ДЕПАРТАМЕНТ МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 

Медиите и PR често пъти преследват различни цели и използват различни подходи към реалностите. Докато PR екипите, по дефиниция, трябва да защитават интересите на компанията или организацията която ги е наела, въпреки че понякога това противоречи на логиката. To медиите имат други цели, а именно да обслужват отчасти обществения интерес и да информират и защитават правата на гражданите, относно това, какво се е случило и защо.
В практиката има редица примери, които показват, че български медии обслужват частни интереси или изпълняват понякога функцията на ПР департамент на определена институция. Това им носи проблеми и като резултат води до отлив на читатели.
По света вече съществуват независими институти, които анализират състоянието на съвременния ПР и възможни техники за подвеждане и манипулиране на хората или нарушаване на елементарни етични изисквания. Подобни институти разработват публични социални, отворени платформи за обмяна на информация и идеи, относно, манипулативната природа на модерните комуникации.
Обикновено се поддържат или издават е-бюлетини от независими журналисти, като се обслужва както публичния интерес, така и осигуряват информация за медиите, относно използваните методи както за подвеждане на гражданите, така и създаване на  заблуда, относно спецификата на определени събития или новинарски материали, разработени от различни институции.
Напоследък известни европейски експерти по иновации търсят отговор на един основен въпрос:
“Светът машина ли е или не?” Отговорите и интерпретацията на въпроса са най-различни. От една страна всеки ден използваме машините за решаване на различни проблеми (информационни, познавателни, физически, социални, транспортни).  Съвременният човек е станал изключително зависим от машината. От друга страна теоретици и експерти по комуникации смятат, че влиянието и контролът на хората е свързано с ефективно програмиране, разчет на перфектни рекламни или инфокампании, базирани на въздействието на високо-технологичните медии.Отново се акцентира на машините като начин за общуване с хората.  Известно е, че в медиите и в PR много от дейностите са свързани с програмиране и дизайн на различни програми, ориентирани към въздействие или търсене на реакции от определени групи, т.е светът се разглежда като машина, която може да бъде програмирана по някакъв начин. Все още няма ясни отговори на подобни въпроси, поне в рамките на европейския диалог.
По-нататък ще анализираме дейността на един независим, международен център, който се опитва да защитава правата на гражданите да получават надеждна, навременна и неподвеждаща информация за реалностите.
Например, Source Watch е проект на Центъра за медия и демокрация, с основни  функции:

 • Да се осигурят гражданите с надеждна, навременна информация, относно техните права и опити за нарушаването им;

 • Документиране на дейността по пропаганда и ПР на различни организации и какви скрити цели се преследват.

Първостепенна цел  на  SourceWatch е да се  осветлят дейностите по ПР  на различни организации, компании и консултанти, ангажирани в управление и манипулиране на публичните възприятия,  мнение и политика.
Източниците за наблюдение включват: профили на think tanks групи, разкриване имената на финансирани от бизнеса организации и експерти, наети да анализират и влияят на ОМ и на общата политика, като действат от името на определени корпорации или  защитават държавни и специални интереси.
SourceWatch се разширява непрекъснато и включва както други медии, така журналисти и участници в публични дискусии.
PRwatch e електронно тримесечно списание, издавано от Центъра по медии и демокрация и има като основна цел да разяснява ефектите от ПР индустрията и влиянието и върху демократичните процеси и правата на хората. Списанието обслужва широк кръг от интереси на граждани, журналисти, анализатори, търсещи данни за подвеждащи информационни и ПР практики. Детайлно се документират и описват пътища и начини за акумулиране на средства, създаване на новини, методи за формиране на фронт-групи за влияние. Анализират се подробно дейности и игри на лобисти и политици, които се опитват да заобикалят демократичните норми. Разкриват се, доколкото това е възможно, секретни планове и дейности на ПР индустрията, като се проследяват кампаниите на мега-агенции като „Хил & Кноултън”, „Бърсон Марстела”, Кетчум груп” и други.
Разкриват  се публично имената на личности, които се опитват да контролират политическите дебати и ОМ или изкривяват реалностите, и защитават силните на деня от наблюдения и проверки.
В  медийния център работят независими журналисти,  анализатори, специалисти по ИТ технологии, блогери, писатели на свободна практика от различни страни, най вече САЩ, Канада, Австралия.
SourceWatch – още представлява съвременна социална мрежа, свързваща граждани с активна позиция, обменящи идеи, свързани с публичните, демократични процеси. Уеб страницата на SourceWatch е от типа-wiki, т.е. всеки има право да редактира и добавя съдържание.
Публикуват се данни, информация и правят разследвания в 28 тематични области. По-важни, за нас, направления, които биха представлявали интерес са:

 • Комуникации;

 • Корупция;

 • Медии;

 • Фронт групи;

 • Think-tank организации.

Общ брой на анализираните Think-tank организации е 50, а на фронт групи – 111.
Най-посещаваната страница на Института е тази, която разкрива същността на модерната пропаганда.
Потребителите на информация от SourceWatch имат възможност да добавят теми, да създават тематични блогове, да споделят идеи и знания относно важни проблеми, касаещи демократичното общество.
Общият брой посетители в SourceWatch е около 3 милиона, обикновено всеки час има 1800 потребители.
Статистически данни за някои от 50-те най-популярни теми:
- пропаганда – 300 хиляди включвания с информация;
- case study – 100 хиляди;
- congrespedia – 300 хиляди;
- think-tank – 240 хиляди.
Интерес представлява още направлението “гражданска журналистика” развивана като инициатива от Центъра по медии и демокрация. Като за целта са създадени два сайта: Yahoo group и Community Portal. Информацията може да се получи още с помощта на feeds технологии.
Тук  могат да се намерят различни съобщения, статии, полезни връзки, като тематиката на дискусиите и анализите обхваща 8 категории: демокрация; корпорации, лобиране, пъблик рилейшънс, тероризъм, секретност, конгрес и активизъм.
Например в (категория-секретност) видовете  вътрешни заплахи за сигурността, според експерти от армията, са: хакери,опълченски групи, нарко- картели, и медии.
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Think_tanks/
Експертите твърдят, че PR e респектираща професия на “белите якички”, като в случая имаме работа с някои от комуникационните феномени на модерната демокрацията – пълно и открито информиране за случващото се, “широко отворено врати за гражданите”, насърчаване свободата на мненията, ако това не противоречи на националната сигурност по някакъв начин.  Според едно изследвания на списание ”CovertAction Quartely” лобисти и майстори по “spin” са проникнали във всички сфери на властта в САЩ – Конгреса, Белия дом, главни офиси на влиятелните медии. Тяхната рутинна професионална дейност и манипулативни трикове постепенно разяждат демокрацията и нарушават правата на гражданите.
Възможностите за развитие на експертни центрове по наблюдение на ПР дейността са свързани с развитието на новите медии, неограничен достъп до информационни ресурси, разработвани от различни международни независими центрове, натрупания опит досега в тази сфера, социални технологии с отворен тип платформи, развитие на направленията ”гражданска журналистика”, SEO, web conversations, wikis, social networking.
Вж.Схемата с новите медии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни ограничения за изграждане на подобни независими центрове в България, с отворен тип платформи:

 • Съществуващите в момента Центрове по медии и демокрация, които изпълняват други, различни от изброените досега функции и защитават  групови, много често политически интереси.

 • Технически и технологични проблеми по изграждане на подобни мрежи и наличие на специалисти с умения да ги поддържат;

 • Финансови пречки-липса на идеи за финансиране на подобни дейности;

 • Подготвени журналисти, които да имат познания за разследвания в областта на манипулиращата комуникация;

 • Рискове, от правно естество за хората, занимаващи се с подобни разследване, заплахи за здравето им;

 • Липсват все още добре структурирани, адекватни на реалностите think-tank групи в България.

 

PR Watch

www.prwatch.org/cmd/prwatch.html

SourceWatch

http://www.sourcewatch.org/index.php?title=SourceWatch
CovertAction Quarterly
http://www.covertactionquarterly.org/whathappened.html

PR наблюдател в България – възможности и ограничения
доц. д-р Руси Маринов