Нови майнър програми – втора специалност – Безопасност на храните


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА MINOR-ПРОГРАМА-ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА MINOR-ПРОГРАМА-ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ

 

1) Име на програмата: “Безопасност на храните“

 

2)       Кратко представяне на minor-програмата-втора специалност:

Програмата може да се записва от студенти трета година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции на студентите в областта на  качеството и безопасността на храните.

Програмата обхваща четири семестъра и е структурирана по следния начин (всеки студент покрива 9 кредита аудиторни курсове и 21 кредита извънаудиторни курсове). Програмата има практическа насоченост. Аудиторните курсове представляват основни курсове за състава на храните, последствия от нездравословното хранене, биологично-активни вещества в храните, токсични вещества в суровините за храни, добавки в храните, микробиология на храните, биохрани, законодателство за качество и безопасност на храни и контрол на храните. В извънаудиторните занятия се провеждат  практически занимания към основните лекционни курсове. В тях студените се запознават с най-новите съвременни методи за анализ състава на храните.

 Извънаудиторните занятия се обобщават в отделен практически курс, означен като проект, който е с приложен характер. При разработването на проектите се прилагат  теоретичните знания, придобити по време на изучаването на аудиторните курсове и практическите занятия към извънаудиторните курсове. Проектите са: "Роля на храните при възникване на метаболитните заболявания“, „Приложение на инструменталните аналитични методи при анализа на храни от растителен и животински произход“,  „Определяне на биологично-активни вещества в различни видове храни от растителен и животински произход“ и Проект „Контрол на храни  в предприятие от месопреработвателната индустрия”.

Студентите, завършили програмата, придобиват втора специалност лаборант по „Анализ на храни“, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

 

3)       Специалност и професионално направление на minor-програмата-втора специалност:

Специалност: ‚Безопасност на храни“

Квалификация: Биолог

Професионално направление: 4.3 Биологически науки

 

4)       Международна мобилност на minor-програмата-втора специалност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с Националния център по Приложни науки - Тулуза, Франция и Националния център по Биоресурси – Лисабон, Португалия.

 

5)       Компетенции на завършилите на minor-програмата-втора специалност

Студените завършили тази втора специалност са изучават химичния състав на храните и биохимичните процеси, на които те се подлагат в човешкия организъм. Те ще бъдат запознати и с последствията от нездравословното хранене. По време на обучението студентите слушат курсове по както по токсични вещества в храните, така и за добавки в храните и инструменталните аналитични методи за техния анализ  – спектроскоскопски, хроматографски и биохимични методи. През последния семестър студентите се запознават с действащото в България законодателство за храни, както и с държавния контрол на храните и административните структури, които упражняват тази дейност – Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).  

Завършилите студенти ще имат знания относно състава на отделните групи храни и методите за техния количествен и качествен анализ. Те ще владеят основните нормативни актове и алгоритмите за контрол на храните на отделните етапи на тяхното производство и съхранение.

Студентите ще могат да упражняват контролни действия, отнасящи се до храните.

6)       Дипломиране

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите дванадесеткредитни проекта, след покриване на изисквания брой кредити на програмата.

 

7)     Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност „Безопасност на храни“ могат да работят като специалисти в държавни и частни структури, които се занимават с търговия на храни  и добавки в храните. Те могат да осъществяват специфични анализи на отделните компоненти на храните в различни лаборатории  и в структурите на Държавната агенция по храни.

 

8)  Департамент, който предлага програмата:

Медикобиологични науки

 

9) Прием

Студентите могат да записват minor-програма-втора специалност във втора част на основната бакалавърска програма (от V до VIII семестър ). Ако студентите имат успех не по-нисък от мн. добър 4.50 от първите две години (с изключение на ООК за умения), могат да запишат безплатно minor-програма-втора специалност.

 

10) Програмна схема

Minor-програмата-втора специалност носи 120 кредита – по 30 кредита на семестър.

Семестриалната учебна заетост включва: 9 кредита от аудиторни курсове; 21 кредита от извънаудиторни учебни форми – 9 кредита от самостоятелна работа, практика или семинар и 12 кредита от проект, завършващи с финално оценяване. (Курсовете се избират в зависимост от техните компетенции от курсовете на бакалавърска програма. Изключение прави дванадесеткредитният проект. Той е специфичен за minor-програмата, завършва с писмен текст или творба и представя придобитите компетенции през семестъра).

 

 

11) Програма

 

Трета година

Пети семестър

 

Аудиторни лекционни курсове

CELB 215 Химичен състав  и биологична стойност на храните

доц. д-р инж. Данчо Даналев, доц. д-р Стефан Манев

30 ч, 3 кр.

 

CELB 216 Последствия от нездравословното хранене

проф. д-р Михаил Боянов, гл.ас. д-р Маргарита Станкова, гл.ас. д-р Мария Николова

30 ч., 3 кр.

 

CELB 217 Биотехнологии на храни

проф. Жан Мари Франсоа (Университет на Тулуза),  гл. ас. д-р Полина Михова

30 ч., 3кр. 

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

CELB 218  Практика „Анализ на белтъци в храните“

доц. д-р Галина Сачанска

30 ч., 3кр.

 

CELB  219 Практика „Анализ на въглехидрати в храните“

доц. д-р Галина Сачанска

30 ч, 3 кр.

CELB  220 Практика „Анализ на липиди в храните“

доц. д-р Галина Сачанска

30 ч, 3 кр.

 

CELB 221  Проект "Роля на храните при възникване на метаболитните заболявания»

гл. ас д-р Маргарита Станкова

120 ч, 12 кр.

 

Шести семестър

 

Аудиторни лекционни курсове

CELB 222 Токсични вещества в суровините за храни

Доц. д-р Галина Сачанска + още 1 преподавател (уточнява се)

30 ч, 3 кр.

 

CELB 223  Инструментални аналитични методи за анализ на токсични вещества в храните

доц. д-р инж. Данчо Даналев

30 ч, 3 кр.

 

CELB 224 Добавки в храните

проф. Фани Рибарова, доц. д-р инж. Данчо Даналев

30 ч, 3 кр.

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

CELB  225  Практика „ Високоефективна течна хроматография”

гл. ас. д-р Полина Михова

30 ч, 3 кр.

 

CELB 226 Практика „Мас-спектрометрия “

доц. д-р Галина Сачанска

30 ч, 3 кр.

 

CELB 227 Практика „Атомно-абсорбционна спектроскопия“

гл. ас. д-р Илия Пенджуров

30 ч, 3 кр.

 

CELB 228 Проект „Приложение на инструменталните аналитични методи при анализа на храни от растителен и животински произход“

доц. д-р Галина Сачанска

120 ч., 12 кр.

 

Четвърта година

Седми семестър

 

Аудиторни лекционни курсове

CELB 229 Микробиология на храните

доц. д-р Галина Сачанска

30 ч, 3 кр.

 

CELB 230 Биологично-активни вещества в храните

доц. д-р инж. Данчо Даналев, проф. д-р Фани Рибарова

30 ч, 3 кр.

 

CELB 231  Законодателство за качество и безопасност на храните

доц. д-р Николай Ризов,  Ивелин Буров, Изпълнителен директор на Българския институт по стандартизация

30 ч, 3 кр.

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

CELB 232 Практика „Микробно съдържание на храни“

доц. д-р Галина Сачанска

30 ч. 3 кр.

CELB 233 Практика „Анализ на аминокиселини в храни“

доц. д-р Галина Сачанска

60 ч., 6 кр.

 

CELB 234 Практика „Определяне на витамини в храни“

доц. д-р Галина Сачанска

CELB  235 Проект „Определяне на биологично-активни вещества в различни видове храни”

гл. ас. д-р Полина Михова

120 ч, 12 кр.

 

Осми семестър

Аудиторни лекционни курсове

CELB 236 Контрол на храните

 д-р Тенчо Тенев, Зам. – изп. директор  на Българска Агенция по безопасност на храните

30 ч, 3 кр.

 

CELB 237 Етикетиране на храните

доц. д-р Николай Ризов

30 ч., 3 кр.

 

CELB 238 Състав и анализ на хигиенните средства с практика

доц. д-р Стефан Манев

30 ч., 3 кр.

 

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

 

CELB 239 Практика „Анализ на остатъчни лекарства в храните“

гл. ас. д-р Полина Михова

30 ч, 3 кр.

 

CELB 240 Практика “Посещение на Агенцията по храни“

гл. ас. д-р Илия Пенджуров

30 ч, 3 кр.

CELB  241  Семинар „Съдебни дела за храни“

гл. ас. д-р Илия Пенджуров

30 ч, 3 кр.

CELB 242 Проект „Контрол на храни в предприятие от месопреработвателната индустрия”

гл. ас. д-р Илия Пенджуров, гл. ас. д-р Полина Михова

 

 

 

 

обратно нагоре