Нов български университет

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ – ОБОСНОВКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПО-НИСКИ НОРМИ ЗА ЕЛЕКРОМАГНИТНО ОБЛЪЧВАНЕ ОТ ПОЛЕТА С НИСКА ИНТЕНЗИВНОСТ/
STANCHEVA A, P.TZVETKOV, P.MIHOVA, INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTS - JUSTIFICATION FOR INTRODUCTION OF LOWER EXPOSURE LIMITS FOR EMF WITH LOW INTENSITY


 

Анушка Станчева[1], Пламен Цветков[1], Полина Михова[2]
[1]Департамент „Телекомуникации”, НБУ
[2]Департамент „Здравеопазване и социална работа”, НБУ

Абстракт

През последните 30 г. в областта на биологичните ефекти и медицинските приложения на нейонизиращите лъчения са публикувани приблизително 25000 научни доклади.IARC, от своя страна класифицира най-бързо развиващият се източник на експозиция на ЕМП, а именно мобилните комуникации,като възможен канцероген за човека (група 2В).

Излагането на такъв вид полета е непрекъснато и с времето непрестанно се увеличава, както се повишава и интензивността, поради коетои като част от изпълнението на дейностите по проект № ДФНИ-Б01/0017 от 27.11.2012г. на тема „Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони“е разработен и настоящият доклад,  който представя проучване на различни международни проекти, техните резултати и данни за вредата от експозиция на ЕМП върху  здравето на хората.

Abstract

Over thelast 30 years in the area of ​​biological effects and medical applications of non-ionizing radiation approximately 25,000 published scientific papers. IARC, in turn classified as fast, however, growing source of EMF exposure, namely mobile communications as a possible human carcinogen (group 2B).

For these reasons and as a part of activities on Project “Measurement, research, analysis and forecasting of the effects of working electromagnetic fields of mobile devices on the health andquality of life of people living in densely populated areas -DFNI-B01/0017it is developed this report, which  presents a study of various international projects, their results and data on the dangers of EMF exposure on human health.

 

Въведение

Настоящият литературен обзор представя основните глобални изследвания, посветени на рискове и вредни влияния на ЕМП върху здравето на човека.

Бързото развитие на клетъчни комуникационни системи по целия свят е довело до появата на много хиляди мобилни базови станции.Все по-широката употреба на мобилни телефони – използват се 1,6 милиарда в света – всеки един със свое собствено електромагнитно поле.Технологията на мобилния телефон генерира ЕМП по два начина: първо от антени, които са разположени около градовете, селата и магистралите и второ – от самите телефони, които предават нашите разговори с антени.Как тези ЕМП взаимодействат с биологичните   организми зависи от тяхната енергия и честота. Човешкото тяло е прозрачно за някои честоти, а за други – не е. Например слънчевата светлина прониква „в дълбочина в кожата” и най-често се абсорбира, докато магнитното поле може до голяма степен да преминава през човешкото тяло.

Някои от нейонизиращите полета, с които се сблъскваме в ежедневието си са резултат от съзнателното използване на ЕМП за постигане на определени цели. Те широко се използват в медицината за диагностика и лечение, например в магнитни резонансни скенери за изучаване на мозъка и в облъчвания за възстановяване на костите и лечение на мозъка. Основен непряк източник на нейонизиращи ЕМП е електрозахранващата мрежа, от която зависим за осветяването на сгради и улици, за мощност в кухнитeни и за телевизорите ни, както и за използване на лифтове, влакове, компютри и индустриални машини, от които нашето общество се нуждае. Централите изпращат електричество чрез въздушни и подземни кабели и подстанции на градовете, заводите и домовете ни – жизненоважна мрежа, по която тече електричество, която генерира ЕМП навсякъде около нас.

Целта на настоящия литературен обзор е да представи основните международни проекти, които са ангажирани с проучване влиянието и потенциалните вреди върху здравето на човека именно от ЕМП.

Международен проект: „Електромагнитни полета и здравето на населението”

·  Стартиран през 1996 г.;

·  Координира се от Световната здравна организация;

·  Обединява мултинационални и мултидисциплинарни усилия за осигуряване и разпространяване на информация за здравния риск от нискоинтензивни ЕМП.

 

Основната цел на този международен проект на WHO е  да се инициират и координират изследвания в световен мащаб,за да се даде добре обоснован отговор на обществените тревоги. Тази оценка ще интегрира резултатите от изследвания на клетъчно ниво, изследвания върху животини  и изследвания на човешкото здраве, за да се даде възможност за максимално възможна цялостна оценка на риска за здравето. Оценката на различни подходящи и надеждни проучвания трябва да осигури възможно най-надежден отговор за неблагоприятните ефекти върху здравето, ако има такива, на дългосрочното излагане на електромагнитни полета с ниска интензивност. Основна мисия на този проект е да се идентифицират пропуските в знанията, препоръчва се фокусиране върху изследователски програми, което ще даде възможност да се направят по-добри оценки на здравния риск. Предвижда се да се направи актуализиран критичен преглед на научната литература и да се работи за постигането на международен консенсус и решения с цел опазване на общественото здраве.

В [4] се посочва, че основният въпрос, който си задават хората, е дали нискоинтензивните лъчения могат да увредят тяхното здраве и да бъдат причина за вредно влияние върху техните поколения. Още повече, че в медиите и интернет-пространството излизат противоречиви съобщения за връзката между електромагнитните лъчения и детските левкемии, за ракови заболявания при работещи около радарни инсталации, за по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания, свързани с въздействието им. Изследванията и споровете за това дали мобилните телефони, базовите им станции или дори електрическата мрежа в домовете на хората имат вредно влияние върху здравето на човека, все още не са приключили.

Това са и основните причини, поради които WHOстартира проекта, който съгласно [5], трябваше да продължи 5 години.  Въз основа на съвременните познания и наличните ресурси на ключови международни и национални агенции и научни институти, е необходимо да се разработят научно-издържани препоръки за оценка на здравния риск от експозиция на статични и изменящи се във времето електрически и магнитни полета в честотния интервал 0 Hzдо 300 GHz. Този интервал включва статични (0 Hz), свръхнискочестотни (ELF, > 0 - 300 Hz) и радиочестотни полета (300 Hz - 300 GHz).

Предвижда се проектът да осигури авторитетен и независим преглед на научната литература и да се идентифицират и попълнят пропуските в научното познание чрез създаване на протоколи за провеждане на изследванията, използване на съвместими и сравними методики и насърчаване на по-насочени изследвания, които трябва да доведат до по-добра оценка на здравния риск в областта на ЕМП.

Международният проект “Електромагнитни полета”: 

·  преразглежда научната литература, касаеща биологичните ефекти от облъчване с ЕМП;

·  идентифицира пропуските в познанието, изискващи изследвания, които ще подобрят оценката на здравния риск;

·  насърчава плановете за висококачествени научни изследвания на ЕМП;

·  ще оцени здравния риск от експозиция на ЕМП, след завършване на необходимите изследвания;

·  насърчава разработването на международно приемливи единни стандарти;

·  осигурява информация за възприемането на риска, комуникацията на риска, управлението на риска;

·  консултира национални програми и неправителствени организации.

Общото наблюдаване на Проекта се извършва от Международен консултативен комитет (МКК). Той се състои от представители на международни организации, независими научни институти и правителства на държави, подкрепящи Проекта. Всички дейности се координират и подпомагат от Секретариата на WHO.

Международните организации, поддържащи и участващи в Проекта са: Европейската комисия (EC), Международната агенция за изследване на рака (IARC), Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP), Международната електротехническа комисия (IEC), Международната организация по труда (ILO), Международният съюз по далекосъобщения  (ITU), НАТО (NATO), Програмата за околна среда на ООН (UNEP).

Научната работа се извършва от Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения и независими научни институти, колабориращи на WHO, включително National Radiological Protection Board (UK), Bundesamt fьr Strahlenschutz (Germany), Karolinska Institute (Sweden), Food and Drug Administration (USA), National Institute of Environmental Health Sciences (USA), National Institute of Occupational Safety and Health (USA), National Institute for Environment Studies (Japan).

В този проект Р България участва от 1997 г., като Българският национален програмен комитет (БНПК), създаден от министъра на здравеопазването, подпомага провеждането на политиката на WHOпо отношение защитата на човека от електромагнитно въздействие.

Научните дейности на Международния проект “Електромагнитни полета” включват обзорни съвещания, които да достигнат до оценка на здравния риск за различните видове ЕМП и тяхното специфично приложение. Независими групи от експерти, използвайки възприети критерии за оценка, преглеждат литературните данни за биологичен ефект на ЕМП. Тези обзори са планирани така, че да позволят завършването на необходимите проучвания и публикуването на резултатите в материалите за оценка на здравния риск.

Международният Проект публикува документи за възприемането на риска, комуникацията на риска и управлението на риска, с цел подобряване на връзките между заинтересованите, включително все по-скептичната общественост и работна ръка по отношение на възможният риск от облъчване с ЕМП.

В резултат на Проекта, се публикуват монографии на WHOв сериите “Критерии за здраве на околната среда”. Те третират здравните ефекти от експозиция на електромагнитни полета (радиочестотни, с много ниска ччестота  и статични), както и възприемане, комуникация и управление на риска, и политика за здраве на обществото и на работното място.

Дейностите по проекта са обвързани и с подпомогне разработването на общоприемливи норми за границите на експозиция на човека с ЕМП, стандарти за измерване и електромагнитна съвместимост за различни уреди, и по-добро разбиране за начините на предоставяне на информация на обществото и работещите за възможните рискове от експозиция на ЕМП.

На фигура 1 са показани по-важни документи на WHO, публикувани в резултат  от дейностите по проекта.

Фигура 1- Документи на WHO

Публикациите на Проект „ЕМП” се преглеждат от Международния консултативен Комитет преди да бъдат  официално одобрени от WHO. Част от последните документи са достъпни по електронен път за сваляне от сайта на проекта безплатно. Платени публикации са  в продажба чрез WHOOnline Bookstorehttp://apps.who.int/bookorders/.

През последните 16 години, дейностите следват оригиналния план за работа, и повечето дейности имат прилагат практическо приложение.

Проучване INTERPHONE на WHO за риска от рак при използване на мобилни телефони

Използването на мобилни телефони се eувеличилoдрастично от въвеждането им в началото до средата на 1980-те години. Нарастващото използване на тази технология е било придружено от загриженост за здравето. В края на 1990 г., няколко експертни групи, преразглеждат критично доказателствата за въздействията върху здравето на радиочестотните електромагнитни полета ниско ниво и препоръчват изследвания на възможните неблагоприятни ефекти върху здравето при продължителна употреба на мобилени телефони.

В резултат на това на Международната агенция за изследване на рака (IARC) координира предпроектно проучване през 1998 г. и 1999 г., в което се заключава, че международно проучване на връзката между използването на мобилни телефони и риска от мозъчен тумор би било възможно и информативно [7].

Така, през 2000 г. стартира  ПРОЕКТЪТ INTERFONE.

Проучването беше започнато през 2000 г. като международно изследване в контролирани случаи в 13 страни, фокусирайки се върху четири типа тумори в тъканите, които абсорбират най-много RF енергия, излъчвана от мобилните телефони: тумори на мозъка (глиома и менингиома), на акустичния нерв (акустична неврома), и на паротидната жлеза. Целта е да се определи дали използването на мобилни телефони увеличава риска от тези тумори.

Проектът INTERFONЕ се ръководи от Международната агенция за изследване на рака, събира епидемиологични данни в широк обхват при използването на мобилните телефони и появяването на ракови заболявания в главата и врата на човека.

Доказателствата са обсъдени внимателно и оценката показва „ограничена връзка" между заболяванията от глиома и акустична неврома и облъчването с електромагнитни полета от мобилни телефони" и неадекватна връзка между радиочестотните електромагнитни полета и всякакви други видове рак при човека [79].

В проучването участват девет страни членки на ЕС  и текат паралелни проучвания в Австралия, Канада, Япония и Нова Зеландия. Съсредоточавайки се върху възрастови групи  и региони характерни с дълъг акумулативен ефект на използване на мобилни телефони, изследователите използват данни от интервюта на внимателно контролирани компютърни оператори.

Консорциумът INTERFONЕ

INTERFONсе координира от Световната здравна организация, Международната агенция за изучаване на рака ( IARC) в три кооперирани международни проучвания, всяко за отделен клас тумори. Изследователският колектив събира данни, работейки паралелно в 13 страни, използвайки едни и същи методи и изследователски инструментариум. Одобрени от IARC след това данните влизат в основна банка данни базата на IARC в Лион, Франция където се анализират.

ЕС финанира международните координирани усилия и работата на националните научни групи в девет страни - Дания, Финландия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Об. Кралство и Излаел. Допълнителни фондове са отпуснати от националните и местни власти в участващите в проекта страни и чрез две търговски асоциации - Mobile Manufacturers Forum и GSM Association. Техният принос направляван чрез Международния съюз срещу рака (UICC) беше даден и приет, което предпазва изследователите от конфликт на интереси. Страните партньори, не членове на ЕС, сами финансират своите проучвания.

Изследванията на INTERFONЕ

Всичките изследвания са на базата на ,,случаи”, характеризиращи се с две особености:

·  Първата особеност е проучваното население – обхваща  се цялото население в един регион на възраст 30/50 години, където мобилните телефони се използват от много хора и продължително време.

,,Случаите” са пациенти от изучаваното население, при които наскоро е диагносциран един от трите вида рак, които проучваINTERFON. Това са тумори, порастващи в тези части на тялото, в които се абсорбира най-голямо   количество радиочестотна енергия от мобилни телефони - паротитната жлеза, слюнчената жлеза, намираща се точно до ухото; говорните центрове и мозъчните тъкани;  вестибуларната част от осмичния нерв близо до ухото, където може да се появи тумор.

За сравнение изследователите също така във всеки отделен случай вписват един или повече не страдащи от рак, случайно избрани от изучаваната група от население и сравняват случаите по възрастови групи, род и населяван район. Това са ,,контролните групи”.

·  Следващата особеност е да се определи колко дълго всеки случай и контролна група е била изложена на ЕМП от мобилни телефони. Подходът на INTERFONе да изчисли това от информацията събрана в компютърните интервюта, прибавяне на интервютата водени от самите  ползватели, под ръководството на професионалисти интервюиращи. Те отчитат историята на ползването на мобилния телефон, всякакво професионално излагане на ЕМП и други форми на радиация  (ренгенови лъчи например) и медицинска история. Използваната формула получава потвърждение в съпътстващо проучване,  използвайки софтуерно модифициран телефон, за да се съберат данни за разпределението на излъчваната мощност от емитираната мощност в различни страни и региони и в зависимост от начина на ползване [ http://www.iarc.fr/ENG/Units/RCA4.php.

Резултатите от INTERFONE

Финансирането на проекта от ЕС приключи през 2005 и в момента се анализират международните данни. Междувременно, изследователите от INTERFONEпубликуваха анализи в малки национални издания и комбинирани анализи на данни за тумор на слуховия нерв в пет северни европейски страни.

През 2010г. Световната здравна организация публикува окончателните резултати от това изследване на връзката между мобилни телефони и рака (INTERPHONE Study Group, 2010). Десет годишното проучване потвърждава предишни доклади, в които множество експерти предупреждават, че редовната употреба на мобилен телефон от възрастни може значително да увеличи риска от глиома с 40%, при използване 1640 часа или повече (това е около половин час на ден повече от десет години).

По-вероятно е туморите да се появят от страната на главата най-често използвана при осъществяване на разговор. В тези случаи рискът се увеличава с 96% . Има данни и за повишен риск от тумори в темпоралния лоб, където RFекспозицията е най-висока. Резултатите са публикувани в „International Journal of Epidemiology”

Датските анализи по мозъчните тумори и тумор на слуховия нерв, не установяват увеличаване на туморите. Броят на случаите, при дългогодишни ползватели,  са много малко. От друга страна, туморите върху слуховия нерв при редовните ползватели са средно значително повече в сравнение с такива не ползващи мобилен телефон.

Шведските анализи намират увеличение на туморите в зависимост от ползването на телефона - 90% увеличение в случаи, при които използването на мобилни телефони е започнало десет или повече години преди започване на проучването, повишаващо се до 290 %, (основаващо се на 12 случаи), след уточняване анализите на туморите, появили се в частта на главата от към която се държи телефонът (т.е. от най-често излаганата на облъчване част). Шветското проучване не показва повишаване на риск за тумори в мозъка. Изследванията, проведени от Шведската изследователска група обхващат 1148 случаи на глиома. Заключението е, че е възможно да има причинно-следствена между експозиция RF  ЕМП от мобилен телефон и глиома.

Комбинираното изследване в Норвегия не открива риск за слуховия апарат между ползващите мобилни телефони. Норвежките проучвания са на базата на най-много данни. Но нещата може да се потвърдят само с понататъшни проучвания. Счита се, че окончателни заключения могат да бъдат направени, само въз основа на данни от проучвания,събрани от цял свят не само на национално ниво.

Днес IARC отчита приблизително 1100 случая на тумор в слуховия апарат, 2600 тумора в малкия мозък, 2300 тумора в главния мозък. Необходимо е сравняването им с контролни групи. За да се потвърди  50% риск от увеличаване на заболяванията от тези видове рак, свързани с използването на мобилни телефони в продължение на пет и повече години са необходими още проучвания, така, че все се очакват резултати от проучването на INTERFON.

Доклад „Биоинициатива 2012” [2]

http://4.bp.blogspot.com/-Vdc_SLuZOos/UOq1anP6zII/AAAAAAAAIQE/_Ya0ZlVik0o/s200/bio-init-logo-large-layered-blue2.gifГолямото предимство на Доклад „Bioiniciative2012” (www.bioinitiative.org) [2] е това, че е изготвен от независимо от правителствата, съществуващите организации и професионални промищлени общности, които поддържат старите стандарти. Именно поради това докладът представя солидна научна и обществена оценка на здравната политика, която се основава на доказателства.

Цел на доклада

Целта на този доклад е да оцени научните доказателства за въздействието върху здравето на електромагнитното излъчване, чиято интензивност е под настоящите ограничения за експозиция на населението и и да оцени какви промени в тези нормирани стойности са обосновани, за да се намалят  възможните рискове за общественото здраве в бъдеще.

Това е доклад от 29 независими учени и здравни експерти от цял ​​свят за възможните рискове за здравето от безжични технологии и електромагнитни полета.

Този доклад представлява актуализирана версия на доклада от 2007 г. Основен извод в доклада е, че доказателствата за рисковете за здравето от въздействието на електромагнитните полета и безжичните технологии (радиочестотни лъчения) са се увеличили значително от 2007 г. насам. Докладът разглежда над 1800 нови научни изследвания, предоставящи доказателства, че потребителите на мобилни телефони, бъдещи родители, малки деца и бременни жени са изложени на особен риск.

„Има постоянен модел на повишен риск от глиома (злокачествен тумор на мозъка) и акустична неврома при продължителна употребата на мобилни и безжични телефони", казва Lennart Hardell, MD в Университет „Оребро”, Швеция. "Епидемиологичните данни показват, че радиовълните, следва да бъдат класифицирани като канцероген за човека. Съществуващите FCC / IEE и ICNIRP основни ограничения и референтни нива за безопасност не са достатъчни за защита на общественото здраве."

 

Обхват на анализите

Докладът разглежда научни изследвани, политики за общественото здраве и глобални реакции на нарастващия здравен проблем вследствие на хронична експозиция на електромагнитни полета и радиочестотни лъчения в ежедневието на милиони хора по целия свят. Дискутират се рисковете за мозъчен тумор от мобилни телефони, увреждане на DNAи гените, ефекти върху паметта, поведението при учене, смущения на съня и рак, неврологични заболявания като болестта на Алцхаймер. Ефекти върху сперматозоидите и спонтанен аборт (фертилност и възпроизводството), ефектите на безжичните комуникации върху развитието на мозъка на плода и детето, и последиците от „безжични класни стаи” за децата и юношите. Механизми за биологично действие и реакциите на общественото здравеопазване в други страни се обсъждат.

Реакции на правителствени органи/агенции назаключенита в доклада [2]

1. Доклад „BioInitiative 2012” има ясни научни слабости, включително пристрастност при избора на някои от изследователски области.

2. Съветът по здравеопазване на Холандия смята, че използването на мултидисциплинарния метод за значимост на доказателствата, предложен от WHO и ICNIRPводи до възможно най-обективна научно обоснована преценка, но в  Доклад „BioInitiative 2012”, тази процедура не се следва. Заключението е, че той не е обективно и балансирано отражение на актуалното състояние на научните знанияинедава никакви основания за преразглеждане на настоящите гледни точки  за рисковете от излагане на електромагнитни полета.

3. Австралийският център за изследвания на биоефектите от  радиочестотни излъчвания (ACRBR) смята, че докладът не представлява напредък в науката и поддържа мнението на Съветът по здравеопазване на Холандия.

4. Датският национален съвет по здравеопзаване счита, че докладът не дава никакви научно обосновани  причини за промяна на използваните в момента методологии за оценка на риска за здравето от експозицията на електромагнитни полета, така също в него не са включени нови данни и не са взети предвид научните качества на цитираните доклади по обичайно приетия начин.

5. WHO, UK Health Protection Agency and the International Commission on Non Ionizing Radiation Protection не поддържат заключенията на доклад „Bioiniciative 2012”

6. В подкрепа на Доклада и  на извода за преразглеждане на нормите за облъчване с ЕМП има издаден манифест на европейските граждани, 23.06.2013 г., Мадрид [7]

 

Уеб-информационни портали, посветени на ЕМП влияние

Съществуват и редица международни портали, посветени на илюстриране вредите от ЕМП.Тук представяме извадка с няколко екрана от ЕМП-портал [13], който преставлявауеб-базирана платформа за информация относно ефектите на електромагнитните полета върху човека и върху взаимодействието с биологичните системи на човешкото тяло.

В него подробно са разглдани влиянието върху ДНК на клетката и клетъчните структури и единици, промени във вътреклетъчните функциите и взаимовръзки,  промени в мозъчната дейност, ЕЕГ и ЕКГ, изменения на тъканите, отражения върху състоянието сън и неговите фази, увреждания в процесите по вземане на решения и начина на мислене, както и върху мозъчната дейност като цяло и не на последно място -  влияние на ЕМП върху заболявания като Алцхаймер и Аутизъм.

 

 

C:Users123DropboxProjectsProject-TelecommunicationsOt4et N3PicturesEMFandEEG101413LG (1).jpgФиг.2. Влияние на ЕМП, измерено с електроенцефалограф [13]

 

 

 

 

 

C:Users123DropboxProjectsProject-TelecommunicationsOt4et N3PicturesEMFNormalSleepLG.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

C:Users123DropboxProjectsProject-TelecommunicationsOt4et N3PicturesBrainEMF101513LG.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.3. Влияние на ЕМП върху съня [13]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.4. Влияние на ЕМПвърху мозъчната дейност [13]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изводи и заключения

1. В настоящия момент усилията при научните изследвания се концентрират върху това далипродължителното нискоинтензивно радиочетотно облъчване може да доведе до вредни здравниефекти.

2. През 1999 Световната здравна организация (WHO) установи скок в облъчването на обществото с ЕМП и повишаващо се обществено безпокойство и спекулации, за което започна Международен проект „Електомагнитни полета”, за да оцени потенциалната вреда за здравето от електрическите полета и радиочестотните ЕМП и да помогне като инициира ново изследване.

Ако се открият неблагопричтни последици за здравето, това може да доведедо преоценка на нормите на ICNRP за нивата на експозиция върху човека. При анализа нарезултатите се подчертава, че са необходими по-нататъшни проучвания за очертаване на по-пълна картина на здравния риск, по-специално възможния риск от ракови заболявания, дължащсе на експозиция на радиочестотни полета с ниски нива

3. В международен мащаб, изследванията показват минимални промени във функциите на мозъка нахора, изложени на радиочестотни полета. Наблюдават се противоречиви резултати за това, далислабите радиочестотни полета повишават пропускливостта на бариерата, която предпазва мозъкаот вредни вещества.

6. Европейската комисията е напълно наясно с обществените опасения от облъчването с нискоенергийни ЕМП, остава активна и предприема инициативи, за да бъде намерен отговор на тези опасения. По-специално, чрез Научния комитет за нововъзникващи и новооткрити рискове за здравето (НКННРЗ) Комисията преразглежда периодично наличните научни данни, за да е сигурно, че Препоръката [1] се базира на най-новите научни знания. В тази връзка неотдавна бе стартирано ново обсъждане от страна на НКННРЗ. В допълнение, Комисията продължава да отпуска съществено финансиране за изследвания на въздействията на ЕМП върху здравето чрез Рамковата програма за научни изследвания и технологично развитие (РПНИТР), която отчита определените от НКННРЗ приоритети за изследвания.

7. Eвропейската комисията създаде работна група от правителствени експерти за подобряване на обмена на информация и определяне на начините за подобряване на координацията и сътрудничеството между държавите-членки. Тази група ще подпомага инициативите на Комисията за увеличаване на изследванията на експозицията на населението и потенциалните въздействия върху здравето.

8. За много от възможните влияния върху здравето, наличните данни са все още изключително ограничени, особено що се отнася до дългогодишна, с ниски нива експозиция наелектромагнитни полета.

9. Новите научни доказателства не сочат нужда от преразглеждане на нормите за излагане нарадиочестотни полета.

10. Отчитайки широкото неизбежно въвеждане на новите технологии, нивото на несигурност внауката, като и опасенията в населението е необходимо провеждането на качествени научниизследвания и анализи, като и комуникация с обществеността. Актуалността на темата епредизвикана и от липсата на строга нормативна уредба в страните от Eвропейския съюз (ЕС).

 

 

 

Литература

1.     Council of the European Union, “Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)”, Official Journal of the European Communities, L 199/59, Brussels, Belgium, July 1999.

2.     VIEW POINT, http://mmfai.info/public/docs/eng/MMF_Viewpoint_BioInitiativeReport_2013.pdf

3.     Официално съобщение, Български национален програмен комитет към Международен проект „Електромагнитни лъчения”, Световната здравна организация

4.     WHO, Fact sheet 181, Мay 998, Electromagnetic field and public health, превод на български език, Фондация „Фарадей”

5.     WHO, The international EMF project,  Progress ReportMay 2010 – 2011

6.     Бучков Д., Здраве и електромагнитни вълни

7.     Interphone study reports on mobile phone use and brain cancer risk, PRESS RELEASEN° 200, 17 MAY 2010

8.     Станчева, А.Ц., Михова П. М. „Задравният риск за населението при експозиция на радиочестотни полета с ниски нива”, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ”АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА”, Национален военен университет „Васил Левски”, 16-88.10.2013, В. Търново

9.     Михова П. М., Станчева, А.Ц. „Изследвания и анализ на СЗО документация за санитарните норми на ЕМ замърсяване и здравния риск при експозиция на радиочестотни полета с ниски нива”,  сп. „Военна медицина”, бр. 1-2, 2013.

10.  http://www.vortexbioshield.com/EMF-Dangers_ep_45-1.html

11.  http://www.naturalhealingtools.com/cell-phone-emf.aspx-

12.  http://fairfieldsafemeters.com/2012/11/12/891/

13.  http://www.emf-portal.de/motivation.php?l=e

14.   ICNIRP. Възможен риск за здравето на широката общественост от използването на системи за сигурност и подобни устройства. Доклад на съгласувани действия в рамките на проект „Околна среда и здраве, здравно въздействие от ЕМП” от Петата рамкова програма на ЕК. Безплатен отчет за изпълнението на: http://www.icnirp.de/documents/ExSummary.pdf.

15.   ICNIRP декларация, свързана с използването на системи за сигурност и подобни устройства, използващи ЕМП. Здраве, физика, Том 87, № 2, Август 2004, както и на: http://www.icnirp.de/documents/EASD.pdf

 

 

 

 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu