Речник на използваните съкращения и абривиатури

Речник на използваните съкращения и абривиатури

АСЦИЕ          Асоциирани страни от Централна и Източна Европа

ГАТТ              Общо споразумение за тарифите и търговията

ДА                  държавна администрация

ДЕС                Договор за Европейски съюз

ДЕО                Договор за създаване на Европейската общност

ДЕОВС          Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана

ЕАСТ              Европейска асоциация за свободна търговия

ЕБВР              Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕВС                Европейска валутна система

ЕЕА                Единен европейски акт

ЕИБ                Европейска инвестиционна банка

ЕИП                Европейско икономическо пространство

ЕК                   Европейска комисия

ЕО                  Европейска общност

ЕОВС             Европейска общност за въглища и стомана

ЕОАЕ             Европейска общност за атомна енергия

ЕП                   Европейски парламент

ЕПС                Европейско политическо сътрудничество

ЕС                   Европейски съюз
ЕСЗ                 Европейска стратегия за заетост
ЕСФ               Европейски социален фонд
ЕФРР              Европейски фонд за регионално развитие
ЕЦБ                Европейска централна банка
ЕСА                Европейско споразимение за асоцииране

ЗЕС                 Западноевропейски съюз

ИВС                Икономически и валутен съюз

КХ                  Кохезионен фонд

МВФ              Международен валутен фонд


МДААР          Министерство на държавната администрация и административната реформа

МПК               Междуправителствена конференция

МС                 Министерски съвет
МФ                 Министерство на финансите

НАТО             Организация на североатлантическия договор

НПДЗ             Национална програма за диференцирано заплащане
НПО               неправителствена организация
НСРР              Национална стратегическа референтна рамка
ОИСР             Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ОО                  одитиращ орган
ОП                  оперативна програма
ОПАК            Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПОВОС       Обща политика в областта на външните отношения и   сигурността

ОСЕС             Одит на средствата на Европейския съюз

ОССЕ             Организация за сигурност и сътрудничество в Европа

ПЧП                публично-частно партньорство

РД                   Римски договор

СИВ                Съвет за икономическа взаимопомощ
СО                  Сертифициращ орган

СОПВР          Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи

СФ                  Структурен/и фонд/ове
СЦИЕ             Страните от Централна и Източна Европа

УО                  Управляващ орган

УСЕС             Управление на средства от Европейския съюз
УЧР                управление на човешките ресурси

ЦИЕ                Централна и Източна Европа

 

 


обратно нагоре