Випуск 2007

През 2007 г. в департамента "Масови комуникации" се дипломираха студенти от трите специалности – Връзки с обществеността, журналистика и продуцентство.
Пожелаваме на всички успешна реализация в практиката!
Успех!