Янева, Светла. Българи – откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя. Към историята на българския делови и социален елит през XIX в. С., НБУ. 2011.
Ianeva, Svetla. Bulgarians - tax farmers in the fiscal system of the Ottoman Empire. Towards the history of Bulgarian business and social elite in the19th century S., NBU, 2011.Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu