ABSTRACTS
The collection of short novels in Italian literature: the opposition oral/written speech as a driving factor of narration
Petya Petkova-Staleva
Born at the dawn of Italian literature, the short novel appears to be a surmounting of the preceding short narrative forms, from which it draws plots and narrative motifs. Aimed to comply with the demands of the new perception of the world, which was nascent at the end of the Middle Ages and at the threshold of the New Age, with its flexibility of the genre, the short novel managed to fit the variety of the world with its changeability and inconsistency. Included in collections, some of which enclosed in a narrative frame, and others developed otherwise, the short novel merges from the oral to the written speech, whereas the active opposition between them determines that very dialogue, formed with the secular conversation with the narrator and the listeners, where narration is mostly a pleasure, generating pleasure.
„Антидиктаторският” роман в Испаноамерика (исторически и литературни корени)
Ани Леви
Статията е първата от поредица статии, посветени на едно от главните жанрови тематични течения в испаноамериканската литература: антидиктаторското течение. Латиноамериканският диктатор е специфично явление в действителността на континента, възникнало непосредствено след извоюването на независимостта от Испания през първата половина на ХIХ век. Като следствие от редица социално-исторически причини зараждането на романа в Испаноамерика - значително по-късно от Европа - съвпада с появата на диктатора и това обуславя голямото значение на антидиктаторската тема в литературата на континента. Статията се спира на историческите корени на явлението и проследява литературното му развитие, като разглежда първите произведения на жанра. В анекс към статията и преход към следващите от цикъла е включен списък на антидиктаторските романи от възникването на жанра до 1990 г.
The stranger and the inhabitant viewing the shore in Thoreau's Cape Cod
Albena Bakratcheva
Like A Week on the Concord and Merrimack Rivers and Walden, the only two books published in Thoreau's life time, Cape Cod deals with place and reveals Thoreau's intense place sense; unlike them, however, it deals with a place which is not home. The Waldener, the man of Concord, so used to exposing his inhabitant's viewpoint and identifying himself as both "the I" and "the eye" of Concord vicinity's nature, could not but approach Cape Cod as a stranger: a stranger however whose own existential adherence to the inhabitant's viewpoint could not but exceedingly intensify his concern with Cape Cod's inhabitants. If therefore, Walden and A Week present the one and only viewpoint of "the I, or the first person" of the inhabitant of the place, Cape Cod readily leaves room for many other viewpoints, most of which belonging to the Cape's inhabitants. Thoreau's choice can hardly be explained with plausibility sought after, as - out of moral reasons before all - he would never let the credibility of his accounts be questioned. Dealing with "the different eyes" the book offers and their interplay, this article argues that Thoreau's narrative choice in Cape Cod is primarily place-relation based, which makes him stick to a stranger's viewpoint, but also constantly provokes his interest in (and need for) the inhabitant's viewpoint he is so well accustomed to.
Love, a la Ruth Rendell, Will Hardly Save the Day:
The Water’s Lovely
Andrey Andreev
Статията запознава читателя с романа „Водата е прекрасна” (The Water’s Lovely) на британската авторка на криминални романи и психологически трилъри Рут Рендъл и разглежда начина, по който той третира темата за любовта – тема, присъстваща в цялото творчество на писателката, но тук преднамерено изнесена на преден план в четири основни и няколко второстепенни сюжетни линии. В типична смесица от комедия, трагедия и фарс, Рендъл изследва странните взаимоотношения, които често възникват между половете и биват погрешно наречени „любов”, като разширява темата и до вътрешносемейните отношения и психологическите травми, до които може да доведе липсата на същинско общуване. Анализът на основните герои и сюжетни нишки установява, че в неоптимистичната, мрачно хумористичната визия на Рендъл шансовете да възникне и просъществува истинска и необременяваща любов между хората са все по-малко в съвременния свят, в който невинните често стават жертва на чужди прегрешения или престъпления.
The stylistic expression of the fantastic and the hyperbole in some of Radichkov’s short stories and their translation into Italian
Dessislava Davidova
The article presents a contrastive analysis of the lingusistic means which render typical of Radichkov's style figures - metaphor, hyperbole, vernacular and dialectal words. The investigation of sample texts reveals Danilo Manera's skilled and truthful representation of the specifics of Radichkov's literary expression.
Футурумът и Кондиционалът като граматични средства за изразяване на несвидетелска информация в съвременния италиански език
Нели Раданова
Футурумът и Кондиционалът като граматични средства за изразяване на несвидетелска информация в съвременния италиански език е изследване, посветено на употребите на епистемичния Футурум и на тъй наречения Кондиционал за дистанцираност (Condizionale di dissociazione). Изследва се синтактичният и прагматичен контекст, в който те се проявяват и семантичната структура, която стои под тях и разрешава разграничаването на говорещия от граматичния субект на изказа. Анализира се отношението между модалните, темпоралниte и аспектуалниte стойности на Футурума и Кондиционала и излизането на преден план на едните или другите в зависимост от това дали формите са употребени в тъй-наречените си “основни употреби” или като изразяващи несвидетелска информация. Разглежда се генетичната и функционална връзка между Кондиционала за дистанцираност и епистемичния Футурум, като се подчертава идентичната им темпорално оринетация. Описва се за първи път парадигмата за изразяване на несвидетелска информация, изградена от аналитични форми, организирани по начин, различен от този на тъй-наречените сложни времена, един изключително важен извод, доказващ тенденцията за развитие към аналитизъм на италианския език и подчертаното му предпочитание към сложни форми, регистрирано още от момента на обособяването му като един от романските езици.
Наличието на тази парадигма дава възможност за твърде интересни анализи в съпоставителен план с българския език, които със сигурност ще бъдат обект на бъдещи изследвания на авторката.
Fluidity and permanence: The English noun and its categories
Valentin A. Videnov
The paper is not to be taken as primarily linguistic, but as a philosophical essay on language; and then not on the philosophy of language, like Searle or Austin’s work, but rather on the points of philosophical interest that the investigation of linguistic phenomena could bring out. Through the reflections on nominal categories in English it offers, focusing mainly on J. Molhova’s work, it seeks to show how the English noun exhibits the distinction between fluidity and permanence, which is also of importance for philosophy.
French verbs of movement in factitive constructions. Interpretation and translation into Bulgarian
Tzvetilena Krusteva
The article presents a comparison between the French construction “faire + inf” and the structures encoding a causative meaning in Bulgarian. The study focuses on four verbs of movement: aller, venir, entrer, sortir, which could present problems of interpretation and translation in Bulgarian. The analysis concerns both the syntactic structure of these verbs - intransitive, but also symmetric - and the semantic relations between participants in the verbal process. The corpus of the analyzed examples proposes a systematic translation of the factitive construction in context. The conclusions present the productive mechanisms, which are resorted to in Bulgarian: lexical (transitive, pronominal verbs), morphological (prefixation), syntactic (prepositional constructions, periphrastic verbal constructions, subordinate clauses, etc.).
An overview of some uses of the gerund (gerundio semplice in Italian in comparison to Bulgarian
Dessislava Davidova
The object of the article is a contrastive analysis of the use of the Italian simple verbal adverb in some contemporary Italian literary works and its translation into Bulgarian. The common gerundio semplice in the Italian text is not as widespread in the Bulgarian translation, which opts for descriptive structures, personal and impersonal verb forms.
Towards the classification of some linguo-cultural factors (the “Chinese experience” in intercultural communication)
Galina Kurteva
The article reviews the impact of some factors on intercultural language communication. A classification is presented, which is suitable in intercultural inrecation. Some reactions and behavior when speaking a foreign language in a foreign cultural environment are investigated. Guidelines are given how to interact and interpret important factors in various types of multicultural communication.
Образът на България в международните медии: Критичен анализ на дискурса и Корпусно изследване на лексиката
Eлена Тарашева
Статията докладва изследване на средствата, чрез които се изгражда образът на България в междунаронни медии. Използват се статии от уебстраницата на ББС, публикувани в продължение на една година. Материалът се съпоставя с публикации за Белгия, Финландия, Дания и Португалия. Анализира се характерът на статиите и честотността на използваните думи в публикациите за четирите страни. Прави се извод, че за България преобладават статии за престъпления, докато за останалите страни в корпуса се пише за социални аспекти от живота, като положението на емигрантите, мултикултурната интеграция, образованието, здравословния живот и т.н. Високата честотност на израза “под прикритие” в текстовете за България дава основание да се заключи, че България е единствената страна от изследваните, където ББС изпраща журналисти под прикритие, за да разкриват престъпления.
Когато сме на финала, да помислим за началото
Сияна Харизанова
Статията описва лекция с елементи на уъркшоп, проведена в рамките на семинар „Език, литература, култура” на Департамент „Чужди езици и литератури” на 17.06.2008 г. Лекцията бе изнесена на английски език от гл. ас. Сияна Харизанова и имаше за цел да заостри вниманието на присъстващите към това как и защо добре планираните и целенасочени дейности/задачи „на старта” могат да имат решаващо значение за успешния „финал” на учебната година (семестър/курс/занятие). Практическите идеи, споделени и изпробвани от участниците в семинара, са надлежно описани и подкрепени с примери.
Developing Listening in Young Learners through Stories
Deshka Margaritovа
The article looks at ways of developing listening in the primary language classroom by means of story-telling. It outlines the importance of storybooks for children, focusing on listening in particular. The paper lists various reasons for listening, and dwells on specific listening tasks and useful listening strategies. It goes on to discuss activity types, and illustrate them via stories. The latter are revealed as a valuable resource in teaching young learners by offering a world of supported meaning, building an awareness of visual and audio clues, and rendering listening accessible and comprehensive.
German as a Foreign Language in a Multilingual Context
Pavlina Stefanova
The article reviews some didactic and methodological aspects of multilinguism and the potential for their application in the teaching of German as a second foreign language. It is also an attempt to provide an answer to the following questions: In what way are the didactics and the methodology of multilinguism different from the traditional foreign language methodology? What is the situation of foreign language teaching in Bulgarian schools? Which aspects of language experience can be effectively used in the teaching and learning of subsequent foreign languages? How can learners’ knowledge of language be improved and how can their awareness be raised in the process of language learning? What competences are needed by foreign language teachers to successfully implement the concept of multilinguism?
Film translation and training of translators
Milen Shipchanov
The article reviews some problems in movie translation and the training of a movie translator. The author starts with a brief historical review of movie translation and its types, dubbing and subtitling. Attention is paid to the most common mistakes made while translating movies into Bulgarian. On the basis of the analysis, recommendations are provided for training of interpreters and instructions on how to use subtitling software. The multimedia article contains both illustrations and movie clips.