Нов български университет

Участие на гл.ас.д-р Полина Михова в проект „Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони“ - № ДФНИ-Б01/0017 от 27.11.2012 - http://www.em-field.org/project/


 

Състояние на научните изследвания по темата на проекта в България и чужбина и актуалност нанаучната проблематика:Основната цел на предложения проект е изграждане на мониторингова система на територията наНБУ. Получените данните от измерванията ще се съхраняват в БД за целите на бъдещи анализи, симулационни изследвания, предсказване на критичниситуации и обучение на студенти и докторанти по телекомуникации.Съпътстващите цели на предложения проект са както следва:Проучване на нормативната уредба и законодателството, ограничаващи нивата и зоните на електромагнитно замърсяване и съответствието им на санитарните норми за пълноценна жизнена среда в световен и национален аспект.Проучване на параметрите и характеристиките на  съвременните мобилни комуникационниустройства, като потенциални източници и причина за електромагнитно замърсяване.Провеждане на реални измервания на излъчване на конкретни мобилни устройства.Провеждане на измервания на електромагнитното излъчване и параметри на мониторираната зона. Представяне на информация в интернет за текущото ново на електромагнитно замърсяване.Синтез на математически и компютърни модели за целите на симулационни изследвания на сложни и взаимодействия, влияния и ефекти, произтичащи от повишената плътност на мобилни устройства.Популяризиране на резултатите от проведените проучвания, анализи и прогнозиране предзаинтересовани лицаи субекти, предлагащи и ползващи мобилни комуникации и услуги.Провеждане на обучителни семинари и презентации.

 

 

 

 

 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu