Веселин Методиев. Парламентарният дебат в Първото Обикновено Народно събрание – есента на 1879 г.
Veselin Metodiev. The parliamentarian debate during the First National Assembly (Autumn 1879)Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu