Нов български университет

Нови издания на Департамента


1.     CD "Студентски изследвания и проекти", съставител и редактор: Екатерина Тодорова, ISBN 978-954-535-765-7 , НБУ, София, 2013 - http://ebox.nbu.bg/stds/

2.     CD & DVD Bilingual digital textbook “Information technologies in medicine and healthcare”, A.Vladzymyrskyy, P.Mihova. I.Pendzhurov, ISBN 978-954-535-755-8, NBU, 2013 - http://ebox.nbu.bg/medteach/ 

3.     Просидинги към I[–ва] Студентска конференция „Промоция на здравето в света на електроннотоздравеопазване”, Департамент “Здравеопазване и социална работа”, съставител и редактор: Полина Михова, ISBN 978-954-535-778-6, НБУ, София, 2013, http://ebox.nbu.bg/promed13/

4.     CD „Специални особености и таланти при хора с увреждания“, съставителство и научна редакция: М.Станкова, П.Михова, ISBN 978-954-535-789-3, НБУ, София, 2013, http://ebox.nbu.bg/sptal13/

 

5.     CD Регламенти и стандарти в медицината”, редколегия: Ж.Винарова, Г.Сачанска, П.Михова, А.Петков, съставител:П.Михова, ISBN 978-954-535-752-7, изд. НБУ, София, 2012, http://ebox.nbu.bg/med13/

6.     CD „Годишник, том 8/ 2012, редколегия: В.Боянова, Г.Сачанска, П.Михова, ISBN -13: 978-954-535-344-9, изд. НБУ, София, 2012, http://ebox.nbu.bg/medbio12/

7.     „Методологии за работа с деца със СОП” – ред. Станкова, М., Боянова, В., изд. Ето, 2012

 

8.     Матанова В., Е. Тодорова (2013). Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците. С., МОМН, Институт за психично здраве и развитие.

9.     От симптома към диагнозата в логопедичната практика – доц. д-р Виолета Боянова

 

 

10.  Специфични артикулационни нарушения през детството – гл. ас. д-р Екатерина ТодороваCopyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu