Нов български университет

Участие на академичния персонал на Департамента в проект Обучение на педагогически специалисти


  Участие на академичния персонал на Департамента в проект Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви ”Проект № BG051PO001-3.1.03-0001„Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu