Нов български университет

За авторите
About the authors


Лъчезар Стоянов, доцент, д-р,  Департамент „История“,  Нов Български Университет

Lachezar. Stoianov, Ph.D., Associate Professor, Department of History, New Bulgarian University, Sofia

 

Илия Тодев,  професор, д.н., Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

Iliya Todev,  Dr.Hab., Professor,  Institute of Historical Studies, Bulgarian Academy of Sciences

 

Антоанета Кирилова,  доцент, д-р, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

Antoaneta Kirilova,  Ph.D., Associate Professor, Institute of Historical Studies, Bulgarian Academy of Sciences

 

Светла Янева, доцент, д-р, Департамент „История“,  Нов Български Университет

Svetla Ianeva,  Ph.D., Associate Professor, Department of History, New Bulgarian University, Sofia

 

Цветана Чолова ,  професор, д-р, Департамент „История“,  Нов Български Университет

Tsvetana Cholova,  Ph.D., Professor, Department of History, New Bulgarian University

 

Румяна Конева,  доцент, д-р, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

Rumyana Koneva,  Ph.D., Associate Professor, Institute of Historical Studies, Bulgarian Academy of Sciences

 

Елеонора Наксиду,  доцент, д-р Тракийски Университет „Демокрит“, Комотини, Гърция

Eleonora Naksidou,  Ph.D., Associate Professor, Democritus University of Thrace, Komotini, Greece

 

Виолина Атанасова,  доцент, д-р, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

Violina Atanasova,  Ph.D., Associate Professor, Institute of Historical Studies,  Bulgarian Academy of Sciences

 

Йорданка  Гешева,  доцент, д-р, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

Jordanka Gesheva,  Ph.D., Associate Professor, Institute  of  Historical Studies, Bulgarian Academy of Sciences

 

Георги Найденов, професор, д.с.н, Университет за Национално и Светоно Стопанство

Georgi Naydenov, Dr. Hab., Professor, University of National and World Economy, Sofia

 

Инна Манасиева, главен асистент, д-р, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

Inna Manasieva , Ph.D. ,  Assistant Professor, Institute of Historical Studies, Bulgarian Academy of Sciences

 

Живко Желев , главен асистент, д-р, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

 Zhivko Zhelev, Ph.D., Assistant Professor,  Institute of Historical Studies, Bulgarian Academy of Sciences

 

Юра Константинова,  д-р, Институт по балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките  д-р, главен асистент (Ph.D., Assistant Professor)

Jura Konstantinova , Ph.D.,  Institute  of  Balkan Studies with Center of Thracology, Bulgarian Academy of Sciences

 

Наталия Христова,  доцент, д-р, Департамент „Изкуствознание и история на културата“, Нов Български Университет

Nataliya Hristova,  Ph.D., Associate Professor, Department of Art Studies and History of Culture, New Bulgarian University, Sofia

 

Илияна Марчева , доцент, д-р, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

Iliana Marcheva, Ph.D., Associate Professor, Institute of Historical Studies, Bulgarian Academy of Sciences

 

Ани Златева, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

Annie Zlateva , Institute of Historical Studies, Bulgarian Academy of Sciences

 

Бисер Георгиев, доцент, д-р, Шуменски Университет  “Епископ Константин Преславски“

Biser Georgiev,  Ph.D. , Associate Professor, Shumen University Bishop Konstantin  Preslavski

 

Andrea Mariuzzo,  Ph.D, Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy

Андреа Мариуцо,  д-р, Скуола Нормале Супериоре, Пиза, Италия

 

Петя Пачкова, доцент, д-р,  Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград

Petya  Pachkova,  Ph.D., Associate Professor, South-Western University  Neophyte Rilski, Blagoevgrad

 

Ася Атанасова,  д-р, Шуменски Университет  “Епископ Константин Преславски“

Asya Atanasova , Ph.D. , Associate Professor, Shumen University Bishop Konstantin  Preslavski

 

Даниел Вачков,  доцент, д-р,  Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

Daniel Vachkov,  Ph.D., Associate Professor, Institute of Historical Studies, Bulgarian Academy of Sciences

 

Екатерина Попниколова , студентка, Департамент „История“,  Нов Български Университет

Ekaterina Popnikolova, Student, Department of History, New Bulgarian University, Sofia

 

Полина Цокова, д-р, Министерство на отбраната на Република България

Polina Tsokova, Ph.D., Ministry of Defense of the Republic of Bulgaria

 

Дмитрий Варзоновцев, доцент, д-р, Департамент „Философия и социология“,  Нов Български Университет

Dmitriy Varzonovtzev,  Ph.D., Associate Professor, Department of Philosophy and Sociology, New Bulgarian University, Sofia

 

Румен Генов, професор, д-р,  Департамент „История“,  Нов Български Университет

Roumen Genov, Ph.D.,  Professor, Department of History, New Bulgarian University, Sofia

 

Момчил Баджаков,  доцент, д-р, Департамент „Политически науки“, Нов Български Университет

Momtchil Badzhakov,  Ph.D., Associate Professor,  Department of  Political Science, New Bulgarian University, Sofia

 

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.
NBU nbu