Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаПраво на ЕСДИРЕКТИВА 2010/13/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА 2003/98/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА 2013/37/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки (89/104/ЕИО)

ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост

ДИРЕКТИВА 2006/116/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 12 декември 2006 година

ДИРЕКТИВА 2011/77/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 2011 година

ДИРЕКТИВА 2012/28/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 година

ДИРЕКТИВА 2014/26/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 годинаотносно достъпа до електронни съобщителни мрежи итяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях

Директива 2002/20/ЕO на Европейския парламент и на Съветаот 7 март 2002 годинаотносно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги

Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съветаот 7 март 2002 годинаотносно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги

Директива за универсалната услуга Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

ДИРЕКТИВА 2009/140/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2009 година

Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

ДИРЕКТИВА 2009/136/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2009  година

ПОПРАВКА на Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г

ДИРЕКТИВА 2002/77/ЕО НА КОМИСИЯТА от 16 септември 2002 година относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА УСЛУГА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ (ТЕКСТ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕИП)

ДИРЕКТИВА 2003/33/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 май 2003 година

ДИРЕКТИВА 2005/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2005 година