Предмет на дейност, научни области, професионални направления и приоритети

И.д. ръководител департамент: доц. д-р Ралица Берберова
корпус 2, офис 606
e-mail: rberberova@nbu.bg

 

Департамент „Природни науки“ е създаден през 2012 г. В неговия състав влизат членове на съществувалите по-рано Департаменти „Науки за Земята и околната среда“ (създаден през 1996 г.) и „Медикобиологични науки“ (създаден през 1994 г.).
Преподавателите в Департамента провеждат научни изследвания в следните научни направления: геология (ротационна геодинамика, хидрология и хидрогеология, минералогия и кристалография, гемология), екология и опазване на околната среда (оценка на риска от природни катастрофи, качество на живота, опазване на природните ресурси, алтернативни и възобновяеми енергийни източници, екологичен мениджмънт), химия (екологични торове и подобрители за почви), биология (качество на храните), физика (астрономия, нови материали), алтернативен туризъм.
Научните контакти на Департамента са с Университета в Улм, Фрайбергската академия на науките, Австралийския национален университет, Университета в Нант, Аристотеловия университет в Солун, Университета на Авейро, Университета на Азорския автономен район, Институт за космически изследвания и технологии на БАН, Централната лаборатория по ветеринарно-санитарен контрол и екология, Асоциацията на българските градове и региони, Института за местно и регионално развитие и др.
В областта на науките за Земята Департаментът е организатор на ежегодни летни школи за оценка на околната среда по компоненти и изложби на скъпоценни камъни и гемоложки образци с участието на студенти. Департаментът е реализирал множество научноизследователски и приложни проекти с външно финансиране. Негови преподаватели са участвали в съфинансирани от НБУ експедиции на остров Ливингстон (Антарктида) и Азорските острови за научни изследвания. Организираните експедиции в Родопите и Странджа, свързани с различни проучвания в областта на геологията, гемологията и природните феномени, довеждат до откриването на диаманти край с. Светулка, област Кърджали, събитие, отбелязано от редица световни медии, а новооткритият край Кръстова гора ювелирно-декоративен камък е наречен от откривателите си НюБУлит на името на НБУ. Друга научна сензация е откриването на шмиргели в Странджа. Подобни находища са известни единствено на територията на Гърция, Турция и САЩ.
В научноизследователските проекти с биологична насоченост, финансирани от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН), Немската служба за академичен обмен (DAAD), NATO; Саксонското министерство за наука и изкуство, Немското министерство за образование и наука (BMBF) участват и студенти. Екипът от студенти и преподаватели ежегодно представя научни резултати на редица авторитетни национални и международни научни конференции като FEBS конгреси, ISME – конференции, Балкански конгреси и др. Преподавателският екип си сътрудничи с университети и научно-изследователски институти от Германия, Франция, Португалия и др.
Към Департамента действат постоянните семинари „TERRA nostra“ и „TERRA nostra – junior“, на които се представят последните научни постижения на преподаватели и студенти от програмите. Департаментът е организатор на ежегодната научна конференция „Екологизация“ (2009–2013 г.). През 2013 г. Департаментът за първи път организира националната научна конференция „Храни“, а през 2014 г. е съорганизатор на Международната научна конференция „ВСУ’14“.
Департаментът е разработил и ръководи академично бакалавърските програми „Екология и опазване на околна среда“, „Биология – обща и приложна“, „Екология и управление на околната среда”, „Науки за Земята“, „Науки за Земята и алтернативни енергии“; магистърските програми „Международен алтернативен туризъм“, „Екология и устойчиво развитие“, „Геотехника и възобновяеми енергийни източници“, „Гемология и дизайн на бижута (съвместно с Департамент „Изящни изкуства“) “, „Аерокосмически изследвания на околната среда“ (съвместно с Институт за космически изследвания и технологии на БАН), „Екомениджмънт“ (съвместно с Департамент „Администрация и управление“), „Екологични експертизи и контрол“. Преподавателският екип има дългогодишен опит и в дистанционното обучение – програмите се предлагат както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение.
Програмите на Департамент „Природни науки“ са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация.
Департаментът има сключени договори по програма „Еразъм“ за обмен на преподаватели и студенти.
Учебно-практическите и изследователски звена – Лабораторията по природни бедствия и рискове, Лабораторията по гемология, Лабораторията по биология, Лаборатория по химия и Лаборатория по морска биология се управляват академично от Департамента.
По инициатива на студенти от програмите на департамента и с неговата подкрепа през 2015 г. към Студентски съвет на НБУ е учреден студентски клуб по екология – EcoPro.

Обратно горе

Flash Menu
2016 © Нов български университет