Лабораторията по природни бедствия и рискове

Директор: доц. д-р Ралица Берберова
корпус 1, офис 310Б
е-mail: rberberova@nbu.bg


Лабораторията по природни бедствия и рискове към Бакалавърски факултет е създадена през 2008 г. с решение на Академичния съвет на НБУ.  Лабораторията акцентира върху обучението на студенти от програмите на Департамент “Природни науки”, върху научните изследвания, разработването и реализирането на проекти. В Лабораторията се провеждат практически занятия на студентите. Практика е също така студенти да участват в подготовката и реализирането на проекти. Студентите се обучават да работят и със специализираната апаратура, с която разполага Лабораторията.
Сред най-значимите резултати от проведените изследвания в Лабораторията се открояват:

 • разработен и презентиран пред представители на държавната и местна власт модел на система за ранно оповестяване на природни бедствия за Р България;
 • създаване нова теория за динамиката на Земята - CORКSCREW-теория с автори проф. Рангел Гюров, д.н. (НБУ) и проф. д-р Бойко Рангелов (ГФИ-БАН) – теорията е представена в редица международни и национални научни конференции и симпозиуми и публикувана в престижни издания;
 • прогнозиране на земетресения;
 • прогнозиране на метеоявления;
 • доказване на влиянието на Луната върху появата на земетресения – резултатите са представени в редица научни конференции и семинари и публикувани в научни издания и други.

Материална база
Лабораторията по природни бедствия и рискове разполага със специализирана апаратура: GPRS (георадар) „MALA”- Швеция; GPS-и – Финландия; радиометри - Русия, Франция; електроспектрометър – Германия; магнитометър и др.
Проекти
Екипът на Лабораторията по природни бедствия и рискове участва активно в реализирането на проекти, извършва експертизи и оценки, взема участие в работи групи и комисии.
Услуги
Основните услуги, които предоставя Лабораторията по природни бедствия и рискове, са оценка на рисковете от различни видове природни бедствия, геоложки и хидрогеоложки проучвания, георадарни проучвания, мониторинг на електромагнитните замърсявания, замервания на радиоактивни замърсявания, изготвяне на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологични оценки (ЕО) и др.

Оценка на рискове:

 • Оценка на риска от наводнения, включваща:

•    оценка на водосборната област;
•    оценка на режима на реките;
•    оценка на речните легла и проводимостта им;
•    оценка на хидротехническите съоръжения.

 • Оценка на риска от проява на склонови процеси: свлачища, срутища и калнокаменни потоци (сели).
 • Оценка на риска от атмосферни явления и процеси: силни ветрове, навявания, заледявания, черен лед, намалена видимост, смог, градушки.
 • Оценка на риска от пожари.
 • Оценка на риска от земетресения: райониране по интензитет, сеизмична устойчивост.
 • Оценка на уязвимостта на райони от засушаване.
  *Специфични оценки: геоаномалии, радиоактивен фон и др.

Други услуги, които извършва лабораторията:

 • Инженерно-геоложки проучвания;
 • Хидрогеоложки проучвания (търсене и проучване на подземни води);
 • Георадарни проучвания;
 • Геодезични заснемания;
 • Измервания за радиоактивно замърсяване;
 • Измервания за електромагнитно замърсяване от GSM оператори и др. източници;
 • Измервания за геопатогенни зони;
 • ОВОС и ЕО;
 • Посредничество.

 

 

Flash Menu
2016 © Нов български университет