Учебни програми – Каталог 2015/2016

 

  • Бакалавърска програма „Биология – обща и приложна“ (редовно обучение)

 

Кратко представяне:
БП „Биология - обща и приложна“ съчетава класическа и модерна биология. Обучението през първите две години обхваща курсове по общо образование като Основи на биологията, Биологична антропология; Основи на информатиката; практически курсове - Зоология на безгръбначните и гръбначните животни, Анатомия и морфология на растенията, Ботаника, Физиология на растенията, Човешкото тяло, Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия, Цитология, Клетъчна биология, Хистология, Микология, Паразитология и др. Към всяка една от биологичните дисциплини се провеждат практически занятия. През първата и втората учебна година се провеждат и летни практики със студентите.
През третата и четвъртата година образователната програма съдържа специализирани биологични учебни дисциплини, като Биохимия, Основи на микробиологията, Генетика, Вирусология, Молекулярна биология, Физични методи в биологията, Ензимология, Биоинформатика, Фармакология и др.
През последните две години от обучението си студентите имат задължителни практики, самостоятелни работи и стажове по учебните дисциплини.

Специалност и професионална квалификация:
Биология, бакалавър по биология със специализация обща биология или микробиология

Компетенции:
Завършилите програмата имат знания  по неогранична, аналитична и органична химия, химия, зоология, математика, ботаника, физиология на растенията, физика, клетъчна биология, микология, микробиология, цитология, хистология, геномика, протеомика, молекулярна биология, физиология на животните и човека, вирусология и др. биологични дисциплини. Те ще могат да извършват безопасно в лабораторна среда както рутинна лабораторна работа, така и да се занимават с научно-изследователска дейност. По време на обучението, по всички учебни дисциплини се въвеждат основни понятия на английски език, а студентите получават за изпълнение задачи на същия език, което им дава възможност за реализация и в чужбина.

Практики и стажове:
Практическите занятия протичат в Лаборатория по биология, Лаборатория по гемология с образци по палеонтология и Лаборатория по химия. Част от практическите занятия се провеждат и с отдалечено ползване на апаратура в научни институти, държавни организации и частни високотехнологични биотех-фирми. Студентите провеждат практикуми по всички биологични дисциплини като органична и неорганична химия, ботаника, зоология на безгръбначните животни, зоология на гръбначните животни, микробиология, биохимия, генетика и др. По време на обучението се провеждат множество теренни занятия и стажове в структури, свързани с анализите на храни, клинични и диагностични лаборатории, молекулярно-биологични лаборатории.
Програмата дава възможност за международна студентска мобилност по програма „Еразъм“ с няколко европейски университета като Националния институт по приложни науки (INSA, CNRS), Тулуза, Франция; Държавния университет в Букурещ, Румъния и Националния център по биоресурси, Лисабон.

Реализация:
Студентите, завършили програмата ще бъдат теоретично и практически подготвени за работа като експерти-биолози в научни институти, медико-диагностични, клинични и ветеринарно-медицински лаборатории, фирми за търговия с лабораторна апаратура и консумативи, фирми, занимаващи се с разпространение на лекарства и хранителни добавки, фирми за мониторинг на клинични изследвания на лекарствени продукти, Българска агенция за безопасност на храните и Министерство на земеделието и храните.
Завършилите специализация „Обща биология“ ще могат да се реализират  биолог-специалист, вкл. като зоолози, ботаници, миколози, цитолози, хистолози,  хидробиолози, паразитолози, генетици и медицински биолози.
Завършилите специализация „Микробиология“ ще могат да работят като микробиолози в държавни и частни клинични лаборатории, лаборатории към диагностично-консултативните центрове,  в лабораториите на РИОСВ, като микробиолози във ветеринарните клиники и кабинети, в  Агенцията по безопасност на храните, Центъра за заразни и паразитни болести, микробиологични инстититути у нас и в чужбина.

 

  • Бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда“ (редовно и дистанционно обучение)

Кратко представяне:
Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Биология, Астрономия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Глобален свят; практически курсове: Екология, Химия, Климатология и метеорология, Екологичен мониторинг, Екологична информация и органи на управление и др.
През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми, които включват практики и стажове.

Специалност и професионална квалификация:
Екология и опазване на околната среда,бакалавър еколог

Компетенции:
Студентите получават знания в областта на опазването на околната среда – замърсяване и опазване на въздух, води, почви, биоразнообразие, третиране на отпадъци и др. Придобиват умения за изготвяне на становище за състоянието на околната среда и предприемане на превантивни мерки за нейното опазване. Професия и възможни заемани длъжности за завършилите програмата: еколог; експерти в държавни и общински администрации и структури, консултанти в екологични отдели и организации.

Практики и стажове:
Практическото обучение включва практики и стажове в лабораториите към Департамента и външни институции като министерства, държавни агенции, общински администрации, предприятия и др. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция и Португалия.

Реализация:
Завършилите програмата ще заемат длъжност „еколог“; експерти в държавни и общински администрации и структури, консултанти в екологични отдели и организации.

 

  • Магистърска програма „Аерокосмически изследвания на околната среда“ (редовно обучение)

Кратко представяне:

Програмата е съвместна с Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науки (ИКИТ-БАН). Целта на Програмата е подготовка на кадри в областта на използването на аерокосмичските методи и средства за целите на екологиата и изучаването и опазването на околната среда. Актуалността на програмата е категорично доказания в световната практика факт, че аерокосмическите изследвания са мощно и ефективно средство за изучаване на околната среда. Като преподаватели са привлечени известни учени и специалисти в областта с многогодишен научен, практически и преподавателски опит.

Специалност и професионална квалификация:
Аерокосмически изследвания на околната среда, магистър по аерокосмически изследвания на околната среда

Компетенции:
Завършилите програмата ще са усвоили следните основни знания: приложението на дистанционните аерокосмически методи за изследване на Земята, както и техните особености и възможности за получаване на информация за вида и състоянието на наземни обекти; поставянето на конкретни и комплексни задачи в научно-технически, икономически и управленски аспекти в зависимост от целите и условията на аерокосмическите изследвания за екологията и опазването на околната среда; аерокосмическите летателни средства и аерокосмическата апаратура, техните експлоатационни характеристики и възможности предимно в потребителски аспект.
Завършилите програмата ще са усвоили следните основни умения: да планират и организират синхронен аерокосмически експеримент в областта на екологията и опазването на околната среда; да възлагат подготовката и получаването на необходимите аерокосмически изображения за изучаване на отделни комплексни екологични проблеми; интерпретация на дистанционна аерокосмическа информация за оценка състоянието на околната среда чрез преки и косвени дешифровъчни признаци, в съчетание с контактно получени наземни данни; да разработват проекти за аерокосмически изследвания с цел изследване на околната среда; да правят оптимален избор за поръчване и закупуване на дистанционни снимки (изображения) за конкретни научно-приложни цели.

Практики и стажове:
Програмата предлага практики и стажове в Института за космически изследвания и технологии при БАН и неговите филиали и обсерватории в страната, където студентите ще имат възможност да участват в реалната научна и научно-приложна дейност на Института в изпълнение на планови задачи, договори и проекти. В Лабораторията по природни бедствия и рискове на НБУ студентите ще могат да участават в реални проекти. Има възможности и за провеждане на практики и стажове във външни организации - държавни, областни и общински администрации и неправителствени организации. Възможност за международна мобилност по договори на департамент „Природни науки” по програма „Еразъм“. Участие на студентите в международните проекти и програми на ИКИТ-БАН, участия в международни научни форуми.

Реализация:
Завършилите програмата могат да работят във всички национални и регионални ведомства, занимаващи се с въпросите на екологията и опазването на околната среда, научна работа в научни институти, оперативна работа в Центъра за аерокосическо наблюдение към МВР, поделения на Гражданска защита, Червен кръст, Спасителни служби, Министерство на околната среда и водите, преподаватели по екология и опазване на околната среда във всички учебни нива, възможност за продължаване на обучението за научна степен „доктор“ и т.н.

 

  • Магистърска програма „Екологични експертизи и контрол“ (редовно и дистанционно обучение)

Кратко представяне:
Във връзка с членството на страната ни в ЕС рестрикциите в областта на опазването на околната среда нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по екология в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др. Заемането на определени длъжности в йерхархията на организациите и изискванията по нормативни документи в областта на превантивните и контролни дейности по опазването на околната среда изискват определена образователна степен и придобити знания и умения, получени в съответно образователно ниво. Така структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в тази област и възможност за широка реализация на завършилите бакалавърска програма студенти и повишаване квалификацията и специализацията в степен „магистър“.

Специалност и професионална квалификация:
Екологични експертизи и контрол, магистър еколог

Компетенции:
Завършилите програмата ще са усвоили следните основни знания: нормативните документи и основните положения в правното регулиране в областта на опазването на околната среда; ще знаят видовете екологични оценки за отделните компоненти на околната среда – въздух, води, почви, биоразнообразие и защитени територии, отпадъци, генномодифицирани организми, шум и вибрации, радиация и др.; ще знаят основните методики за оценяване на състоянието на компонентите на околната среда.
Завършилите ще придобият следните основни умения: ще могат да прилагат европейското и национално законодателство; да анализират въздействията върху отделните компоненти на околната среда; да изготвят екологични оценки и експертизи; да прилагат механизмите и стандартите за контрол върху качеството на околната среда; да предлагат и взимат решения за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.

Практики и стажове:
Програмата предлага възможност за практики и стажове в лабораториите към Департамента и външни институции като министерства, държавни агенции, общински администрации, предприятия и др. регионални и национални административни структури: министерства, общини и агенции; теренни практики. Програмата предлага международен обмен на студенти с университети в Гърция и Португалия.

Реализация:
Завършилите програмата могат да работят като експерти, инспектори и консултанти в държавната и общинска администрация, публичния сектор, частни фирми и предприятия, НПО и др.

 

  • Магистърска програма „Екологичен мениджмънт“ (редовно обучение; съвместна програма с Департамент „Бизнес администрация“)

Кратко представяне:
Програмата подготвя специалисти в една интердисциплинна област с особена значимост на съвременния етап от развитие, добре обучени в теоретично и приложно направление и в състояние да разработват и прилагат сложни концепции за управление на околната среда. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания за ефективно управление на околната среда при пазарни условия в съответствие с изискванията на ЕС. Обхванати са в теоретичен и практичен план основните аспекти на екологичния мениджмънт. Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области. Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

Специалност и професионална квалификация:
Бизнесадминистрация, магистър по бизнесадминистрация, специализация – екоогичен мениджмънт

Компетенции:
Завършилите програмата придобиват знания и умения за: природоползването, ресурсния мениджмънт и опазването на околната среда; управление и контрол на използването и опазването на природните ресурси в бизнес организациите и регионите; разработване, финансиране и реализация на стратегии, програми и проекти в областта на природоползването и екологичната инфраструктура; устойчиво управление на защитените територии, на отпадъците и отходните води, на биотехнологиите, на земите и почвите на национално, регионално и местно равнище.

Практики и стажове:
Лабораториите към Департамента, институции и фирми, свързани с управление на околната среда. Програмата предлага международен обмен на студенти с университети в Европа.

Реализация:
Завършилите програмата могат да се реализират като експерти в управлението на околната среда или отделни секторни политики.

 

  • Магистърска програма „Международен алтернативен туризъм“ (редовно и дистанционно обучение)

Кратко представяне:
Обучението в програмата преминава през курсове по международен алтернативен туризъм, екотуризъм, екстремен и спелеотуризъм, културен и религиозен туризъм, селски туризъм, ловен туризъм, екскурзоводство и туристическа анимация, правно регламентиране на туристическата дейност, туроператорска и транспортна дейност. Извънаудиторните учебни форми включват семинари, практики, разработване на проекти, теренни проучвания на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм. Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

Специалност и професионална квалификация:
Международен туризъм, магистър по международен туризъм, специализация – алтернативен туризъм

Компетенции:
Завършилите програмата ще са усвоили следните основни знания: действащите нормативни документи и основните положения в правното регулиране на туризма и туристическата дейност в Р България; защитените територии на България, категориите защитени територии, плановете за управление на защитените територии, режимите за опазването им и правилата за тяхното посещение; за организация и управление на алтернативния туризъм; видове екскурзоводска дейност и основните принципи, методи и видове туристическа анимация.
Завършилите програмата ще са усвоили следните основни умения:използване на разнообразието на форми за алтернативен туризъм с цел организиране, управление и разширяване на възможности на туристическия бизнес; възлагане и приемане на туроператорски дейности; извършване на консултантски дейности в областта на туризма при прехода от масов към специализиран туризъм; изготвяне и презентиране на туристически маршрути и програми; използване на специализирана лексика и терминология в областта на туризма; използване на GPS системи за туристическо ориентиране и специална техника за практикуването на алтернативни форми на туризъм (за ориентиране, екстремен туризъм, безопасност на потребителите и др.); прилагане на рекламни подходи за реализация на туристическите продукти.

Практики и стажове:
Програмата предлага практики и стажове в регионални и национални административни структури: министерства, общини и агенции; теренни практики. Програмата предлага международен обмен на студенти с университети в Гърция и Португалия.

Реализация:
Завършилите програмата могат да работят в Министерство туризма, турагенции, частен бизнес, неправителствени организации, реализация в чужбина и др.

 

 

Обратно горе

Flash Menu
2016 © Нов български университет