Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  25 ГОДИНИ ПО-КЪСНОРегламент

Важни крайни срокове:

20 октомври 2014 г. – получаване на заявките за участие (с резюме на докладите)

24 октомври 2014 г. – потвърждение за приемане на заявките за участие (и на докладите).

 

Изисквания към оформяне на докладите:

Резюмето на доклада да бъде в рамките до 100 думи и да съдържа: заглавие на доклада, автор/и, академична длъжност и научна степен, институция, текст на резюмето, ключови думи (не повече от 5 думи). Пълният текст на одобрените доклади се предава на посоченото лице за контакт на хартиен и електронен носител в деня на конференцията. Максималният обем на докладите е до 10 (десет) стандартни машинописни страници, включително таблици, фигури, ключови думи и резюме.

Докладите на български език задължително включват абстракт и ключови думи на английски език. Отговорността за съдържанието на докладите е на авторите. Организаторите на конференцията си запазват правото да не приемат и да не публикуват доклади, които не са подготвени съгласно изискванията и/или не са получени до определения срок. Всеки от авторите на одобрените доклади ще получи един екземпляр от сборника с материали от конференцията след неговото отпечатване, освен ако не се прецени, че материалите ще бъдат публикувани онлайн. Формат на страниците: А4, Тор – 2,5 см, Bottom – 2,5 см, Left – 2.5 см, Right – 2,5 см. Номерация на страниците – долу, дясно. Шрифт: Times New Roman.

Оформянето на началната страница на доклада да съдържа следните елементи: заглавие на доклада, отпечатано с главни букви – 14 pt., Bold, Center; звание и научна степен, име и фамилия на автора (съавторите) – Bold, 12 pt., Center; университет (организация, фирма) – в разгънат вид – Bold, 12 pt., Center; Основен текст: след един празен ред Justified, 12 pt, разстояние между редовете (Line Spacing): 1,5. Фигури: Вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под фигурата – номер и наименование; Bold, центрирани. Ако е използвано изображение от външен файл – същият да е наличен във формат jpg. Таблици: Вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Над таблицата номер и наименование, шрифт Bold, дясно подравнени. Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до n (Footnote Text 10 pt.).