6. Същност и еволюция на вътрешния пазар


 

 

Единният пазар е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Постепенно ограниченията в търговията и свободната конкуренция между страните-членки се премахват, а в следствие на това стандартът на живот се подобрява.

Единният пазар все още не се е превърнал в единно икономическо пространство. Някои сектори на икономиката (например обществените услуги) все още са подчинени на националните законодателства.

Все още всяка отделна страна от ЕС до голяма степен сама отговаря за данъците и социалното подпомагане.

В основата на единния пазар стоят редица взаимосвързани политики, създадени от ЕС през годините. Те осигуряват условия пазарната либерализация да облагодетелства възможно най-голям брой производители и потребители.

 

Договорът от 1957 г. за създаване на Европейската икономическа общност направи възможно премахването на митническите бариери в рамките на Общността и създаването на обща митническа тарифа, приложима за стоки от страни, нечленуващи в ЕИО. Тази цел бе постигната на 1 юли 1968 г.

 

Митата обаче са само един вид преграда пред трансграничната търговия. През седемдесетте години други търговски бариери спъват пълното завършване на общия пазар. Технически норми, здравни стандарти и стандарти за безопасност, национални разпоредби относно правото на упражняване на някои професии и валутен контрол - всички те ограничават свободното движение на хора, стоки и капитали.

 

Същност на единния европейски пазар

 

(a)  Физически бариери

 

Граничният контрол върху стоките и митническият контрол върху лицата в рамките на ЕС се премахват напълно. При нужда все още се извършват внезапни полицейски проверки (елемент от борбата срещу престъпността и наркотиците).

 

Шенгенското споразумение , подписано от първата група държави-членки от ЕС през 1985 г. и по-късно обхванало и други (макар че Ирландия и Обединеното кралство не участват), урежда полицейското сътрудничество и общата политика за предоставяне на убежище и имиграция. Това дава възможност напълно да се премахнат проверките на хора по вътрешните граници на ЕС. Държавите, които се присъединиха след 2004 г. постепенно адаптират своите системи към правилата на шенгенската зона.

 

(б)  Технически бариери

 

За повечето стоки страните от ЕС възприемат принципа на взаимното признаване на националните разпоредби. Стоките, законно произвеждани и продавани в една държава-членка, могат да се пускат на пазарите на всички други държави-членки.

 

Либерализацията в сектора на услугите става възможна благодарение на взаимното признаване или на синхронизирането на националните разпоредби относно достъпа до някои професии (например в области като право, медицина, туризъм, банково дело, застраховане и др.) Независимо от това, свободното движение на хора все още не е осъществено докрай. Трайното установяване в друга страна на ЕС или извършването на някои видове работа там все още не е безпроблемно.

 

Предприети са мерки за подобряване на мобилността на работниците и по-специално за признаването на дипломите за образователни степени и професионалната квалификация (например водопроводчици, дърводелци), придобити в други страни на ЕС.

 

Отварянето на националните пазари на услуги свали в пъти цените на националните телефонни разговори в сравнение с тези отпреди 10 години. Подпомогнат от развитието на новите технологии, Интернет се използва все повече като средство за телефонни разговори. Конкуренцията доведе до значително намаление на цените на самолетните билети в Европа.

 

(в)  Данъчни бариери

 

Данъчните бариери бяха намалени чрез частичното хармонизиране на националните ставки на ДДС. Данъчното облагане на приходите от инвестиции е предмет на договор между държавите-членки и някои други страни (вкл. Швейцария), влязъл в сила през юли 2005 г.

 

(г)  Договори за обществени поръчки

 

Независимо дали договорите за обществени поръчки се възлагат от национални, регионални или местни власти, участието в търговете е отворено за всички навсякъде в ЕС. Този резултат се постига чрез  действието на директиви относно услугите, доставките и строителството в много сектори, сред които водоснабдяването, енергетиката и телекомуникациите.

 

 Сфери, в които усилията продължават

 

(a)  Финансови услуги

 

Завършен е планът за действие на ЕС за създаването до 2005 г. на интегриран пазар на финансовите услуги. Това води до намаляване на цената на заемните услуги за бизнеса и потребителите и до предлагане на вложителите на по-широка гама от инвестиционни продукти – спестовни и пенсионни схеми – които те ще могат за получават от европейски доставчик по свой избор. Намалени бяха банковите такси за трансгранични плащания.

 

(б)  Административни и технически бариери пред свободното движение

 

Страните от ЕС все още често проявяват нежелание взаимно да признаят действащите в тях стандарти и норми, а понякога и професионалните квалификации, придобити в други страни. Разпокъсаността на националните данъчни системи също пречи на пазарната интеграция и ефективност.

 

(в)  Пиратство и фалшиви продукти

 

Защитата срещу пиратството и фалшифицирането на стоките от ЕС е необходима и ценна. Европейската комисия е изчислила, че поради тази престъпна дейност ЕС губи хиляди работни места годишно. Ето защо Комисията и националните правителства работят за разширяване обхвата на закрилата на авторското право и патентите.

 

 Политики, върху които се изгражда Единният пазар

 

(a)  Транспорт

 

Дейностите на ЕС са насочени предимно към постигането на свобода на предоставяне на услуги за наземен транспорт , и по-специално свободен достъп до международните транспортни пазари и допускане на неместни транспортни фирми на вътрешните транспортни пазари на държавите-членки. Приети бяха решения за хармонизиране на условията за конкуренция в пътнотранспортния сектор, по-специално по отношение на квалификациите на работниците и достъпа до пазара, свободата на установяване на стопанска дейност и предоставяне на услуги, времето за кормуване и безопасността по пътищата.

 

Общата политика за въздушен транспорт трябва да отговори на промените, предизвикани от световната конкуренция. Европейското небе се либерализира на етапи, в резултат на което капацитетът за взаимодействие между основните авиокомпании, взаимният достъп до пазарите и свободата на определяне на тарифи се разширяват. Същевременно продължават да се прилагат предпазни клаузи с цел да се отчетат отговорностите на авиокомпаниите за предоставяне на обществени услуги и спазване изискванията за зониране.

 

 

Засилената конкуренция свали цените на самолетните билети и

направи пътуването по-лесно.

 

Независимо дали се извършва от европейски компании или от съдове, плаващи под флага на страни извън ЕС, водният транспорт се подчинява на правилата на конкуренцията в ЕС. Тяхната задача е да възпират практиката на нелоялно ценообразуване, свързана с ползването на „удобен флаг“, а също и да помогнат да се преодолеят сериозните затруднения, пред които е изправено корабостроенето в Европа.

 

(б)  Конкуренция

 

Активната европейска политика на конкуренция започва още от Римския договор. Тя е жизнено важното продължение на правилата на свободната търговия в европейския единен пазар. и се провежда от Европейската комисия, която заедно с Европейския съд е отговорна за нейното спазване.

 

Смисълът на политиката в сферата на конкуренцията е да предотвратява  появата на споразумения между стопански организации, помощи от публични власти или нечестни монополни позиции, които опорочават свободната конкуренция на единния пазар.

 

В случай на сключване на споразумение, попадащо под разпоредбите на Договора, участващите в него фирми или организации са длъжни да уведомят за това Европейската комисия. Комисията има правото да налага директно глоби на всяка компания, нарушила правилата на конкуренцията или неуведомила надлежно за действията си.

 

В случаи на незаконосъобразна публична помощ или когато получаването на помощ не е обявено, Комисията може да поиска тя да се заплати обратно от получателя. Комисията трябва да бъде уведомявана за всяко сливане или поглъщане, което може да доведе до господстващо положение на една компания в определен сектор.

 

(в)  Политиката за защита на потребителите

 

Политиката за защита на потребителите на ЕС позволява на гражданите да пазаруват спокойно в която и да е страна-членка. Всички потребители получават едно и също високо ниво на защита. Продуктите, които купувате, храните, които консумирате — всички те се изпитват и проверяват, за да се осигури възможно най-голяма безопасност на потребителя. Действията на ЕС имат за цел да ви защитят от нелоялни търговци и неистинни и подвеждащи реклами. Правата ви са защитени и вие ще получите съответното обезщетение, където и да сте в ЕС и независимо дали купувате стоките си от магазина, чрез поръчка по пощата или по телефона и Интернет.

 

 

Преглед  и еволюция на единния пазар на Европа на 27-те

 

В началото на 2007 г. институциите предприеха преглед на единния пазар, което оповестява настъпването на нов цикъл при този стълб на европейското изграждане.

 

В тази връзка на 17 януари Европейският икономически и социален комитет прие проучвателно становище във връзка с „прегледа на единния пазар“ ( (1))[1], а на 27 март Комитетът на регионите прие становище по собствена инициатива относно „бъдещето на единния пазар и преглед на европейското общество“ ( (2)).

 

От своя страна на 22 февруари Комисията прие съобщение, озаглавено: „Единен пазар за гражданите — междинен доклад до пролетната сесия на Европейския съвет през 2007 г.“ ( (3)), в което тя представя виждането си за единния пазар на XXI век.Комисията предлага и нови възможни подходи за да бъде единният пазар концентриран предимно върху ефектите и резултатите, да бъде по-ефикасен, по-децентрализиран и в по-голяма степен основан на мрежите, по-реактивен в глобален план, както и по-достъпен.В своите заключения от 19 февруари и 22 ноември Съветът отбеляза текущото ревизиране на прегледа на единния пазар.По време на сесията си през март Европейският съвет от своя страна се запозна с този подход и подчерта необходимостта от допълнително подобряване на функционирането на единния пазар с оглед приспособяването му към новите икономически реалности.

 

На 4 септември Европейският парламент прие резолюция относно прегледа на единния пазар, в която предлага на пречките и липсата на ефикасност да се противодейства с по-добро въвеждане и прилагане на съществуващите правила.

 

Прегледът доведе до съобщението „Единен пазар за Европа през ХХІ век“ ( (4)), прието от Комисията на 20 ноември.Това съобщение превръща февруарския междинен доклад в оперативен пакет от мерки, предназначени да поставят на нова основа единния пазар. То се придружава от съобщение относно услугите от общ интерес, включващи социалните услуги от общ интерес ( (5)), и от документ, който представя „една нова социална визия“ за Европа ( (6)).Пакетът от мерки се опира също и на поредица от работни документи, които предоставят повече подробности за начина, по който Комисията възнамерява да модернизира политиката в областта на единния пазар.

 

В частност, съобщението оповестява един нов подход и поредица от мерки, предназначени да гарантират, че единният пазар ще направи повече, за да извлече полза от глобализацията, ще предостави правомощия на потребителите, за да се отвори за малките предприятия, ще стимулира нововъведенията и съдейства за поддържането на високо равнище в социалната област и областта на околната среда. Сред основните политически действия, предвидени в пакета за единния пазар, присъстват инициативите, насочени към:

·                   подпомагане на потребителите при упражняване на договорните им права и получаване на обезщетения извън границите;

·                   подпомагане на потребителите да се възползват в по-голяма степен от отварянето на финансовите пазари;

·                   предоставяне на по-добра информация на потребителите и малките предприятия;

·                   изправяне на слабостите в секторите, където единният пазар би трябвало да покаже по-високи резултати;

·                   предлагане на „закон за малките предприятия“ и въвеждане на „паспорт на научния изследовател“;

·                   уточняване на условията за прилагане на общностните правила спрямо услугите и социалните услуги от общ интерес и насърчаване качеството на социалните услуги в рамките на Европейския съюз.

 

Обща стратегия за развитие на единния пазар

 

Комисията прие важен законодателен пакет във връзка с развитието на вътрешния пазар, като централното съобщение от този пакет е озаглавено: „Вътрешния пазар на стоки, стълб на европейската конкурентоспособност“ ( (7)). В пакета се съдържат и четири инициативи, които са вплетени в новата стратегия за единния пазар през ХХІ век, по-специално по отношение на подобряването на неговото функциониране

 

Свободно движение на стоки

 

На 14 февруари Комисията прие пакет във връзка с развитието на вътрешния пазар на стоки, в който се съдържат четири инициативи, насочени към подобряването на свободното движение на стоки, както и към опростяването и осъвременяването на приложимите спрямо вътрешния пазар правила и принципи, като същевременно се усъвършенстват правилата за безопасност на продуктите:

·                   предложение за регламент относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно продавани на пазара в друга държава-членка ( (8));

·                   предложение за регламент за определяне на изискванията за акредитация и наблюдение на пазара във връзка с пускането на продукти на пазара ( (9));

·                   предложение за решение относно обща рамка за пускането на продукти на пазара ( (10));

·                   и накрая, тълкувателно съобщение относно процедурите за регистрация на моторните превозни средства с произход друга държава-членка ( (11)). На 21 март Комисията прие доклад ( (12)) за прилагането между 2002 и 2005 г. на процедурите, установени с Директива 98/34/EО ( (13)), в която се предвижда осведомителна процедура в областта на техническите стандарти и правила. В заключенията от доклада се потвърждава положителното виждане, което държавите-членки имат по отношение на прилагането на директивата. В доклада се предлагат и насоки за размисъл, за да се позволи на обхванатите от директивата и по-специално на икономическите оператори да извлекат максимална полза от нея.

 

На 5 декември, в рамките на отбранителния пакет, Комисията прие предложение за директива ( (14)) относно вътреобщностния трансфер на продукти, свързани с отбраната, чиято цел е да намали пречките пред търговския обмен на тези продукти вътре в Европейския съюз.

 

Свободно предоставяне на услуги и свобода на установяване

 

От началото на 2007 г. финансовите услуги са в центъра на вниманието.В този контекст на 27 февруариСъветът прие заключения относно компенсирането и плащането при доставка (и най-вече относно кодекса за поведение, подписан от инфраструктурните доставчици, за преговарянето и следпреговорния период), които представляват ключов сектор за финансовото интегриране в Европейския съюз. С оглед подобряването на ефикасността и доверието в предоставяните след сключването на сделки услуги в този сектор е необходимо да се осъществи значителен напредък

 

От своя страна на 19 март Комисията прие тълкувателно съобщение ( (15)) относно съответните правомощия, запазени от държавата-членка по произход и от приемащата държава-членка при търгуване на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) в съответствие с раздел VIII от Директивата за ПКИПЦК ( (16)).С това съобщение се цели различията в тълкуването на директивата да бъдат коригирани и по този начин да бъде подобрено нейното действие.

 

През април Комисията прие доклад за целесъобразността от запазването на изискванията при застраховката във връзка с професионалната гражданска отговорност, налагани на посредниците съгласно правото на Общността ( (17)), както и зелена книга за финансовите услуги на дребно на единния пазар ( (18)).В тези две области тя, констатирайки необходимостта от значителни допълнителни усилия, за да могат гражданите да разполагат с действителен единен пазар на финансовите услуги, насърчава предприемането на мерки и насоки за размисъл.

 

На 8 май Съветът прие две групи заключения.В първата той изразява задоволство най-вече от бялата книга на Комисията за подобряването на рамката, регулираща единния пазар на инвестиционни фондове ( (19)).Във втората той констатира, че спекулативните фондове са допринесли значително за стимулиране на ефикасността на финансовата система, като обръща внимание и на потенциалните системни и оперативни рискове, свързани с тяхната дейност.

 

В резолюция от 23 май Европейският парламент потвърди позицията си относно специфичния характер на здравните услуги и прикани Комисията да му представи предложение за подходящ инструмент с приоритет кодифицирането на съдебната практика на Съда на Европейските общности във връзка с правата на пациентите.Европейският парламент поиска значителна свобода за пациентите и практикуващите медици от сектора.Той също така пожела Комисията да насърчи предоставянето на електронен достъп до здравната система, както и медицинското обслужване от разстояние (телемедицина).

 

На 30 май Европейският икономически и социален комитет прие становище по собствена инициатива, озаглавено „Вътрешен пазар на услугите — изисквания по отношение на пазара на труда и защита на потребителите“ ( (20)), чиято цел е даде практически принос за заинтересованите лица и европейските институции, като се подчертае по-ясно въздействието на настоящата стратегия за вътрешния пазар на услуги върху пазара на труда, условията за наемане на работа и защитата на потребителите.

 

В доклад от 25 юни за някои аспекти на автомобилното застраховане ( (21)) Комисията се позова на ефикасността на националните санкции, въведени в подкрепа на процедурата на предлагане/мотивиран отговор и поемането на съдебните разходи.

 

На 10 юли Комисията представи предложение за директива ((22)) относно достъпа до дейностите в областта на прякото застраховане и презастраховане и тяхното упражняване („Платежоспособност II“).В него се препоръчват по-стриктни изисквания по отношение на платежоспособността на застрахователите, за да се гарантира, че те разполагат с капитали, достатъчни за посрещането на неблагоприятни обстоятелства като наводнения, бури или тежки пътнотранспортни произшествия.От предложението произтича изискването застрахователите да притежават необходимите финансови ресурси за покриване на пазарния, кредитния и оперативния риск; тези рискове не се покриват от сегашния режим на Европейския съюз.

 

В своя резолюция от 11 юли относно политиката на финансовите услуги за периода 2005—2010 г. Европейският парламент се спря предимно на: пазарната концентрация; алтернативните инвестиционни инструменти; достъпа до финансиране в сектора на търговия на дребно; финансовата култура и приноса на потребителите във взимането на решения; начина за по-добро законодателство; системните рискове; регламентационната и надзорна архитектура; глобалното въздействие на мерките.

 

На 26 септември Европейският икономически и социален комитет прие становище по собствена инициатива, озаглавено „Икономическите и социални последствия от развитието на финансовите пазари“ ( (23)). Комитетът отправя препоръки в следните четири области: информация, прозрачност, защита на инвеститорите и потребителите; управление и диверсифициране на риска; съгласуване на финансовата стратегия и европейския социален модел; справедливо данъчно облагане.

 

На 18 септември Съветът прие указания за водене на преговори за споразумение със Съединените щати относно услугите при залаганията и игрите,свързани с пари.

 

По време на сесията си от 9 октомври Съветът прие заключения относно инструментите на Европейския съюз в областта на финансовата стабилност,както и заключения относно клиринга и уреждането на плащанията.

 

Експертната група за финансово съответствие (група „FISCO“) изготви доклад, в който се предлагат решения за бариерите пред данъчното съответствие при приключването на сделки в Европейския съюз, който бе представен на 23 октомври по време на конференция в Брюксел. Въз основа на извършената от тази експертна група работа, Комисията ще предвиди конкретни мерки, за които ще състави специален график.

 

В сектора на финансовите услуги на 13 ноември Европейският парламент и Съветът приеха директива ( (24)), която улеснява разплащанията (по-специално банковите преводи, удържането на суми от и плащането с кредитни карти) в рамките на Европейския съюз, поставяйки правната основа за създаване на единна зона за плащания в евро (SEPA). Директивата укрепва правата и увеличава защитата на всички потребители на платежни услуги.

 

На 18 декември Комисията прие бяла книга относно интегрирането на европейския пазар на ипотечни кредити ( (25)) Съзнавайки значимостта на пазарите на ипотечни кредити, Комисията направи пълен преглед на начина на функциониране и степента на интегрираност на тези пазари.В бялата книга са представени заключенията от този преглед и е включен пакет от адаптирани мерки, разработени с цел повишаване конкурентоспособността и ефикасността на европейските ипотечни пазари, които ще бъдат от полза за потребителите, заемодателите и инвеститорите.

 

В същия ден Комисията прие съобщение, озаглавено „Финансовото образование“((26)).В съобщението са представени някои принципи, нямащи задължителен характер, които могат да служат за ориентир за държавите-членки и останалите заинтересовани страни в процеса на изготвяне и изпълнение на програми за финансово образование

 

Освен това в съобщението си от 21 декември Комисията предложи мерки за увеличаване на трансграничните инвестиции на фондовете за рисков капитал ((27))

 

През 2007 г. работата по завършване изграждането на вътрешния пазар на пощенски услуги ( (28)) продължи на равнището на различните институции.

 

Дружествено право, управление на предприятията и борба с финансовите престъпления

 

В резолюция от 1 февруари, в която се съдържат единадесет препоръки във връзка със статута на частното европейско дружество ( (29)), Европейският парламент поиска от Комисията да му представи в рамките на 2007 година предложение за законодателно действие в тази област. Препоръките се отнасят предимно за разпоредбите от общностното законодателство,с които се управлява формата на дружествата и условията, свързани с тяхното създаване, дружествения капитал и отговорността на управителите и съдружниците при намаляване на нетните активи.

 

В съобщение от 10 юли Комисията представи някои виждания относно опростена бизнес среда за дружества в областите на дружественото право, счетоводството и одита ( (30)).Предвид настъпилите през последните години промени (глобализация на икономиките, технологични скокове, нови международни счетоводни стандарти, развитие на съдебната практика) Комисията счита за необходимо да бъдат преразгледани съществуващите директиви с оглед определянето на степента им на актуалност.За тази цел тя възнамерява да проведе дискусии с държавите-членки, Европейския парламент и заинтересованите страни.

 

На 11 юли Европейският парламент и Съветът подписаха директива относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар ( (31)).Този текст цели премахването на основните препятствия пред трансграничното гласуване в допуснатите до регулиран пазар дружества със седалище в държава-членка, като въвежда някои специфични изисквания във връзка с правата на акционерите в рамките на общото събрание.

 

На 13 ноември Европейският парламент и Съветът подписаха директива относно изискването за доклад от независим експерт, който да бъде изготвян при сливането или разделянето на акционерно дружество ( (32)). Това предложение е едно от десетте конкретни предложения за бързо действие в рамките на програмата за действие във връзка с намаляване на административното бреме в рамките на Европейския съюз ( (33)). С него на акционерите се предоставя пряката възможност за отказ от писмения експертен доклад във връзка с проекта на условията на сливане или разделяне, привеждайки по този начин две директиви ( (34)) в съответствие с текущите изисквания на десетата директива по глава „Дружествено право“ относно трансграничните сливания на капиталовите дружества ( (35)).

 

Счетоводство и одит

 

На 6 юли Комисията представи първия си доклад до Европейския комитет по ценни книжа и до Европейския парламент за постигане на сближаване на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) и националните общоприети счетоводни принципи (GAAP) на трети страни ( (36)).Този доклад е посветен главно на съответните работни графици, предвидени в тази връзка от националните власти на Канада, Съединените щати и Япония. В него се съдържат и някои предварителни сведения относно усилията за постигане на сближаване от страна на някои други трети държави.

 

Интелектуална и индустриална собственост

 

В резолюция от 13 март ( (37)) по препоръката на Комисията относно трансграничното колективно управление на авторското право и сродните права в областта на законно предоставяни музикални услуги по Интернет ( (38)) Европейският парламент прикани Комисията да посочи недвусмислено, че тази препоръка се прилага изключително към продажбите по електронен път на музикални звукозаписи; той също така поиска от нея да представи във възможно най-кратък срок предложение за рамкова директива за регламентиране на колективното управление на авторското право и сродните права в сектора на достъпната в Интернет музика при отчитане на специфичността на дигиталната ера и запазване на европейското културно разнообразие.

 

От своя страна по време на пролетната си сесия Европейският съвет подчерта необходимостта от засилване на национално равнище на защитата на интелектуалната собственост, както и борбата с подправянето и пиратството на продукти

 

В рамките на патентната политика на 3 април Комисията прие съобщение, озаглавено „Усъвършенстване на патентната система в Европа“ ( (39)), в което се представят резултатите от започнатите през януари 2006 г. консултации.Това съобщение би трябвало да бъде допълнено през 2008 г. със стратегия, която да обхваща основните нерешени въпроси във всички области на интелектуалната собственост.

 

През май в заключенията си относно финансовите перспективи на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) Съветът припомни, че още от създаването си през 1996 г. тази организация е допринесла съществено за подобряването на действието на вътрешния пазар.Съветът приканва Комисията да започне проучване на общото функциониране на общностната система в областта на търговските марки с оглед приоритетното ѝ доизграждане.

 

На 27 юли Комисията прие необходимите мерки за свързването на общностната система за регистриране на дизайни и модели с международната система на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

 

Обществени поръчки

 

През януари в становище относно обществените поръчки в Европейския съюз ((40)) Европейският икономически и социален комитет анализира текущото положение и предложи пътища за по-нататъшно подобряване на действието на този важен аспект на вътрешния пазар.

 

На 23 май ((41)) Европейският парламент и Съветът приеха директивата за отмяна на Директива 71/304/ЕИО относно премахването на ограниченията пред свободата на предоставяне на услуги в областта на обществените поръчки за строителство и за възлагането на обществени поръчки за строителство на предприемачи, действащи посредством агенции или клонове.Тази стъпка е част от усилията за опростяване на достиженията на общностното право.

 

В своя резолюция от 20 юни Европейският парламент отбеляза, че срокът за транспониране в националното законодателство на директивите относно обществените поръчки е бил 31 януари 2006 г., но към момента само двадесет от общо двадесет и пет държави-членки са се съобразили с него.Той следователно препоръчва на Комисията да представи план за действие с цел държавите-членки да бъдат насърчени да изпълнят падащите им се задължения, както и да акцентира върху неправомерните възлагания на обществени поръчки по взаимно договаряне и късното или неправилно транспониране.

 

В член 30 от Директива 2004/17/EО се предвижда възможност за изключване на „либерализираните“ - т.е. „ пряко изложените на конкуренцията на пазарите, до които достъпът не е ограничен“— дейности от приложното поле на директивата.  В приложение на тази разпоредба през 2007 г. Комисията прие четири решения ( (42)) относно снабдяването на Англия, Шотландия и Уелс с електроенергия и природен газ, някои куриерски и пощенски услуги в Дания, някои услуги в пощенския сектор на Финландия (с изключение на Оландските острови), както и относно производството и продажбата на електроенергия в Швеция.

 

На 11 декември Европейският парламент и Съветът подписаха директива, с която се ревизират общностните правила относно процедурите за обжалване в областта на възлагането на обществени поръчки ( (43)).С тази директива се усъвършенстват националните процедури за обжалване, с които разполагат предприятията, когато считат, че възлагането на дадена обществена поръчка е станало по нечестен път.

 

На 5 декември, в рамките на отбранителния пакет, Комисията прие предложение за директива ( (44)) относно обществените поръчки в областта на отбраната и сигурността.С тази директива се постига по-голяма гъвкавост на правилата за възлагане на някои обществени поръчки за строителство, доставки и услуги в областта на отбраната и сигурността.

 

 

В заключение,  единния европейски пазар се развива, в посока еволючия на цялостния механизъм на функциониране на Европейския съюз. Той трябва да отговаря на нарастналите изисквания към институциите, общностните политики, натиска на глобализиращата се икономическа среда и очакванията на всички европейци за по-хармонична, по-либерализирана , по-ефективна и близка до всеки гражданин пазарна действителност.

 

 

Източници на вторичното право

 

(1) ОВ C 93, 27.4.2007 г.

(2) ОВ C 156, 7.7.2007 г.

(3) COM (2007) 60 (ОВ C 138, 22.6.2007 г.).

(4) COM (2007) 724.

(5) COM (2007) 725.

(6) COM (2007) 726.

(7) COM (2007) 35 (ОВ C 138, 22.6.2007 г.).

(8) COM (2007) 36 (ОВ C 138, 22.6.2007 г.).

(9) COM (2007) 37 (ОВ C 138, 22.6.2007 г.).

(10) COM (2007) 53 (ОВ C 138, 22.6.2007 г.).

(11) SЕC (2007) 169.

(12) COM (2007) 125 (ОВ C 181, 3.8.2007 г.) и SEC (2007) 350.

(13) ОВ L 204, 21.7.1998 г.

(14) COM (2007) 765.

(15) COM (2007) 112 (ОВ C 181, 3.8.2007 г.).

(16) Директива 85/611/ЕО (ОВ L 375, 31.12.1985 г.).

(17) COM (2007) 178 (ОВ C 181, 3.8.2007 г.).

(18) COM (2007) 226 (ОВ C 181, 3.8.2007 г.).

(19) COM (2006) 686 (ОВ C 181, 3.8.2007 г.).

(20) ОВ C 175, 27.7.2007 г.

(21) COM (2007) 207.

(22) COM (2007) 361.

(23) ОВ C 10, 15.1.2008 г.

(24) Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г.).

(25) COM (2007) 807.

(26) COM (2007) 808.

(27) COM (2007) 853.

(28) COM (2006) 594 (ОВ C 332, 30.12.2006 г.).

(29) ОВ C 250 E, 25.10.2007 г.

(30) COM(2007) 394 (ОВ C 191, 17.8.2007 г.).

(31) Директива 2007/36/ЕО (ОВ L 184, 14.7.2007 г.).

(32) Директива 2007/63/ЕО (ОВ L 300, 17.11.2007 г.).

(33) Вж. глава І,  раздел 1, рубрикаСъкращаване на административните разходиот настоящия доклад.

(34) Директиви 78/855/ЕИО (ОВ L 295, 20.10.1978 г.) и  82/891/ЕИО (ОВ L 378, 31.12.1982 г.).

(35) Директива 2005/56/ЕО (ОВ L 310, 25.11.2005 г.).

(36) COM(2007) 405 (ОВ C 191, 17.8.2007 г.).

(37) ОВ C 301 E, 13.12.2007 г.

(38) OВ L 276, 21.10.2005 г.

(39) COM (2007) 165 (ОВ C 191, 17.8.2007 г.).

(40) ОВ C 93, 27.4.2007 г.

(41) Директива 2007/24/ЕО (ОВ L 154, 14.6.2007 г.).

(42) Решения 2007/141/ЕО (ОВ L 62, 1.3.2007 г.), 2007/169/EО (ОВ L 78, 17.3.2007 г.), 2007/564/EО (ОВ L 215, 18.8.2007 г.) и 2007/706/ЕО (ОВ L 287, 1.11.2007 г.).

(43) Директива 2007/66/ЕО (ОВ L 335, 20.12.2007 г.).

(44) COM (2007) 766.

 
[1] От Източниците на вторичното право, посочени в края на главата

обратно нагоре