Нов български университет

Първа студентска конференция „Промоция на здравето в света на електронното здравеопазване”


 

На 5 юни 2013 г. Департамент „Здравеопазване и социална работа” организира и проведе успешно Първа студентска конференция „Промоция на здравето в света на електронното здравеопазване”.

Конференцията имаше за цели да внесе един необходим елемент в обучението на студентите от БП «Естествени науки», а именно - практически демонстрации на авторски изследвания в тематичната област. Това е първият опит в програмата за провеждане на студентска конференция.

Всеки студент получи Сертификат за участие, като демонстрира авторски постер или изследване, а някои представиха анализ на части от дипломните си работи, които още не са защитени. 

 

I-ва  Студентска конференция „Промоция на здравето в света на електронното здравеопазване” имаше за цел да внесе един необходим елемент в обучението на студентите от БП «Естествени науки», а именно - практически демонстрации на авторски изследвания в тематичната област. Това е първият опит в програмата за провеждане на студентска конференция.

Всеки студент демонстрира авторски постер или изследване, като някои от тях изготвиха анализ и резюме на части от дипломните си работи, които не са защитени. 

Получените практически знания и умения са задължителни за по-нататъшното развитие и умения на студентите, като част от техните професионални умения и компетенции за представяне на материали и презентации пред аудитория.

Линк: http://ebox.nbu.bg/promed13/

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu