Публикации на студенти

  1. Григорова И., Р. Берберова. 2015. Препоръки за развитието на алтернативен туризъм в района на община Долна баня. Годишник на департамент „Природни науки“ 2014. НБУ. 2015, 117-127, ISSN2367-6302
  2. Димитров З., Р. Кехайов, К. Ламбрев, К. Наумов, С. Старев, Т. Трифонов.  СТРАТОС 1 – Изследване на атмосферата със стратосферен хелиев балон. Годишник на департамент „Природни науки“ 2014, НБУ, 2015, 140-152, ISSN2367-6302
  3. Дойчинова А., Б. Захаринов, Екологичен риск при проучване на въглеводороди от битуминозни шисти, Доклади ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, 4 – 5 юни 2015 г., София, България, 2015, т. ІIІ, ISSN: 1314-071X.
  4. Иванова П., Е. Серафимова, В. Петкова. Ръчно изработен ротационен биореактор за домашно компостиране. Годишник на департамент „Природни науки“ 2014, НБУ, 2015, 128-139, ISSN2367-6302
  5. Пеева А., Р. Берберова, Анализ на резултати от анкетно проучване за информираността за природни бедствия, Годишник на департамент „Природни науки“ 2014, НБУ, 2015, 107-116, ISSN2367-6302
  6. Ташева А., В. Петкова, Б. Костова, В. Стоянов, Биоотпадък от птицепроизводство (черупки от яйца). Част 2. Органични технологични приложения, In: Proc. of 15th International Scientific Conference VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, vol. 1, 4–5 June 2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, 2015, v.3, 235-240
  7. Tomov А., A. Doycheva, G. Sachanska, Antibacterial activity of organically grown parsley. Годишник на департамент „Природни науки“ 2014, НБУ, 2015, 102-106, ISSN2367-6302
  8. Tomov А., A. Doycheva, P. Mladenova, G. Satchanska, Antibacterial activity of organically grown vegetables. Acta microbiologica bulgarica, 2015, 31, 54-61

 

 

 

 

 

 

Обратно горе

Flash Menu
2016 © Нов български университет