Нов български университет

Участие на гл.ас.д-р Екатерина Тодорова в Проект: BG051PO001


Участие на гл.ас.д-р Екатерина Тодорова в Проект: BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение“ като експерт-обучител, автор на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците, автор на ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu