Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  25 ГОДИНИ ПО-КЪСНОЗАЯВКА за участие в Национална научно-практическа конференция
„МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ: 25 ГОДИНИ ПО-КЪСНО”
31 октомври 2014 г., Нов български университет, София

Име, презиме, фамилия *:

Академична длъжност и научна степен (до 220 символа):

Месторабота (до 220 символа) *:

Адрес за кореспонденция (до 255 символа) *:

Телефон *:

Вашата електронна поща *:

Избери как ще участваш в програмата на конференцията *:

Тема на доклада:

Тематично направление:

Резюме:


* отбелязаните по този начин полета са задължителни за попълване

Попълнете полето със сумата от числата: