Зарко Ждраков. Графити от галерията на Великата църква “Св. София” в Константинопол
Zarko Zhdrakov. Graffiti from the Gallery of the Great Church Hagia Sophia in ConstantinopleCopyright © 2016. All Rights Reserved.
NBU nbu