Нови майнър програми – втора специалност – Биология


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА MINOR-ПРОГРАМА-ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА MINOR-ПРОГРАМА-ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ

 

1)       Име на програмата: БП „Биология”

 

2)       Кратко представяне на minor-програмата-втора специалност:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции на студентите в областта на  биологическите науки.

Програмата обхваща четири семестъра и е структурирана по следния начин (всеки студент покрива 9 кредита аудиторни курсове и 21 кредита извънаудиторни курсове). Програмата има практическа насоченост. Аудиторните курсове представляват ключови биологични дисциплини като микробиология, биохимия, биотехнологии, информационни технологии в биомедицината, биологични аспекти на стреса, биологични методи в криминалистиката, определяне на ГМО и токсични вещества в храните,  а извънаудиторните са практически занятия, като те завършват със защита на обобщаващ проект с практическа насоченост.

При разработването на проектите се прилагат  теоретичните знания, придобити по време на изучаването на аудиторните курсове и практическите занятия към извънаудиторните курсове. Проектите са: „Разработване на софтуерен продукт с биомедицинско приложение”, „Генетичен анализ при пациенти с речеви нарушения”, „Анализ на ГМО в хранителни продукти”,  и „Разработване на модел на стресово нарушение”. 

Студентите, завършили програмата, придобиват втора специалност бакалвър по биология,  която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

 

3)       Специалност и професионално направление на minor-програмата-втора специалност:

Специалност: Биология

Квалификация: Биолог

Професионално направление: 4.3 Биологически науки

 

4)       Международна мобилност на minor-програмата-втора специалност:

Програмата предоставя възможност за международна студентска мобилност с Националния център по Приложни науки - Тулуза, Франция и Националния център по Биоресурси – Лисабон, Португалия.

 

5)       Компетенции на завършилите на minor-програмата-втора специалност:

 

Студентите притежават компетенции от областта на биотехнологиите, микробиологията, биохимията, генетиката, репродуктивната биология, невробиологията, информационните продукти в биологията, ГМО, биологичните анализи в криминалистиката, биологията на стреса и лабораторните изследвания в различни видове диагностични лаборатории.

 

6)       Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

 

7)     Професия и възможни заемани длъжности:

Студентите, завършили програмата могат да работят като биотехнолози, медицински биолози, микробиолози, генетици и експерти-биолози в медико-диагностични, клинични и ветеринарно-медицински лаборатории, фирми за търговия с лабораторни апарати и консумативи; фирми, занимаващи се с разпространение на лекарства и хранителни добавки; фирми за мониторинг на клинични изследвания на лекарствени продукти,  Министерство на земеделието, като компютърни специалисти в областта на биомедицината и в научно-изследователски институти.

 

8)  Департамент, който предлага програмата:

Медикобиологични науки

 

9) Прием:

Студентите могат да записват minor-програма-втора специалност във втора част на основната бакалавърска програма (от V до VIII семестър ). Ако студентите имат успех не по-нисък от мн. добър 4.50 от първите две години (с изключение на ООК за умения), могат да запишат безплатно minor-програма-втора специалност.

 

10) Програмна схема

Minor-програмата-втора специалност носи 120 кредита – по 30 кредита на семестър.

Семестриалната учебна заетост включва: 9 кредита от аудиторни курсове; 21 кредита от извънаудиторни учебни форми – 9 кредита от самостоятелна работа, практика или семинар и 12 кредита от проект, завършващи с финално оценяване. (Курсовете се избират в зависимост от техните компетенции от курсовете на бакалавърска програма. Изключение прави дванадесеткредитният проект. Той е специфичен за minor-програмата, завършва с писмен текст или творба и представя придобитите компетенции през семестъра.)

 

 

11) Програма

 

Трета година

Пети семестър

Аудиторни лекционни курсове

CELB 014 Биохимия

проф. д-р Райна Шипарова-Ботева, доц. д-р Галина Сачанска

30 ч, 3 кр.

CELB 015 Компютърни методи в биологията

проф. д-р Живка Винарова, гл. ас. д-р Полина Михова, гл. ас. д-р Илия Пенджуров

30 ч., 3 кр.

CELB 013 Репродуктивна биология и ембриология

проф. д-р Димитрина Качева, д.в.м.н., гл. ас. д-р Пламен Георгиев

30 ч., 3кр. 

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

CELB  018 Самостоятелна работа по Хистология

Доц. д-р Галина Сачанска

30 ч., 3кр.

CELB  020 Семинар „Диета и здраве”

гл. ас. д-р Полина Михова

30 ч, 3 кр. 

CELB  022 Семинар „Стволови клетки”

гл. ас. д-р Полина Михова

30 ч, 3 кр.

CELB 210 Проект "Внедряване и апробиране на специфични биомедицински софтуерни продукти”

гл.ас. д-р Илия Пенжуров, гл. ас. д-р Полина Михова

120 ч, 12 кр.

 

Шести семестър

Аудиторни лекционни курсове

CELB 025 Вирусология

доц. д-р Красимир Мекушинов, проф. д-р Живка Винарова

30 ч, 3 кр.

CELB 026 Генетика

проф. д-р Стефка Чанкова

30 ч, 3 кр.

CELB 030 Инфекциозни причинители и имунен отговор

гл. ас д-р Драгомира Николова

30 ч, 3 кр.

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

CELB  033 Практика „Подготовка на материали за клинични лабораторни изследвания”

доц. д-р Галина Сачанска

60 ч, 6 кр.

CELB 036 Семинар „Как се пише научна публикация”

гл. ас. д-р Екатерина Тодорова

30 ч, 3 кр.

CELB 211 Проект „Генетични изследвания  при пациенти с речеви нарушения”

доц. д-р Виолета Боянова

120 ч., 12 кр.

 

Четвърта година

Седми семестър

Аудиторни лекционни курсове

CELB 050  Микробна биохимия

проф. д-р Райчо Димков

30 ч, 3 кр.

NATB 712 Работа с информационни източници

гл. ас. д-р Полина Михова

30 ч, 3 кр.

CELB 124 Невроендокринна регулация при човека

доц. д-р Виолета Боянова, гл.ас. д-р Маргарита Станкова

30 ч, 3 кр.

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

CELB 058 Семинар "Стандарти за съдържание на пестициди в храни в ЕС"

доц. д-р ГалинаСачанска

30 ч. 3 кр. 

CELB 060 Практика "Определяне на патогенни микроорганизми в храните"

доц. д-р Галина Сачанска

60 ч., 6 кр.

CELB 212 Проект „Анализ на ГМО в хранителни продукти”

доц. д-р Галина Сачанска, гл.ас. д-р Полина Михова

120 ч, 12 кр.

 

Осми семестър

Аудиторни лекционни курсове

CELB  067 Промишлени биотехнологии

проф. д-р Жан Мари Франсоа, гл.ас. д-р Полина Михова

30 ч, 3 кр.

CELB 097 Биологични методи в криминалистиката

Николай Тюфекчиев

30 ч., 3 кр.

CELB134 Биологични и поведенчески аспекти на стреса и травмата

гл. ас. д-р Маргарита Станкова

30 ч., 3 кр.

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

CELB  073 Практика „Определяне наличето на ГМО в храните”

доц. д-р Галина Сачанска

30 ч, 3 кр.

CELB  075 Семинар „Стандарти за съдържание на оцветители в храни в Европейския съюз”

доц. д-р Галина Сачанска   

30 ч,  3 кр.

CELB 077 Семинар “Токсини, отделяни от микроорганизмите в храните”

гл.ас. д-р Полина Михова

30 ч, 3 кр. 

CELB 213 Проект „Разработване на модел на стресово нарушение”

гл. ас. д-р Маргарита Станкова, гл. ас. д-р Екатерина Тодорова

120 ч, 12 кр.

 

 

обратно нагоре