Глава ІІ
Методи за анализ

3. Методът на експертните оценки
 
Както при набиране на информация по управленски и организационни мероприятия и изследване на полицейски операции, така и при консултиране на оперативния състав ИАР може да прилага метода на експертните оценки под формата на допитване. При използването на експертната оценка допитваният служител в системата за сигурност се явява като изразител както на своето собствено мнение, така и на мнението на реалната група на служителите в неговия трудов колектив. След провеждането на експертната оценка основните теоретични идеи, понятия и хипотези в различна степен се коригират и доразвиват в съответствие с емпиричните данни.
Подборът на експертите трябва да отговори на въпроса “Експерти ли са определените като такива служители или не са експерти?”. Правилният подбор на експерти се отразява положително върху ефективността на използване на самия метод. Експертите трябва да са компетентни професионалисти, честни и откровени личности. Стажът им по специалността не може да бъде по-малък от 5 години. Те притежават максимално високи знания и голям опит в своята област на дейност. При подбора в качеството на показатели за наличието на експертни качества може да се използват званията и степените, които имат и тяхното служебно положение.
Най-разпространени методи за подбор на експерти са: документален (на основата на изучаване на социално-демографски данни); подбор на основата на тестване на експертите; подбор на основата на техните самооценки; подбор на експерти на основата на тяхната атестация от други колеги в РУ.
В оперативната практика има случаи на оперативни дела, по които работата изостава, както по обективни, така и по субективни причини. Тук има възможност за активната помощ на информационно-аналитичната служба. Чрез примера по-долу демонстрираме приложението на метода на експертните оценки при организиране от ИАР на групова консултация по оперативно дело, чиято цел е синтезиране на експертни препоръки за ускорено приключване на работата по него.
ИАР примерно организира провеждането на експертна оценка по дело за оперативно издирване „Мародер” относно убийството на М.Стоянов на 11.03.2008 год. в гр. София. За тази цел се привличат 10 експерти – ОР-ци и началници на групи от сектор „Криминална полиция“ в Н-ското РУ, както и от същия сектор в съседно РУ. Подборът на експерти се извършва въз основа на атестацията на ОР-ци от техните ръководители в РУ. Експертната оценка се провежда неанонимно, като експертите са разпределени в две работни групи, в два кабинета. Всеки експерт поотделно се запознава с делото и получава долупосочената карта на експерта за систематизиране на данните от оценката на експерти по ДОИ “Мародер”(2.3)[29].
(2.3) Експерт (ОР или началник на група) в Н-ското РУ- СДМВР
N
Съдържание на
систематизираните данни
Оценка на
значението на
систематизираните
данни
Версия
№1
Версия
№2
Версия
№3
1.
На 11. 03. 2008 год., в 09, 00 часа дежурен офицер от ОДЧ-РУ е получил съобщение от гражданката Х. за открит труп на мъж на възраст 19 години в апартамент № 3, ет. 1, жил. блок № 15, вх. В, намиращ се на ул...№..Установена е самоличността на трупа - М. Стоянов, ЕГН... Гражданката, която е подала съобщението за случая, е майка на пострадалия, живее на същия адрес. По нейни данни, тя е открила трупа, когато на 11. 03 ., около 08, 30 ч. се прибрала в жилището си от нощна смяна. Съдебномедицинската експертиза е установила, че М. Стоянов е починал. Смъртта е настъпила вследствие на увреждане от кислородно гладуване, предизвикано чрез удушаване, извършено от неизвестен субект. На местопроизшествието са иззети следи: косми в ръцете на жертвата, пръстови отпечатъци, оставени от неизвестен извършител на взломна кражба от метална каса в жилището и отпечатъци от подметки на мъжки обувки № 43, оставени по перваза на прозореца на стаята, в която е открит трупа.
       
2.
Версия №1: Престъпникът е младеж на видима възраст 18-23 години, убива с цел да премахне свидетел на незаконно проникване в жилището.
       
3.
Версия №2: На 11.03.2008 г. престъпникът е проникнал в жилището с цел да извърши домова кражба.
       
4.
Версия №3: Извършителят е лице, избягало или освободено от затвора.
       
5.
Свидетелски показания:................................
       
6.
Не са отработени схемите на взаимоотношенията на жертвата с лица, които са враждебно-агресивно настроени към нея, както и схемите на връзките на последните. Не е извършена проверката на младите хора от кръга на роднините на убития. Да се извърши проверка по фамилии на второ поколение роднини, по които не е работено.
       
7.
Не е установен източникът (точният произход) на 11 000 .лв. които са отнети на 11.03.2008 год. от метална каса, в която са били съхранявани. Това е крупна сума в сравнение с ежемесечния доход на семейството на жертвата.
    
 
Експертите трябва да извършат оценка на значението на систематизираните данни, които са под № № 1, 5, 6 и 7 в матрицата.    Освен това експертите трябва да дадат експертна оценка и на 3-те оперативни версии под №№ 2,3 и 4 в матрицата относно извършителя на убийството и неговия мотив (отмъщение, улесняване на домова кражба, възникнали неприязнени отношения между убиеца и жертвата или користна цел).
Експертните оценки се дават с числата от 1 до 10, като 1 е минимум, а 10 – максимум. Експертите индивидуално оценяват значението на предварително систематизираните (от ИАР) данни за престъплението и на  3-те издигнати версии за личността на извършителя и мотива за убийството. Оценките се изписват съответно в графа “оценка на значението на систематизираните данни” и графи “версия № 1”, “версия № 2” и “версия № 3”.
В процеса на работа експертите трябва да се въздържат от критика на експертните становища на своите колеги в групите.
В гореизложения пример обобщението на експертните оценки и тяхното осмисляне би следвало да се изразят в следните умозаключения. Например в матрицата в картата си експерт № 1 е дал следните оценки: “10” - на значението на систематизираните данни под № 1; “9” на значението на данните под № 5; “10” на значението на данните под № 6 и също “10” на значението на данните под № 7. Сумарната оценка е 39, най-близо до най-високата оценка, която може да се получи -  40. Следователно експерт № 1 приема за достоверни данните за смъртта на жертвата и свидетелските показания. Той препоръчва да се отговори на четирите въпроса, възникнали по данните в №№ 6 и 7, т.е. да се търси допълнителна информация.
Ако не е получена въпросната допълнителна информация, а трябва да се формулира становището на експерт № 1 по убийството, в момента на допитване, би следвало да се анализират оценките му на версиите.
От сумарната оценка на версиите “24” (съответно оценка “7” – на версия № 1, оценка “8” – на версия № 2 и оценка “9” – на версия № 3), която е сравнително близка до максимално възможната сумарна оценка 30, може да се синтезира следната частна версия. А именно, извършителят на убийството вероятно е 20-21 – годишен, избягал или освободен от затвора. Проникнал е в жилището с цел извършване на кражба. Но е събудил жертвата, която става свидетел на престъпление и се е наложило тя да бъде премахната, за да не останат следи след оттегляне на крадеца от местопрестъплението. 
ИАР обобщава експертните оценки по всяка индивидуална карта на експерт и общо за двете групи експерти и според средните количествени характеристики формулира колективното експертно заключение относно издирвания неизвестен автор на убийството – самоличност, криминален почерк и психологически профил, мотивация на криминални действия, извършени в жилището и мотив за посегателство върху жертвата.
 
Бележки:
 
[29] Вж. в това отношение Илиев, И. Матрица за систематизиране на данните от оценката на експерти по ДНИП “Ягуара”, № 13480/1973 г. от Инв. № 1585, архив на 01 РУ-МВР, С., 1973; Михайлов, Г., Бочев, С., Боев, Ив. и др. Криминалистика. С., ВИ “Г. Димитров”-МВР, 1989, с. 43-56; Боев, Ив. Разследване на кражби, чл. 194 -197 НК. В., Издателство” Албатрос”, 2002, с. 24 - 25.