилетие след присъединяването на България към Европейския съюз е все по-значима необходимостта от анализ на политическите, икономическите, обществените, образователните, културните и външнополитически ефекти от членството на България в Европейския съюз, както и от оценка на въздействието на политиките на ЕС върху публичната среда и въздействието на правото на ЕС върху националното ни законодателство. Изминалите десет години са период, през който в страната са настъпили видими и значителни промени, което налага техния задълбочен анализ, както на академично, така и на научно-практическо ниво. С оглед на това, конференцията предостави форум за широко интердисиплинарно и междуинституционално обсъждане на въпросите, свързани с развитието на политиките и правото в България в контекста на членството на страната в ЕС.

В конференцията взеха участие г-жа Илияна Йотова -  Вицепрезидент на България, г-н Емил Радев - член на Европейския парламент, представители на Министерството за българското председателство на ЕС 2018, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на правосъдието, Българската агенция за инвестиции, Комисията за защита на потребителите, Съвета за електронни медии и др. От страна на академичната общност в конференцията се включиха с доклади представители на НБУ, СУ „Св. Климент Охридски“, Русенския университет „Ангел Кънчев“, УНСС, ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград, Бургаския свободен университет, Академията на МВР, Висшето училище по телекомуникации и пощи и др. Участие взеха също така представители на Съюза на юристите в българия, Висшия адвокатски съвет, Административен съд София - град, Софийски градски съд, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Международната данъчна асоциация - клон България, Си Банк.

Участието в конференцията на представители на академичната общност, публичните институции и частния сектор беше предпоставка за многостранен диалог, който да бъде основа за ефективен анализ и цялостно разбиране за процесите в България. В отделните панели бяха обсъдени теми, свързани с въздействието на правото на ЕС върху националното законодателство и съдебната практика, както и въздействието на политиките на ЕС върху дейността на публичната администрация. По-специално бяха разгледани въпроси, свързани с правата на човека и конституционни принципи, бюджет и бюджетни приходи, митнически съюз, финансиране чрез публични ресурси - фондове на ЕС, обществени поръчки, публично-частно партньорство. Обърна се внимание на законодателството, насочено към интеграция на вътрешния пазар - предизвикателства в сферата на гражданското и търговското право, развитие на регулирани, стабилни и глобално конкурентни финансови пазари в интерес на бизнеса и потребителите, в т.ч. социално законодателство (образование, здравеопазване, заетост, околна среда), както и правосъдие и вътрешен ред,  в контекста на сътрудничеството в областта на наказателното право.

Диалогът между представители на академичната общност, съдебната и изпълнителната власт, частния сектор и гражданското общество превърна научната конференция в иновативен и открит форум за срещи, анализ  и трансфер на знания. Осъществяването на този диалог имаше за цел да подпомогне доказването на потенциала на научните изследвания в България за превръщането им във фактор за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности. Същевременно предоставянето на публичност на академичните изследвания и междуинституционалният диалог е предпоставка за насърчаване на инвестициите от страна на частния сектор в иновативни научни изследвания, насочени към развитие на публичната среда.

В резултат от конференцията e подготвен настоящият сборник с доклади, който да отговори на потребностите от информация и специализирани академични изследвания в областта на политиките и правото на ЕС и България, както и да допринесе за развитието на българските академични изследвания в тази област. Сборникът е насочен към представителите на академичната общност, публичните институции, бизнеса, неправителствения сектор, докторанти и студенти.

 

 

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:

 

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“

 

Проф. д-р Екатерина Михайлова

Проф. д-р Благой Видин

Доц. д-р Деница Топчийска

Гл. ас. д-р Гинка Симеонова

 

ДЕПАРТАМЕНТ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“ - СЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

Проф. д-р Николай Арабаджийски

Проф. д-р Людмил Георгиев

Доц. д-р Юлияна Гълъбинова