СПРАВКА ЗА АВТОРИТЕ

 

Десислава-Девора Атанасова е преподавател по руски език в СОУ „Сава Доброплодни” – Шумен (асоциирано към ЮНЕСКО) от 2015 г. Завършва специалността Руска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (2015). Специализира в Москва (2010) и Полша (2012). Втората й специалност е Българска филология. Продължава обучението си в магистърска програма Лингвистика и превод в Шуменския университет. Участва в редица научни проекти, в университетски, национални и международни конференции. Има публикации у нас и в чужбина. Научните й интереси са в областта на езиковедската компаративистика, лингвокултурологията, транслатологията и чуждоезиковото обучение.

 

Светлана Атанасова е гл. ас. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Постъпва на работа като асистент със специализиран конкурс по морфосинтаксис на съвременния английски език през 2001 год. През 2012 год. защитава докторска дисертация по социолингвистика. Научните й публикации са в областта на социолингвистиката, граматиката и анализа на дискурса. Води лекционни курсове по фонетика и фонология, социолингвистика, анализ на дискурса, лингвистика на текста и културни аспекти на устната комуникация, както и семинарни занятия по синтаксис (във функционалната рамка на М. А. К. Халидей), практическа граматика, корективна фонетика и лингвистика на текста. 

 

Даниела Боянова-Минкова е старши преподавател по новогръцки език в Академията на МВР  и докторант в Департамент „Романистика и Германистика” на НБУ. Завършила е СУ”Св. Климент Охридски” през 1995 г. В периода 1996-2005 г. преподава практически новогръцки език в ЮЗУ ”Неофит Рилски”- Благоевград. В момента преподава общ, разговорен и  специализиран новогръцки език на студентите, курсантите и специализантите в Академията на МВР. Води семинарни занятия по новогръцки език на студентите от специалност „Балканистика” в СУ”Св. Климент Охридски”. Автор е на учебника”Όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα» (2009), има участия в национални и международни конференции. Научните й интереси са в областта на история на образованието, чуждоезиковото обучение и психолингвистиката.

 

Снежана Бойчева е доцент доктор в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, където от 1992 г. води курсове и семинари по история на немската литература и културна история на немскоезичните страни, интеркултурна комуникация и ксенология, превод на специализирани и художествени текстове. Завършва немска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има многобройни участия в национални и международни конференции и конгреси. Автор е на две монографии и над шейсет статии. Научните й интереси са в областта на съвременната немскоезична литература, езиковата философия, интеркултурната комуникация и културите на паметта.

 

Доротея Валентинова е доктор по история, магистър по право, редовен асистент в ИИИ при БАН и УниБИТ, хоноруван в СУ „Св. Климент Охридски”. Завършва НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ” и СУ „Св. Климент Охридски”, където защитава доктората си “Концепциите за справедливост (iustitia) и равенство (aequitas), и понятието “корупция” (corruptio) в римското право  (IV в. пр. н.е. - VI в.)”. Автор на две книги, 28 научни и над 350 научнопопулярни статии, включително и по проекти с History и Discovery Channel; преводач на 6 книги от английски и латински; съавтор и редактор на 15 книги и учебници. Научни интереси: корупционни практики и антикорупционно законодателство в Древен Рим; римско публично право, римска история и литература; латиноезични извори; варварски закони; трансхуманизъм, ценностни трансформации и общества в криза. 

 

Калин Василев от началото на 2013 г. е докторант на самостоятелна подготовка в Нов български университет, докторска програма „Методика на обучението по съвременни езици“, департамент Романистика и германистика. Досега е водил курс по фразеология в бакалавърска програма Неоелинистика, както и общообразователни курсове по новогръцки език. Завършва новогръцка филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на три статии. Научните му интереси са в областта на новогръцкото езикознание, новогръцката граматика и по-специално новогръцкия глагол, теорията и практиката на превода и чуждоезиковото обучение.

 

Мария Китова-Василева е професор, доктор на филологическите науки. Работи в Нов български университет почти десет години. Именно в този университет, с присъщия му нов дух и съвременни схващания за организацията на учебния процес, тя намира благодатна почва за разгръщане на творческия си потенциал. През последните години води лекционни теоретични курсове по Общо езикознание, Наука за езика, История на писмените системи – дисциплини, които се различават от предишното й професионално амплоа: на това се дължи и новата ориентация на творческите й интереси, насочени към областта на лингвистичната историография.

 

Цветелина Господинова е редовен докторант в ДП „Методика на обучението по съвременни езици”.

 

Ярмила Даскалова е главен асистент доктор по английска литература във Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий”, катедра „Англицистика и американистика”. Има многобройни участия в национални и международни конференции. Научните й интереси са в областта на английската, американската, ирландската и българската литератури, както и в сферата на сравнителното литературознание. Има множество научни публикации, включително в едно от най-престижните европейски издания Comparative Critical Studies – международно реферирано издание на Британската асоциация за сравнително литературознание (BCLA). Изнасяла е лекции в чужбина – Великобритания, Ирландия, Германия, Унгария и др. Има публикувани две поетически книги. За преводна лирика е носител на две Първи награди на Съюза на преводачите.  

 

Десислава Давидова е преподавател по италиански език  към Департамент „Германистика и Романистика” в НБУ.Завършва висшето си образование, магистърска степен, специалност „Италианска филология” в СУ „Св. Климент Охридски” през 1998 г. Понастоящем е докторант към ДП Лингвистика и теория и практика на превода към НБУ. Основните й изследователски интереси  са в областта на съпоставително езикознание и по-специално  синтаксис на подчинените отстъпителни изречения в италиански и български език. Допълнителните й преподавателски интереси са  в областта на практически италиански, културата на Италия. Автор е на публикации и статии, свързани с теорията на превода, засягащи темата за наречията за начин, простото деепричастие, както и подчинените отстъпителни изречения в италиански и български език.

 

Антоанета Димитрова е доктор по германски езици (немски език) и доцент в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, където от 2008 г. води курсове по морфология и синтаксис на немския език, лингвистика на текста, художествен и специализиран превод, а от 2015 г. и по теория на превода. Завършва немска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има многобройни участия в национални и международни конференции и конгреси. Автор е на две монографии и над петдесет статии. Научните й интереси са в областта на преводознанието, текстолингвистиката, съпоставителното езикознание и чуждоезиковото обучение.

 

Борислав Георгиев получава докторската си степен по езикознание от Института за български език при БАН и е доцент по български език в Нов български университет. Основател на общообразователните курсове по български език (езикова култура и есе) в Нов български университет. Води курсове по комуникативна граматика, езикова антропология, езикова прагматика, социолингвистика и интернет лингвистика. Изследователските му интереси са в областта на езиковата прагматика, езиковата антропология, социолингвистиката, теорията на речевите актове, лингвистиката на текста, социосемиотиката, юридическата семиотика, и меметиката.

 

Магдалена Караджункова е главен асистент по съвременен испански език в НБУ, Факултет за базово образование, Департамент „Романистика и Германистика”. Завършила е специалността Испанска филология в СУ „Св. Климент Охридски” през 1988 г.  През 2005 г. записва докторантура в Мадридския университет „Комплутенсе”, където през март 2009 г. защитава докторска дисертация в областта на методиката на чуждоезиковото обучение. Изследователските й интереси са в сферата на обучението по чужд език, теорията и практиката на превода, лексикологията и лексикографията. Научните публикации на Магдалена Караджункова разглеждат различни аспекти от проблематиката, свързана с обучението по испански език като чужд, както и теми от испанското езикознание.

 

Веска Кирилова е доктор и главен асистент във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, където от 2001 г. води курс по фонетика и фонология на съвременния френски език, а от 2011 г. курс по семантика и лексикология на френския език. Завършва френска филология във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Има участия в национални конференции. Автор е на редица статии, както и на учебници и помагала (в съавторство). Научните й интереси са в областта на съпоставителното езикознание.

 

Янка Коева e доцент доктор във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.  Води курс лекции по методика на обучението по немски език, актуални проблеми на обучението по немски език, история на методиката на преподаването по немски език, дидактика на немския език и култура, както и упражнения по практически немски език. Автор е на две монографии, едно учебно помагало и 23 статии. Съавтор е на един учебник и три учебни помагала. Научните й интереси са в областта на дидактиката и методиката на обучение по съвременни езици, текстолингвистиката, психолингвистиката и невродидактиката. Има участия в национални и международни конференции и конгреси.

 

Галина Куртева е доктор на филологическите науки, главен асистент в НБУ, където работи от 1997 г.” Завършва българска филология, а след това и английска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Защитава докторат в Руската академия на науките, участва в международни конференции и проекти в Пекин, Торино, Виена , Залцбург, Перуджа, Москва, Берлин,Уфа.

Научните й интереси в областите: чуждоезиково обучение, лингвокултурология, стилистика, социолингвистика, интеркултурна комуникация, културология.Участие в Проект за пълноправно членство на НБУ в ALTE, 2009-2014. Ръководител на проект ”Обучение по български език като чужд за Еразъм студенти” към ЦРЧР, 2011-2015г. Ръководител на „Лятно училище по български език”. Отговорник на секция Български език за чуждестранни студенти в НБУ.

 

Мария Ладовинска е завършила италианска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. От 2003 г. е редовен асистент, а от 2007 г. – редовен докторант в Нов български университет, където освен общообразователните курсове по практически италиански език е водила и уводни курсове по фонетика и фонология на италианския език, както и по лексикология и словообразуване в италианския език. Научните й интереси, представени чрез няколко публикации и участия в проекти, са в областта на съвременното италианско езикознание, текстолингвистиката, превода и чуждоезиковото обучение.

 

Нели Митева е доктор по методика на чуждоезиковото обучение и доцент в ШУ “Епископ Константин Преслваски”. Автор е на една монография, две учебни помагала и 32 научни публикации. Чете лекционни курсове и води семинарни упражнения в бакалавърски програми. Научните и интереси са в областта на ключовите компетентности в академичната сфера и методиката на чуждоезиковото обучение.

 

Златороса Неделчева-Белафанте е доктор по френска литература и главен асистент в ПУ „Паисий Хилендарски”. Преподава френска литература (ХІХ-ХХв.), лингвистика на текста, практически френски език. Завършила е френска филология във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Участвала е в национални и международни конференции и конгреси, автор е на над 40 публикации. Научните ù интереси са в областта на френската литература, дидактиката на чуждоезичната литература, наратологията.

 

Мария Спасова е доктор по езикознание и главен асистент по съвременен испански език в департамент „Романистика и Германистика”, НБУ. Завършва приложна лингвистика в НБУ през 2003, а през 2009 придобива докторска степен в Университет „Помпеу Фабра“, Испания  с дисертация в областта на съдебната лингвистика. Научните ù интереси са в сферата на съдебната лингвистика, чуждоезиковото усвояване и превода.

 

Петя Петкова-Сталева е завършила италианска филология в СУ “Св.Кл.Охридски” през 1988 г., в периода 1991-1999 г. преподава италиански език в ИЧС, а от 1999 е редовен преподавател в НБУ, като освен италиански език, преподава “История на италианската литература” и “История и култура на Италия”, както и води курсове по писмен и устен превод. Научните й интереси са съсредоточени, от една страна, в областта на италианската литература, в частност ренесансовата новела, а от друга в областта на методиката на чуждоезиковото обучение и на теория и практика на превода.

 

Венета Сиракова е преподавател в Нов български университет от 2001 г. и доктор по теория и практика на превода. Води курсове по практически испански език, писмен превод и теория на превода. Завършва испанска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на учебници по практически испански език и на редица статии в областта на писмения превод и на испаноамериканската литература. Научните й интереси са в областта на теорията и практиката на превода, испаноезичната литература и чуждоезиковото обучение. 

 

Албена Стефанова е старши преподавател в Университета за национално и световно стопанство.  Стажът й в преподавателската дейност започва като учител в детски градини и езикови школи и продължава в различни висши училища, сред които са Софийският университет, Академията на МВР, Висшият ислямски институт и Нов български университет. В УНСС Албена Стефанова участва в обучението по английски като първи и втори чужд език на студенти по икономика и политически науки. Основните й професионални интереси са в областта на превода, специализиран и литературен, и преподаването на английски език за специални цели. Има участие в национални и международни академични проекти. Понастоящем е докторант по методика на чуждоезиковото обучение и научният й интерес е свързан с формирането на комуникативна компетентност по английски език за специални цели чрез работа със специализиран текст.

 

Павлина Стефанова е професор, доктор на филологическите науки. Преподавател е в НБУ, департамент „Романистика и германистика“, където води курсове по дидактика, образователни теории, методика на обучението по съвременни езици и др.

 

Таня Топалова е завършила Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" , специалност "Френски и италиански език" на направление "Приложна лингвистика". Към момента работи като асистент по съвременен италиански език в Катедра "Романистика" към Филологически факултет на ВТУ. Научните й интереси са в областта на художествения и специализирания превод  и езикознанието.

 

Милен Шипчанов е главен асистент по френски в Департамент "Романистика и германистика" на НБУ. Завършил френска филология в СУ "Кл. Охридски" през 1979 г. Преподава нормативен френски, писмен и устен превод, АВИТО в ЧЕО. Научните му интереси са в областта на прилагането на ИКТ в методиката на ЧЕО и преводознанието. Доктор по Методика на обучението по френски език с дисертация на тема " Педагогическа медиация чрез персонален компютър в чуждоезиковото обучение (самостоятелна работа и контрол)", защитена на 25.03.2013 г. Автор на над 40 публикации в специализираната преса и издания на НБУ.

 

Ане Щурм е завършила немска литература, компаративистика и философия в Лайпциг, Прага и Берлин. От 2013г. е преподавател в катедра „Германистика  и неерландистика“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.