Речник на използваните термини• Административен капацитет – компетентни държавни служители, организационен капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни технологии, междуведомствена координация между администрациите и сътрудничество с гражданското общество
• Административно обслужване – всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги
• Аутсорсинг (договаряне с външен изпълнител) – разновидност на ПЧП, при която предоставянето на обществените услуги от името на държавата се извършва на риск на изпълнителя, но отговорността за предоставянето на услугите остава в държавната администрация
• Бенефициенти – физически или юридически лица, публични или частни, отговорни за инициирането или иницииращи и изпълняващи операциите. В контекста на схемите за помощ, съгласно Член 87 от Договора за създаване на ЕС, бенефициенти са публични или частни лица, които извършват индивидуални дейности и получават държавна помощ
• Децентрализация – процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от по-високо към по-ниски равнища на публично управление
• Добро управление – прозрачно и отчетно управление на човешки и финансови ресурси за справедливо и устойчиво развитие в контекста на политическа и институционална среда, подкрепяща човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на закона
• Държавна администрация:
– администрацията на органите на изпълнителната власт (Министерският съвет; министерства; държавни агенции; администрацията на държавните комисии; изпълнителни агенции; административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт; областната администрация; общинската администрация; специализирани териториални администрации)
– администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията (органите на съдебната и на законодателната власт)
– администрацията на органите на местното самоуправление
• Едно гише - Организационен принцип, който може да се определи като създаване на едно място за достъп до услуга
• Електронно правителство – използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от държавната администрация за предоставяне на административни услуги по прозрачен и рентабилен начин, ориентиран към потребителите
• Електронно управление – използване на информационно-комуникационните технологии в изпълнителната, законодателната, съдебната власт и местното самоуправление
• Ефективност – постигане на максимален резултат за вложените средства
• Ефикасност – постигане на цели и резултати с максимално използване на труд и финансови средства
• Комитет за наблюдение (КН) – орган, който следи за ефективността и качеството на изпълнение на Оперативната програма
• Междинно звено – всяка публична или частна организация или служба, която действа под отговорността на орган за управление или сертификация, или която изпълнява задачи от името на такъв орган спрямо изпълняващите операциите бенефициенти
• Мониторинг – осъществява се на всички равнища на административна дейност. По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес по прилагането на новата политика или акт, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят необходими корективни действия
• Оперативна програма (
OП) – представен от държавата-членка и одобрен от ЕК документ, представляващ стратегия за развитие, състояща се от набор от приоритетни оси, които трябва да бъдат постигнати със средства от един от фондовете или в случай на цел Сближаване с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФРР
• Оперативна съвместимост – способността на информационните системи и бизнес процесите, които те поддържат, да обменят данни и да интегрират информация и знание
• Приоритетна ос – един от приоритетите в стратегията на ОП, състояща се от група операции, които са свързани и имат специфични измерими цели
• Публично - частно партньорство
  (ПЧП):
– ПЧП, в широк смисъл, е всяка форма на партньорство между публичния сектор и частния сектор за целите на осигуряването на проект или услуга, обикновено предоставяни от публичния сектор
– ПЧП, в тесен смисъл (концесия), е партньорство между публичния и частния сектор за целите на осигуряването на проект за строителство и/или услуга, при които се използва частно финансиране за предоставянето на услуги в публичния сектор, при поемане на основния риск от изграждането, управлението и поддържането на обекта от частния сектор
• Структури на гражданското общество – за целите на ОПАК включват:
– Социално-икономически партньори (представителните организации на работодателите на национално равнище и представителните организации на работниците и служителите на национално равнище)
– Неправителствени организации (екологични, благотворителни, потребителски, правозащитни, културни, образователни и други).
• Управление на човешките ресурси – процес за набиране и подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение и мотивация за ефективно изпълнение на стратегическите цели на организацията
• Управляващ орган на ОП – национален, регионален или местен орган, определен от страната-членка да управлява съответната ОП
• Целеви групи – групи/категории институции, организации или частни лица, които се очаква да ползват резултатите от изпълнението на проектите, предложени от бенефициентите

 

 


обратно нагоре