Лаборатория по морска биология

Отговорник: проф. д-р Даниела Пиларска
офид 606, корпус 2
e-mail: dpilarska@nbu.bg

Лабораторията по морска биология в гр. Созопол е създадена през 2015 г. с решение на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ. Основната й цел е свързана със създаване условия за придобиване на практически опит и получаване на знания в областта на зоологията и физиология на морски животни, морската екология на студентите от бакалавърските програми „Биология – обща и приложна” и „Екология и опазване на околната среда” към Департамент „Природни науки”.
Лабораторията преодоставя база за провеждането на практически занятия по извънаудиторни и лекционни форми на обучение, приложни изследвания на студентите биолози и еколози, където могат да разработват бакалавърски тези и проекти, финансирани от НБУ и външни източници.
Лабораторията по морска биология работи в колаборация с Лабораторията по морска биология към Института по биооразнообразие и екосистемно разнообразие – БАН.
Обратно горе

Flash Menu
2016 © Нов български университет