Випуск 2010                                    ВИПУСК 2010
 
 
 
СПЕЦИАЛИСТ
Мария Емилова Петрова
Специалност: „Продуцентство в СМК”
Факултетен номер: 11611
Тема на дипломната работа: “Българската национална телевизия – минало и бъдеще”
БАКАЛАВЪР
Аглая Светлинова Димитрова
Начало на следването:  2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 36172
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “ПР стратегии за позициониране и популяризиране на марката Apple на пазара”

Аделина Александрова Пеева
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 34750
Специалност: Връзки с обществеността с майнер Международни отношения
Тема на бакалавърската теза: “Приложение на ПР техниките при изграждане на имидж на лечебно заведение”


Албена Любенова Цветкова
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 35524
Специалност: Връзки с обществеността с майнер Чужди езици и култури – Англицистика – модул Превод Тема на бакалавърската теза: “Вътрешните комуникации и ролята им за успешното развитие на бизнеса в България”


Александра Костадинова Котиркова
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 22379
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Роля на имиджа на град Банско като туристически курорт”

Александър Владимиров Андреев
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 33348
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “ПР и реклама в Интернет”

Александър Красимиров Негенцов
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 32190
Специалност: Връзки с обществеността с майнер “Международни отношения” Тема на бакалавърската теза: “Влиянието на интелектуалните технологии върху съзнанието на човека”

Анатолий Кънчев Георгиев
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 33444
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: „Извънстудийното радио”
 

Анелия Гришева Ленкова
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 41307
Специалност:  Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Рекламата като част от ПР комуникацията”
 

Ася Валентинова Яшева
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 32799
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Пъблик рилейшънс и рекламата в новатакомуникационна среда”

Биляна Мирославова Кънчева
Начало на следването:  2002 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 20178
Специалност:  Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Интегрирани комуникации в политическите кампании”
 

Бойка Викторова Михайлова
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 23217
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Несполучливият културен модел на телевизията”

Валентина Огнянова Лесова
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 27282
Специалност:  Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Роля на психологическите нагласи за осъществяването на ПР стратегии”
 

Васил Диков Диков
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 34593
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Дигиталното общество и неговата поява следствие на промяната на комуникационния модел и новите средства за масова комуникация”
 

Васил Димитров Иванов
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 31179
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Комуникации и управление в електронната музика”
 

Венцислава Иванова Милтенова
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер:  28722
Специалност:  Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Банков ПР по време на финансова криза”
 

Весела Михайлова Янакиева
Начало на следването:  2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 31040
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Интернет заплаха ли е за телевизията”
 

Веселка Георгиева Николова
Начало на следването: 2004  г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 26467
Специалност:  Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Социалните мрежи в интернет като нова платформа за реклама и комуникации – от личното пространство до корпоративните решения”
 
 

Весна Александрова Петрова
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 19925
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Парламентаризъм и медии”
 

Владимир Петров Раков
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 27468
Специалност: Журналистика с допълнителна специализация Политически науки – Европеистика
Тема на бакалавърската теза: “Форматът в многогласния български ефир. Форматното радио – поглед отвътре”

Галена Атанасова Джеджева
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 33039
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Радио Стара Загора – първата регионална станция на Българското национално радио”
 

Гергана Владимирова Джелепска
Начало на следването: 2007 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 39516
Специалност:  Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Зависимости и тенденции при медийното отразяване на политически конфликти”
 

Делица Георгиева Цонева
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 31344
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Влияние на медиите върху детската аудитория”
 

Деница Иванова Генова
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 30895
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Американският развлекателен телевизионен модел”
 

Диана Дорина Великова
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 35538
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: „Интернет - бъдещето на ПР и рекламата”
 

Димитър Михайлов Йорданов
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 28420
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Конфликтите – същност, структура, управление и ролята на медиите за тяхното отразяване и преодоляване”
 

Евелина Божидарова Стоянова
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 31092
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Форматът телевизия в реално време“
 

Евелина Димитрова Димитрова
Начало на следването:  2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 31465
Специалност:  Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Бъдещето на българските и световните медии в глобалното общество”
 

Елена Емилова Енчева
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 41634
Специалност: Журналистика с майнер Международни отношения
Тема на бакалавърската теза: “От телевизионната до гражданската журналистика”


Емилия Тръпчевска
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 32627
Специалност: Връзки с обществеността с допълнителна специализация  Политически науки - Международни отношения
Тема на бакалавърската теза: “Стандарти в  корпоративните комуникации. Адаптация или промяна на организационната култура и политика при интеграцията й в различна културна среда”
 

Жасмина Георгиева Кьосева
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 32810
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Фирмени издания – инструмент за комуникация и през 21. век”
 

Жени Драгомирова Павлова
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 38172
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Съпоставка на победилите ПР кампании в последните президентски избори на България, САЩ, Еквадор и Франция”
 

Женя Красимирова Величкова
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 26660
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Етични стандарти и саморегулация в българската журналистика – от теория към практика”
 

Златина Николаева Иванова
Начало на следването:  2007 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 42374
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Специфика на обществените масмедии в тоталитарното, авторитарното и демократично общество”
 

Ива Стефанова Коевска
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2009 г.
Факултетен номер: F31266
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Обществената телевизия като исторически етап в развитието на телевизията”
 

Иво Петров Йотов
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 26608
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Корпоративните блогове като ПР инструмент”
 

Илона Огнянова Кожухарова
Начало на следването:  2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 28009
Специалност: Връзки с обществеността с майнер Реклама
Тема на бакалавърската теза: “Ролята на Пъблик рилейшънс за изграждане на имидж и репутация в модния бизнес”
 

Ина Руменова Добрилова
Начало на следването:  2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 34540
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Пъблик рилейшънс като метод за създаване и запазване на лоялни клиенти в ерата на новите технологии”
 

Ирена Пламенова Русева
Начало на следването: 2007 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 40544
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Американското кино като средство за масова комуникация”
 

Ирина Иванова Ковачева
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 36456
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Корпоративна социална отговорност - приложение в България”
 

Калина Ташева Митева
Начало на следването:  2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 25930
Специалност: Връзки с обществеността с майнер Реклама
Тема на бакалавърската теза: “Интернет като комуникационен канал – инструмент на ПР и рекламни специалисти”
 

Катерина Недкова Генова
Начало на следването: 2007 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 42450
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Политическата комуникация по време на предизборна кампания в България след 1990 година”
 

Катрин Николаева Калева
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 31143
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: „Мястото на ПР и рекламата в разпространението на информация в Интернет”
 

Красимира Вълева Петкова
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 37792
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Реклама и Пъблик рилейшънс онлайн”
 

Кристина Стоилова Миленова
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 26512
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Благотворителността като стратегическа част от корпоративните комуникации”
 

Лилия Нелкова Рашкова
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 34728
Специалност: Връзки с обществеността с майнер Финанси
Тема на бакалавърската теза: “Съвременните комуникации и новите подходи в маркетинга”
 

Лора Константинова Кокенова
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2009 г.
Факултетен номер: 33452
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: ”Етническата толерантност през погледа на медиите”
 

Лора Лозанова Ранкова
Родена на 26.05.1983 г., гр. София
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 35279
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Регулация, дерегулация и саморегулация на медиите”
 

Марина Маринова Сакалиева
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 32809
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Някои манипулационни аспекти в печата”
 

Мария Емилова Петрова
Начало на следването: 1998 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 11611
Специалност: Продуцентство в СМК
Тема на бакалавърската теза: „Обществената телевизия в България”
 

Мария Лъчезарова Лазарова
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 31539
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Промяна в комуникационната концепция на съвременния лидер”
 

Мария Малинова Петкова
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 18709
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Ролята на протокола и етикета в ПР”

Мария Пламенова Веселинова
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 35287
Специалност: Връзки с обществеността с майнер Туризъм
Тема на бакалавърската теза: “Невербалните акценти в бизнес комуникацията между България и Китай”

Милен Евстатиев Иванчев
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 28317
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Телевизията – филми и масова култура”

Мина Стефанова Йосифова
Начало на следването:  2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 35254
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Взаимно влияние на реклама, пропаганда и ПР в съвременния маркетингов микс”

Мира Йорданова Петрова
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 31851
Специалност: Връзки с обществеността с майнер Международни отношения
Тема на бакалавърската теза: “Ролята на личния мит при възприемането на публичните личности”

Мирела Димитрова Кръстанова
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 35853
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Ролята на ПР при изграждането на корпоративен имидж в интернет”

Михаила Събчева Атанасова
Начало на следването: 2002 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 20985
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “ПР като средство в изграждането на търговска марка в супермаркети”

Николай Александров Божанов
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 17542
Специалност: Журналистика с майнер Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Журналистически и ПР аспекти за организиране на футболен форум”

Николай Георгиев Мичев
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 26431
Специалност: Връзки с обществеността с майнер Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “ “Еволюция” в образа на политически лидери и комуникатори”

Пенка Костадинова Туджарова
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 26813
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Интернет комуникационните канали и етническо и религиозно напрежение в България”

Петър Асенов Банков
Начало на следването: 2000 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 15478
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Стратегия на корпоративния ПР при изграждане на имидж и дългосрочна репутация”

Петър Владимиров Владимиров
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 36222
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Зелен ПР и комуникации, свързани със световните екологични проблеми”

Петя Марианова Маринова
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 35533
Специалност: Връзки с обществеността с майнер Кино и телевизия
Тема на бакалавърската теза: „ПР и социалните медии в шоубизнеса в САЩ”

Ралица Марианова Маринова
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 35535
Специалност: Връзки с обществеността с майнер Кино и телевизия
Тема на бакалавърската теза: “Маркетинговият Пъблик рилейшънс на филмовия продукт в американското кино през XXI век”
Сандра Пеев
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 27634
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Корпоративнатa социална отговорност на международните компании и адаптацията й в регионалната им комуникационна политика”
Саша Красимирова Александрова
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 31261
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Прилики и разлики между рекламата и ПР и как те въздействат върху публиките”
 

Силвина Пламенова Борисова
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 30460
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Публичност и имидж в политическите кампании –
практика, развитие и предизвикателства”

Силвия Анатолиева Гълъбова
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 32813
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Журналистика и медии. Медиите като четвърта власт”

Симона Бориславова Китова
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 23375
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: „Въздействието на цветовете в рекламата”

Симона Пламенова Стоичкова
Начало на следването: 2001 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 19260
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Интернет реклама”

Слав Бориславов Соколов
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 38078
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Безплатните вестници в България или българските безплатни вестници”

Стефани Стойнова Иванова
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 31948
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Черен ПР и мястото му в съвременните масови комуникации”

Христо Емилов Бояджиев
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 31456
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Техники на онлайн ПР”

Цанка Василева Донкова
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 35098
Специалност: Журналистика
Тема на бакалавърската теза: “Телевизията като развлекателен модел”

Цветелина Красимирова Захариева
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 34949
Специалност: Журналистика с майнър Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Манипулативни тактики използвани във формата Биг Брадър в България”

Цветелина Николаева Чаушева
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 34926
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Влияние на рекламната комуникация върху детската аудитория”

Юлия Владимирова Маслева
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 35767
Специалност: Връзки с обществеността с майнер Реклама
Тема на бакалавърската теза: “Ролята на социалните медии в комуникацията с нет поколението”

Яна Йорданова Грудева
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 28793
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: „Изграждане на имидж на лайфстайл списание в България (въз основа опита на сп. EASY)”

Яна Момчилова Недялкова
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 36985
Специалност: Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Нови комуникационни технологии в медиите”

Яни Неделчев Дончев 
Начало на следването: 2004 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 27498
Специалност: Журналистика с майнер Връзки с обществеността
Тема на бакалавърската теза: “Оцеляването като риалити телевизионен формат”
 
 
 
 
МАГИСТЪР
 

Александра Георгиева Николова
Начало на следването: 2008 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 21486
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на магистърската теза: “Електронна търговия, комуникации и технологии в Европа”

Алина Иванова Григорова
Начало на следването: 2007 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 22992
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на Връзки с обществеността
Тема на магистърската теза: “Управление на корпоративната репутация в интернет”

Алиса Светлинова Стойнова
Начало на следването: 2007 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 23130
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на връзки с обществеността
Тема на магистърската теза: “Властта на медиите”

Андрей Валентинов Велчев,
Начало на следването: 2008 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 24330
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Журналистика
Тема на магистърската теза: “Медияморфоза: Агенционна журналистика и психологически елементи на новите медии”

Анита Георгиева Киркова
Начало на следването: 2008 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: R 07825
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на магистърската теза: “Комуникация в организацията “Скрита власт”


Анна Емилова Дуницова
Начало на следването: 2008 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 16524
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Журналистика
Тема на магистърската теза: “Бъдещето на медиите в променящия се глобален свят”

Ваня Людмилова Минкова
Начало на следването: 2007 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 21028
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на масовите комуникации
Тема на магистърската теза: “Специфика, проблеми и перспективи на политическата журналистика”

Васил Ангелов Николов
Начало на следването: 1998 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 4679
Специалност: Управление на масовите комуникации
Тема на магистърската теза: “Реализация на културно-образователна кампанияв обществена телевизия”

Виргиния Георгиева Вергилова
Начало на следването: 2008 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 25088
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Журналистика
Тема на магистърската теза: “Разследване в журналистиката”

Габриела Стефанова Куршумова
Начало на следването: 2007 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 23752
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на масовите комуникации
Тема на магистърската теза: “Обществената телевизия в България – пожелание или реалност”

Денислав Василев Николов
Начало на следването: 2003 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 13263
Специалност: Управление на връзки с обществеността
Тема на магистърската теза: “Имиджите на Република Косово - 2008”

Десислава Атанасова Данкова
Начало на следването: 2007 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 20053
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на Връзки с обществеността
Тема на магистърската теза: “Музикалните фестивали - средство за изграждане на положителен имидж на град”

Екатерина Чавдарова Шаранкова
Начало на следването: 2007 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 42088
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на връзки с обществеността
Тема на магистърската теза: “Комуникация на спорта като културен и социален феномен на съвременността”

Елена Емил Николова
Начало на следването: 2007 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 16257
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на Връзки с обществеността
Тема на магистърската теза: “Психологията на телевизионния човек”

Лора Валентинова Серданова
Начало на следването: 2007 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 20553
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на връзки с обществеността
Тема на магистърската теза: “Функции и приложение на ПР в Министерство на земеделието и храните на Рeпублика България”

Любомир Ивайлов Методиев
Начало на следването: 2006  г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 17234
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на Връзки с обществеността
Тема на магистърската теза: “Механизми, техники и похвати, използвани от пресслужбите на МВР за информирание на гражданите за събития”

Преслава Янева Георгиева
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 25 406
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на Връзки с обществеността
Тема на магистърската теза: “Корпоративната социална отговорност –
световна теория и местна практика”

София Стефанова Косеркова
Начало на следването: 2008 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 29527
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на магистърската теза: “Културният туризъм и ПР в България – предизвикателства и перспективи”

Стела Цанкова Петкова
Начало на следването: 2007 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 41792
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на масовите комуникации
Тема на магистърската теза: “Риалити телевизията - пресечна точка на реалността и комерсиализацията”

Събина Радостинова Панайотова
Начало на следването: 2007 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 20423
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на масовите комуникации
Тема на магистърската теза: “Интернет и традиционните медии:
могат ли блоговете да са „заплаха” за списанията в България”

Юлиана Минчева Кънчева
Начало на следването: 2008 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 18575
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Журналистика
Тема на магистърската теза: “Риалити културата на телевизията”

Юлияна Паскоска
Начало на следването: 2005 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 33881
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Управление на масовите комуникации
Тема на магистърската теза: “Македонските радио и телевизия: обществена или държавна медия?”

Яна Ангелова Ангелова
Начало на следването: 2008 г.
Край на следването: 2010 г.
Факултетен номер: 46848
Специалност: Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността
Специализация: Връзки с обществеността
Тема на магистърската теза: “Политическа реч и политическо говорене в България по време на прехода”

обратно нагоре