Нов български университет

Проект пред Фонд Учебни програми, МФ за разработване на учебно помагало за МП „Регламенти и стандарти в медицината”,2012


 

Проектът имаше за цел да се разработи учебно помагало с пълен набор от лекционни материали по следните стартиращи редовно курсове към МП „Регламенти и стандарти в медицината”: MEDM 600 Медицинско право, д-р Стоян Ставру; MEDM 602 Акредитация на лечебни заведения, проф. Асен Петков; MEDM 603 Регламенти и стандарти за лекарства - добри практики, доц. д-р Илко Гетов; MEDM 605 Стандарти в електронното здравеопазване, гл. ас. д-р Полина Михова; MEDM 607 Правни проблеми в клиничната медицина, д-р Стоян Ставру; MEDM 611 Стандарти за постмаркетингов лекарствен контрол, доц. д-р Илко Гетов; MEDM 612 Стандарти за качество и безопасност на храните, доц. д-р Николай Ризов, доц. д-р Галина Сачанска;  MEDM 616 Мениджмънт на качеството и безопасността на храните, проф. Фанка Рибарова, д. б. н.; MEDM 618 Правни проблеми в доболничната помощ, д-р Стоян Ставру; MEDM 620 Стандарти при експлоатация на МИС, проф. Живка Винарова, д. м. н.,гл. ас. д-р Полина Михова;  MEDM 623 Регламенти за лекарствената комуникация, доц. д-р Илко Гетов.

Учебното помагало осигурява по този начин и една реална перспектива за развитие на  дистанционализирана форма на обучение за МП „Регламенти и стандарти в медицината”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu