Научна конференция „Историкът като изследовател, гражданин и човек“, посветена на 130 години от рождението и 70 години от смъртта на професор Петър Мутафчиев (1883-1943). НБУ, 17-18 май 2013 г.
Conference “The Historian as Researcher, Citizen and Personality”, Dedicated to the 130th Anniversary of the Birth and the 70th Anniversary of the Death of Professor Petar Mutafchiev (1883-1943), NBU, May 17-18, 2013.Copyright © 2016. All Rights Reserved.
NBU nbu