Глава ІІ
Методи за анализ

5. Методът " криминален анализ"
 
Изложението на метода представлява съкратен адаптиран вариант по “Курс за специализация по криминален анализ”, изготвен от експерти по информационно-аналитична дейност в Полицейската Академия в гр.Авила, Испания, 2003 год. Резултатите от приложението му се възприемат като помощна полицейска дейност в полицейските служби в държавите от ЕС. У нас системата “криминален анализ” като информационна технология е инсталирана за тестване през 2004 год. в национални и териториални служби в МВР и се развива с вграждане на средства за визуализация на оперативни данни в изпълнение на Актуализирана национална стратегия за противодействие на престъпността от 2004 год.
Субектът на анализ прилага различни форми на метода при многообразните криминални ситуации с цел оказване на своевременна и оптимална помощ на оперативно-издирвателните звена за бързото и ефикасно разкриване на извършителите на престъпления.
Криминалният анализ се основава на конкретни оперативни данни и оперативна информация и основната му цел представлява разкриване на престъпления и техните извършители, както и подпомагане на стратегията на системата на полицията и другите системи за вътрешна сигурност за ограничаване и контролиране на развитиегто на престъпността и нарушенията на обществения и вътрешния ред, съответно на обслужвана територия и в охранявани обекти. 
На анализ може да бъдат подложени редица обекти, изразени в: отделен криминален случай; няколко криминални случая или серийни престъпления (изискващи извършване на сравнителен анализ); група извършители (когато са известни на оперативно-издирвателните служби); специфичен психологически профил (когато извършителят не е известен на оперативно-издирвателните служби); оперативно-издирвателния процес и делата на оперативен отчет; воденето на дознанията. В съответствие с това съществуват следните форми на криминален анализ:
1. Анализ на криминален случай. Тук се изследва отделно престъпление, при което се установява мястото на извършване и се сравняват във времето действията на основните лица по случая. Целите на анализа са намиране на противоречията между показанията на задържаните (обвиняемите) лица и констатациите на предварителната полицейска проверка и цялостната оперативно-издирвателна работа по случая. Също така може да се разкрият пропуските в дознанието и да бъдат предизвикани нови разпити и очни ставки с разследваните лица.
2. Сравнителен анализ на криминални случаи, който представлява сравняването на определен брой аналогични престъпления. Целите на субекта на анализ са да разкрие връзката им с уличения извършител или уличената група извършители, по които се работи в полицейската организация.
3. Анализ на група извършители на престъпление. Това е изследване на структурата на позната на полицията група от извършители и на връзките, които съществуват между членовете в групата. Целите на анализа са: да се определи ролята и участието на всеки член на групата; да се образува досъдебно производство или пък ако е образувано дознание то да бъде продължено, както и да бъде насочвано и ориентирано в правилната насока; да се открият важни лица в групата и да се направят препоръки за мерки, които трябва да се предприемат; да се открият слабите звена в групата; да се разкрият потоците на стоки и пари; да се определи и потвърди ефикасността на секретните сътрудници.                              
4. Анализ на специфичния психологически профил. Това е описание на извършителя (извършителите) на едно или няколко престъпления, което се основава на разкритите следи на местопроизшествието (или местопрестъплението) и на информацията, свързана с тях. Целта на анализа е ориентиране на оперативно-издирвателната дейност в съответствие с разкрития психологически профил.
5. Анализ на процеса на оперативно-издирвателна деност. Това е изследване и оценяване на отделните елементи в системата на конкретната оперативно-издирвателна дейност, извършена по даден криминален случай или серия престъпления. Целите, които са поставени пред анализатора са: допълване на дейностите по издирването на автора (авторите) на престъплението.
Процедурата за приложението на криминалния анализ е следната:
а) Изготвяне на план за събиране на първични емпирични оперативни данни и оперативна информация
В плана трябва да се уточнят оперативните данни и оперативната информация, които ще се събират по време на анализаторските действия. В процеса на работа този план може да се промени и приспособи в зависимост от информационните потребности.
Типовият план за събиране на информация дава отговор на следните въпроси:
- Какви данни и информация трябва да бъдат предоставени ? Това е съвкупната информация за лица и резултатите от оперативно-издирвателната дейност, които са оперативно-интересни.
- От какви източници? От всички оперативни работници в оперативно-издирвателните звена, както и от тяхните оперативни дежурни части и оперативни дежурни центрове.
- Кога трябва да бъде предоставен? Веднага след получаването на оперативните данни за обекта на криминален анализ, а в случаите на подаване на оперативна информация, която се получава по време на оперативно-издирвателната дейност, тя трябва да бъде предавана постоянно и незабавно след получаването й.
- Къде трябва да бъде изпратен? До информационно-аналитичните звена в МВР, ДАНС, съответно и в МО и органите на Военна полиция. Когато се работи и в другите организации за вътрешна сигурност планът се изпраща съответно до колективите, които се занимават с информационно-аналитична дейност.
б) Оценка на оперативни данни и оперативна информация
На оценка подлежи цялата съвкупност от оперативни данни и оперативна информация, които се натрупват въз основа на реализацията на плана за съби  рането им. По принцип трябва да се направи оценка на данните и на информацията и на техния източник.
Оценката на данните и информацията се извършва независимо от оценката на източника. Те би следвало да бъдат оценени обективно от получаващия ги, без субективна преценка.
Въпросната оценка е необходима, защото лице, ползващо се с пълно доверие може да разпространи неточни данни и информация или да се получи обратното.
Понастоящем по-голямата част от страните на ЕС използват обща система за оценка с буквеноцифрови кодове. Тя представлява следното:
І. Оценка на източника
А. Достоверен във всички случаи.
В. Достоверен в повечето случаи.
С. Недостоверен в повечето случаи.
Х. Неизползван досега или използван, но неоценяван.
ІІ. Оценка на информацията  
1. Вярна без съмнение.
2. Наблюдавана от източника.
3. Не е наблюдавана от източника, но е потвърдена по други канали.
4. Не е наблюдавана от източника и е непроверена.
Съответно обяснението на кодовете е следното:
Оценка на източника
( А ) – Няма никакви съмнения относно достоверността на източника и досега източникът е доказано достоверен във всички случаи. Това високо ниво на достоверност се дава на служителите в организациите за вътрешна сигурност и обществените институции. То не се дава на секретните сътрудници.
( В ) – Досега източникът е доказано достоверен в повечето случаи.
( С ) – Досега източникът е доказано недостоверен в повечето случаи.
(Х) – Този код се използва в 2 случая:
- Когато източникът не е използван преди това. Например анонимно телефонно обаждане или непознато лице, което се явява като свидетел или подава оперативни данни.
- Когато източникът е използван преди това, но липсва информация, за да може той да бъде оценен.
Оценка на информацията
Ако аналитичният материал е бил изготвен от повече от едно лице, информацията в него може да бъде оценявана по различен начин. Трябва да се поставя една цифра, която да определи с точност всяка част от информацията. Например: първа част (1), втора част (2).
Също така е необходимо да се номерират отделните аспекти на оценка по следния начин:
1. Елементът (от структурата на информацията) е верен без никакво съмнение. Тази оценка се използва само в комбинация с код за източник А (например оглед на труп).
2. Елементът от информацията е наблюдаван от самия източник.
3. Елементът не е наблюдаван от източника, но е потвърден от друга информация. Тази оценка се прилага в повечето случаи от субекта на анализа въз основа на други допълнителни елементи.
4. Елементът не е наблюдаван от източника и не е потвърден от други данни и информация.
в) Обработка на оперативните данни
Задължително е данните да бъдат обработени изключително точно. Всяка система за обработка на данни трябва да бъде структурирана веднага, по такъв начин, че данните да бъдат достъпни до възможно най-голям брой работни места – и на анализатори, и на оперативни работници и заявители на приложението на криминалния анализ по определен криминален случай. След това данните ще бъдат въведени в локалната информационна система в информационно-аналитичното звено или в офиса на субекта на анализ в частните охранителни фирми и секторите “Сигурност” в органите за местно самоуправление, както и в оперативно-издирвателните звена.
Преди да бъдат обработени данните, трябва първо да бъдат прочетени и концентрирани. Тези два етапа се провеждат в следната последователност:
А) Прочит на данните:
 1. Прочит за запознаване. При него данните се прочитат бързо, за да се запознаят с тях потребителите им. Това е "прочит по диагонал". В повечето случаи се прилага за въпроси или събития с малка или нулева важност.
 2. Внимателен, ориентиран или направляван прочит. Това е критичен прочит, който се прави, когато може да се извлече нещо от данните, с които се разполага. Данните могат да разкрият полезна за анализа информация. Тези данни трябва да се четат с много по-голямо внимание.
Трябва да бъдат поставени следните въпроси: Ясни ли са данните от документа?; За какво се отнасят тези данни?; Пълни ли са тези данни?; Логични ли са?; За какво могат да послужат тези данни?; Има ли връзка между тези данни и други, които вече са обработени или са получени преди това?; Оценени ли са вече данните?; Необходимо ли е да се проучи по-подробно тази оценка?; В каква система (подсистема) трябва да бъдат вкарани тези данни?; Трябва ли да се разпространяват копия?; Ако това е необходимо, на кого и защо? (На кого още могат да послужат тези данни?).
Б) Концентриране на данни
Количеството данни, които ще се използват в много случаи може да придобие големи размери. За да не се загуби главната, вярната насока при обработката, би следвало да се редуцира количеството данни, които ще се използват. Това става с концентриране на съдържанието на проучваните документи. Трябва да се обобщят данните и да се извлече основното от това обобщение.
Ако субектът на анализ е достигнал до този резултат, ще може да бъде разбран за по-кратко време един сложен криминален случай, който съдържа голямо количество от информация относно автора/авторите на престъплението или серията престъпления и ще бъде в състояние да даде ясна идея по въпроса и на оперативно-издирвателното звено, което се занимава с разкриването.
г) Анализ
При анализа се създава система, цялостно образувание от различните данни, получени от различни източници с цел да им бъде даден смисъл и да бъде изготвена справка или доклад.
Анализът преследва следните цели: 1. Да се изготвят и проверят хипотези, свързани с настоящи или бъдещи криминални деяния и да се опише вида и важността на замесените лица или престъпни групи и организации; 2. Да се предостави на извършващите оперативно-издирвателната дейност ясна, структурирана оперативна информация, за да може да бъде даден приоритет на подходящите оперативни действия, които трябва да се извършат, както и за да може да се разчита по ефикасен начин на подходящи и достатъчни човешки ресурси, секретни сътрудници, специални разузнавателни средства.
По време на развитието на проект за анализ или особено важни оперативно-издирвателни дейности (по организирана престъпност, терористични групи и организации, производство,трафик и разпространение на наркотици, разследвания на имущественото състояние на незаконно забогатели граждани, икономически престъпления и т.н.), анализът има много голямо значение. При такива видове оперативно-издирвателни дейности и разследвания е много трудно да се изгради една обща хипотеза, тъй като данните са много и са комплексни. Анализът прави възможно изграждането на една обща визия. Освен това той позволява да бъде извлечена максималната полза от наличните данни и позволява да бъдат насочени оперативно-издирвателните действия и след като те бъдат ориентирани, да се определят данните, които липсват и трябва да бъдат осигурени. Това е един метод за по- ефективна работа.
Подходящо е субектът на анализ да разполага с цялата налична съвкупност от данни и информация по определен случай и това да стане във възможно най-краткия срок от време, за да може по този начин да се постигне по-голяма ефективност и оперативна сигурност.
Данните и информацията трябва да бъдат отразени на хартиен или електронен носител. Когато е възможно се препоръчва устното представяне на структурираната оперативна информация, защото то позволява директна връзка със заявителя на криминалния анализ и дава възможност за диалог между професионалистите.
1) Анализ на група извършители. Схематично представяне на връзки и   отношения
Анализът на група извършители представлява изследване на структурата на една група извършители, за която има определени оперативни данни и информация. Изследват се и връзките и отношенията, които съществуват между различните членове в групата.
Чрез такъв анализ се постигат следните цели: определяне на ролята и участието на всеки член в групата; предлагане на насока на оперативно-издирвателната работа по групата посредством оперативни препоръки, основани на правилно изградени хипотези.
При приложението на анализ на група се изграждат схеми на връзки и отношения, матрици на връзки и отношения, диаграми на потока и други инструменти, които позволяват на анализаторите и читателите на аналитичния материал да разберат начина на функциониране на престъпната група или организация, а също така да формулират най-ефикасните полицейски мерки.
Схемите за връзки и отношения се използват за да се визуализират случаите, които са описани в текстове (2.9). С помощта на тези схеми се облекчава процеса на формулиране на определени хипотези, като се изхожда от наличната информация.
В схемите са показани нагледно връзките и отношенията, съществуващи между лица, лица и организации (работно понятие, обобщаващо всички видове формални и неформални обединения на хората: частни фирми, акционерни дружества, държавни фирми и предприятия, органи на държавата, на централната и местната публична администрация, криминални обединения, роднински и приятелски кръгове и т. н.) и между самите организации. Произходът на връзките и отношенията се описва графично чрез използването на точни символи.
Пример за схема за връзки и отношения    
              Изготвяне на схемата за връзки и отношения
За да бъде изготвена тази схема следва да се премине през 7 етапа:
1.Събиране на данни и информация.
2.Избор на важните и значителни звена или лица.
3.Изграждане на матрица за връзки и отношения.
4.Записване на символите за връзки и отношения.
5.Организиране на връзките и отношенията.
6.Временна схема за връзки и отношения.
7.Уточняване на схемата за връзки и отношения.
По принцип данните и информацията за групата ще бъде получена от извършващите криминалния анализ. Ръководителят на екипа анализатори трябва да предложи план за събиране на информация, който ще определи къде може да се намери необходимата информация. В процеса на работа анализаторите може да предлагат или да съветват ръководителя на екипа как да бъде допълнен планът и да търсят по този начин други важни елементи за анализа и оттам важни за оперативно-издирвателната работа по групата.
Трябва да се определи какво следва да се представи на схемата. Може да става въпрос за имена на лица и организации, както и на телефонни номера, банкови сметки, адреси, регистрационни номера на моторни превозни средства и кораби или случаи като нападения, взривове, убийства, кражби и т.н. Препоръчва се на хартиените носители на данни и информация да бъде подчертано или обозначено с флумастер или цветна химикалка това, което анализаторът иска да регистрира.
    
При изграждане на матрицата за връзки и отношения (2.10) субектът на анализ може да прилага метода в случаите, когато броят на лица или участници, които трябва да бъдат представени е максимум 34.  
 
 
  Попълват се всички имена на участниците над колоните. Работи се като се следва реда на постъпване последователно на отделните части от оперативни данни и информация за участниците. За по-голяма яснота имената на лица се поставят отгоре надолу, а на организации – отдолу нагоре.    
     Когато е сигурно, че една връзка между 2 лица съществува, и че тази връзка може да бъде важна за разглеждания въпрос, субектът на анализ обозначава тази връзка с плътно черно кръгче. Ако тази връзка все още не е потвърдена, но се предполага, че тя съществува, то тя трябва да бъде обозначена с празно кръгче.
Ако лицето изпълнява управленска функция в организация (директор, основен акционер, бизнесмен) или е лидер в престъпна група и организация, анализаторът указва това със знака ( + ), когато тази връзка или отношение са потвърдени и със знак ( ?), когато става въпрос за лице, което няма управленски функции. В случай, че едно лице има по един или друг начин връзка или отношение с някаква организация, но няма управленски функции, трябва да се използват първите 2 символа – плътно черно кръгче за потвърдените връзки и отношения и празно кръгче за непотвърдените връзки и отношения.
Символите за предположения може да се превърнат в символи за потвърдени връзки и отношения по време на развитието на анализа. Празното кръгче може да бъде запълнено и минусът може да бъде направен на плюс. Това зависи от получаването на съответни данни и информация, които са доказателство за потвърдени връзки и отношения.
Матрицата за връзки и отношения служи за представяне на всяка връзка и отношение, но също така и набляга на броя връзки на всяко лице или организация. По-горе (2.10) е демонстриран този начин на аналитична работа. В матрицата са изобразени определен брой връзки и отношения. Трябва да се чете и брои отгоре надолу и да се кодират връзките и отношенията (потвърдени или предполагаеми) между лицата, между лицата и фирмите и между фирмите, като брой връзки и отношения се записва под всяка колона – за съответното лице или фирма. Например Кънчев и Леонидов имат потвърдена връзка и тя се кодира със символ (  ( · ) в първата клетка в първата колона отляво.
Организирането на връзките и отношенията има двойна цел:
- да се наблегне на лица и организации, които имат най-много връзки и отношения
- позволява точния контрол на схемата за връзки и отношения (като определя броя на посочените връзки и отношения по броя, определен от матрицата).
Изложената по-горе матрица (2.10) се чете по следния начин:
 • Кънчев има потвърдени връзки и отношения с Леонидов, Латев и Симеонов.
 • Кънчев има потвърдени управленски функции във фирмите “Санима” АД и “Мартис” ЕООД.
 • Леонидов има потвърдени връзки и отношения с Кънчев, Хубенов и Симеонов и предполагаема връзка с Кирилов.
 • Леонидов има потвърдени управленски функции във фирмата “Санима” АД.
 • Хубенов има потвърдени връзки и отношения с Леонидов и Симеонов и предполагаема връзка с Латев.
 • Хубенов има предполагаеми управленски функции във фирмата “Мартис” ЕООД.
 • Латев има потвърдени връзки и отношения с Кънчев и Кирилов и предполагаема връзка с Хубенов.
 • Латев има предполагаеми управленски функции във фирмата “Санима” АД.
 • Кирилов има потвърдена връзка с Латев и предполагаема връзка с Леонидов и Симеонов.
 • Кирилов има потвърдени управленски функции във фирмата “Санима” АД.
 • Симеонов има потвърдени връзки и отношения с Кънчев, Леонидов и Хубенов и предполагаема връзка с Кирилов.
 • Симеонов има предполагаеми управленски функции във фирмата “Санима” АД.
 • Фирмата “Санима” АД има потвърдено отношение с фирмата “Мартис” ЕООД.
Всички връзки и отношения, които са кодирани в матрицата ще бъдат проверени в схемата за връзки и отношения.
 Като се следва матрицата за връзки, се изготвя една временна схема за връзки и отношения. За представяне със символи на лицата се използват кръгчета, а за организациите - квадратчета (или правоъгълничета). Когато всичките кръгчета и квадратчета са поставени, обозначаваме връзките и отношенията с линии. Непрекъснатите линии се използват за потвърдените връзки и отношения. Прекъснатите линии представляват предполагаемите връзки и отношения. Трябва да се избягва пресичане на линиите и да се установи определено равновесие, за да се оптимизира визуалният прочит.
По-долу е показана таблица (2.11) за превръщане на символите, използвани за матрицата за връзки в символи в схемата за връзки и отношения.
 
 
Символите в колоната на схема за връзките и отношенията позволяват да се представят схематично данните, произтичащи от матрицата за връзките. Първоначално се изготвя временна схема, която след това, в процеса на анализа се  уточнява и разяснява.
В някои случаи може да бъде полезно да се добавят някои атрибути към трудно изложимата информация за определена организация или връзка и отношение. Например, да се разграничат задържаните лица от лицата на свобода като се направят допълнителни връзки, за да не се претрупва ненужно схемата от информацията. За тази цел в анализа може да е прибегне до използването на атрибути, които могат да се определят като собствени характеристики на участниците или на връзките: съдебно положение, принадлежност към терористична група, степен на опасност, притежаване на предмети (оръжие, наркотици, откраднати моторни превозни средства и др.).
Използваните символи трябва да са с малки размери с цел да не се претрупва схемата и трябва да се поставят под името на участника и причината за връзката и отношението. Могат да бъдат използвани например малки квадратчета, кръгчета, триъгълници или звездички. Различните цветове могат също да бъдат използвани с цел да се разграничат символите от един и същи тип. И малки рисунки могат да бъдат използвани – например един малък пистолет, който да указва притежаването на огнестрелно оръжие или малка спринцовка, за да се укаже притежанието на наркотици.
Една и съща връзка или участник могат да имат комбинация от различни атрибути.
Някои допълнителни данни могат също да бъдат представяни заедно с участниците. Кръгчетата и правоъгълниците могат да бъдат оцветени, за да представят различни функции, местонахождения, важни факти. Определени логични схеми позволяват да се използват реалистични рисунки, като например малки човечета, телефони, автомобили и други.
Когато анализаторът използва особени символи (атрибути) - фигурки, различни цветове и др. трябва да обясни тяхното значение по отношение на връзките, отношенията и участниците. Например, символ: 
означава, че дадено лице притежава наркотици, червени линии подчертават криминални връзки, сини линии означават роднински връзки, зелени линии – професионални връзки и т.н.
 
Развитие на хипотези
 
Хипотезите са възможни, предварително установени обяснения (теории, предположения), които се създават с цел решения на поставения проблем, за да се установи дали се потвърждават от фактите.
Въз основа на детайлните и обективни познания, които се получават от оперативните данни и оперативната информация, на матрицата и схемата за връзки и отношения и реализираните обобщения, анализаторите могат да изградят определени хипотези за пресъздаване на едно или няколко престъпления или на структурата и начина на функциониране на престъпни групи и организации. Развитието на хипотезите представлява етапът, в който се съдържа истинската стойност на криминалния анализ.
За да се изгради хипотеза криминалният анализ трябва да се основава на конкретното логическо мислене и по-специално на индуктивната логика. Тръгва се от частното към общото, прави се допълнителна оценка на постигнатите логически резултати и се изгражда хипотеза. Тя отива по-далеч от оперативните данни и оперативната информация. Чрез нея се реализира възможността да се направят разкрития за същността на анализирания криминален обект.
Условията за изграждане на хипотезите са следните: трябва да бъдат ясни и точни; да има възможност да бъдат разглеждани емпирично; да може да се променят посредством приложението на логически прийоми; да бъдат специфични и конкретни; да са обобщаващи (т.е. да обхващат цялостно фактите, данните, криминалните събития); трябва да дават възможни отговори на възникналия проблем (казус или анализиран криминален обект, който предстои да бъде разгадан и овладян). 
Въз основа на хипотезите се създава основната теза, която обхваща основната идея, извличана от анализа. Тезата е резултат от синтезирането на хипотезите. Тя трябва да разясни на анализатора и потребителите на резултатите от криминалния анализ какво се случва и накъде трябва да се насочи отговорът на анализатора на анализирания проблем.
Хипотезата е теория, която трябва да бъде потвърдена или отхвърлена чрез синтезирането й с допълнителна оперативна информация, получавана в процеса на анализ.
За да се развиват добре обосновани хипотези би следвало да се следва следния метод на логическа работа:
а) Докато се прочитат оперативните данни и се представят схематично трябва да се изготви работна хипотеза. Тя трябва да бъде записана още в началото на анализаторските действия и да отговаря на следните въпроси: (да вземем за пример една операция по трафик на наркотици)
- Кой?               Кой ръководи престъпната организация?
- Какво?            За какъв вид наркотично вещество става дума?
- Къде?             На кое пристанище пристига кокаинът?
- Кога                В кой ден пристигат пратките?
- Как?                Как престъпниците укриват наркотика?
Как се изпират парите?
- Защо?             За незаконно забогатяване ли се върти наркобизнес?
За финансиране на терористична организация?
Отговорите на тези въпроси (работната хипотеза) ще бъдат оценени като се противопоставят идеите, заложени в новите елементи, които се появяват по време на прочита на периодично постъпващите нови оперативни данни и оперативна информация относно анализирания криминален случай на наркопрестъност.
Б) Когато завърши прочита на всички постъпили оперативни данни и оперативна информация по анализирания случай трябва да се групират важните елементи, които имат една или няколко общи точки. Тук изгражданите матрици и временни схеми за връзки и отношения помагат чрез прегрупиране на идеите, заложени в новите елементи на оперативната информация да се пресъздаде престъпната организация и действията й. След това следва да се изградят няколко хипотези (максимум 5-6).
Всяка от хипотезите съставлява една част от обяснението на криминалния случай или на “разплитането” на престъпната организация. Хипотезите ще дадат едно логично обяснение на престъпните действия, като се използват и обмислят вече познатите елементи на разследването. За да се докаже всяка хипотеза трябва да се представят многобройни елементи, извлечени от груповото дело за оперативна разработка на наркотрафика на кокаин. Това ще позволи на субекта на анализ да разбере и обмисли формулирането на хипотезата.
В) Хипотезите ще позволят да се извлече по индуктивен път едно обобщение на целия процес на анализ на оперативните данни и оперативната информация и след него да бъде формулирана една ясна и точна основна теза, която се опира на различните хипотези. Основната теза отговаря на въпросите от работните хипотези и на целта на анализа, която предварително е определена от субекта на анализ.    
Г) След като субектът на анализ е изразил ясно идеите, свързани с анализираните престъпни действия, трябва да представи писмено или устно пред оперативно-издирвателното звено в полицията препоръките си за необходимите оперативни мерки за разкриване на престъпните организация, занимаваща се с наркотрафик.
Следната схема обобщава пътя, който трябва да се следва при развиването на хипотезите (2.12).
 
Пример:
     Комбинацията от елементите М, S и L поражда хипотеза 1.
Елемент М: Добри Радованов Мисайлов пътува всяка седмица от София до Лондон с Easy Jet. В Лондон е установено, че в хотела, където се настанява предава куфар на гражданин на САЩ, чиято самоличност не е установена все още. При завръщането си в София, Мисайлов не притежава въпросния куфар, но подобен куфар носи при всяко следващо посещение в Лондон.
Елемент S: Добри Мисайлов е известен в София. Управлява фирма за бързо хранене. Има няколко банкови сметки. По време на едно финансово разследване бе констатирано, че големи суми пари се изтеглят всяка седмица и това става винаги във вторник следобед. Сумата винаги се изтегля в брой от един служител на филиала на фирмата. Парите винаги се предават в щатски долари.
Елемент L: Мисайлов пътува до Лондон винаги в сряда сутринта. Завръща се в София в четвъртък вечерта.
Хипотеза 1: Добри Мисайлов се занимава лично с транспортирането на приходите от продажбата на кокаин.
По този начин, след като се проучват останалите елементи, се извличат четири хипотези. След групирането на тези четири хипотези се изгражда основната теза:
Хипотеза 1: Добри Мисайлов се занимава лично с транспортирането на приходите от продажбата на кокаин.
Хипотеза 2: Кокаинът се внася в България през пристанището в Бургас.
Хипотеза 3: Александър Димов Тропчев е отговорен за транспортирането на кокаина от пристанището до получателите.
Хипотеза 4: Кокаинът се разпространява чрез три търговски дружества в Бургас, Пловдив и София.
Основна теза: Добри Мисайлов има управленски функции в международна организирана престъпна група, която внася кокаин в България.
С разгледаните по-долу примерни анализи на групи извършители ще илюстрираме приложението на метода “криминален анализ” при разкриването на същността на идентични криминални обекти.
А. Тъй като в този пример по-долупосочените оперативни данни, (които последователно постъпват в информационно-аналитичното звено в полицията в Испания), в съвкупност представляват логично изградена система, предпочитаме да ги представим в автентичния им вид.
На субекта на анализ е възложена следната информационна задача:
1.По данни, постъпили в гр. Мадрид и гр. Тараса – Испания на 25.02., 08.03., 13.03. и 24.03.2001 год. относно задържане на нелегални имигранти, фалшификация на паспорти и разследване на обвиняеми, да се направи криминален анализ на група извършители на престъпление;
2.Да се изготвят: матрица и схема на структурата на групата, в която да се разкрият ролите на членовете и връзките и отношенията между тях;
3.Да се изградят няколко хипотези и основна теза относно нелегалната дейност на групата извършители;
4. Да се дадат препоръки на оперативно-издирвателните звена в полицията за ефикасното разкриване на противозаконната дейност на групата извършители.
Субектът на анализ отразява съдържанието на данните и информацията по следния начин:
Дата: Мадрид 25.02.2001 
Разследвани лица: Съливан Борг, Рабиш Паража Сингх, кораб “Шипин”.
Относно: Задържане на 25 нелегални имигранти.
Вчера на плаж “Луарка” бе проведена полицейска акция, свързана с 25 нелегални имигранти, от които по-голямата част идват от Индия. Тази група имигранти се насочвашие към две гумени лодки, приготвени за прехвърлянето им на кораба “Шипин” с капитан Съливан Борг, белгийски гражданин.
Тези 25 лица бяха задържани и предадени на Районната бригада за чужди граждани. Идват от Бомбай и пътуват за Канада.
Корабът бе задържан, но Борг не бе арестуван.
Някои имигранти разпознаха снимката на Рабиш Паража Сингх.Те твърдят, че той е бил човекът, предложил им пътуването от Бомбай и по време на срещите им винаги е бил придружаван от един пълен сикх.
Оценка на източник и информация: А1.
Анализ:
Рабиш Паража Сингх има потвърдени връзки със Съливан Борг и имигрантите. Рабиш и Съливан са каналджии.
    
Съливан Борг има предполагаема връзка с нелегалните имигранти.
Фиг. 1. Матрица за връзки и отношения на разследваните лица
Фиг. 2. Схема за връзки и отношения на разследваните лица
Дата: Мадрид 08.03.2001
Разследвани лица: Суреш Кумар
Относно: Фалшификация на паспорти.
Лицето Суреш Кумар има досие за извършени престъпления в Главното управление за чужди граждани и документи. Той е с индийски произход и се движи по целия свят.
Регистриран е за доставяне на фалшиви паспорти и през 1994 год. е бил замесен в “Операция Бомбай” за незаконен трафик на нелегални имигранти от Бомбай през Италия за Испания.
Оценка на източник и информация: А1.
Анализ:
Рабиш Паража Сингх има потвърдени връзки със Съливан Борг и имигрантите. Рабиш и Съливан са каналджии. Борг има предполагаема връзка с нелегалните имигранти.
Суреш Кумар доставя фалшиви паспорти за нелегални имигранти по друг случай. Той има предполагаема връзка с Рабиш Паража Сингх.
Фиг. 3. Матрица за връзки и отношения на разследваните лица
Фиг. 4. Схема за връзки и отношения на разследваните лица
 
Дата: Тараса 13.О3. 2001
Разследвани лица: Суриндар Синг, Съливан Борг, Суреш Кумар, Паража Сингх, Ахмед, Шипин ЛТД, Хотел “Рамирас”.
Суриндар Синг е бил запазил 15 стаи в хотел “Рамирас” една седмица преди задържането на нелегалните имигранти на плаж “Луарка”.
Белгийският гражданин Съливан Борг е закупил няколко кораба чрез дружеството “Шипин” ЛТД, което е негова собственост.
Суреш Кумар пътува понякога до Лондон, за да се среща с Паража Синг.
Суреш Кумар е видян да показва малка снимка с размери като за документ за самоличност на Ахмед и след това му е предал плик.
Съливан Борг и Суриндар Синг бяха идентифицирани и контролирани, докато се придвижваха заедно в автомобил в центъра на Тараса. Имаха съмнителен вид.
Оценка на източник и информация: А1.
Анализ: Рабиш Паража Сингх има потвърдени връзки със Съливан Борг и имигрантите. Рабиш и Съливан са каналджии. Последният има потвърдена връзка с нелегалните имигранти, които са направили опит да се качват на кораб, собственост на “Шипин”ЛТД. Следователно имигрантите имат потвърдено отношение към “Шипин”ЛТД и Съливан.
Суреш Кумар доставя фалшиви паспорти за нелегални имигранти по друг случай от 1994 год., а явно и в анализирания случай. Предполага се, че той също е каналджия - има предполагаема връзка с Рабиш, комуто са нужни фалшиви паспорти за разследваните нелегални имигранти.
Суреш Кумар има потвърдени връзки с Паража Сингх и Ахмед. Вероятно и последните двама са каналджии, ако Кумар е участник в мрежата.
Съливан има потвърдена връзка със Суриндар Синг. Последният има потвърдено отношение към хотел “Рамирас”, където вероятно се е появил да запази стаи за имигрантите. Предполага се, че и Синг е каналджия щом е във връзка с каналджията Съливан.
Фиг. 6. Схема за връзки и отношения на разследваните лица
 
Дата: Мадрид 24.03.2001
Разследвани лица: Паража Сингх, Съливан Борг, Смит, Ахмед, Рабиш Паража Сингх.
Относно: Информация, идваща от Интерпол Лондон.
В деня на горепосочената дата бе получено съобщение от службата на Интерпол Лондон, която дава следната информация:
 • Паража Сингх, който живее в Англия е в контакт със Съливан Борг. Двамата се срещат често в Амстердам.
 • Смит, служител на Пощенската служба в Лондон, се занимава с изготвянето на паспорти за пристигащите във Великобритания и е женен за сестрата на Паража Сингх.
 • Холандецът Ахмед получава паспортите в дома на Смит.
 • Паража Сингх пътува четири пъти годишно до САЩ, за да се среща с бял мъж, който винаги е придружен от един бодигард. При всяка от тези срещи той му предава един голям куфар.
 • Паража Сингх има син Рабиш Паража Сингх, който има досие за криминални престъпления в полицейските архиви.
Оценка на източник и информация: А1.
Анализ:
Хипотеза № 1: Рабиш Паража Сингх и Суреш Кумар събират пари от желаещите в Бомбай да преминат по нелегален канал до Европа. Събраната сума се предава на Паража Сингх. Част от парите остават при Суреш Кумар, който ги дава на Ахмед.
Хипотеза № 2: За изработването на фалшиви паспорти Ахмед предава необходимите документи на Смит от когото впоследствие взема и готовите паспорти. Фалшивите паспорти Ахмед предава на Суреш Кумар, а той - на Паража Сингх и от там отиват при Съливан Борг. Смит получава определена сума пари за изработването на фалшивите паспорти.
Хипотеза № 3: Една част от парите, които са събрани от нелегалните имигранти Паража Сингх предава на Съливан Борг - организатор на транспортирането по море, а друга част - на Суриндар Синг, който пък осигурява настаняването в хотела. По-голямата част от парите, които се събират в Бомбай отива при основния организатор на канала – американеца.
Хипотеза № 4: Оперативният ръководител на организацията за нелегалентрафик нахора е Паража Сингх, койтоеорганизаторът на канала на място. Той координира и контролира действията на другите участници в канала.
Хипотеза № 5 : Big boss големият шеф, стратегическият ръководител на разследваната организация за незаконен трафик на хора е американец, който има управленски функции в канала, но не участва пряко в трафика на хора. Той се среща 4 пъти в годината с Паража Сингх от когото получава голяма сума пари.
Основна теза: Разследваните лица са участници в организация за незаконен трафик на хора (нелегални имигранти) по вода от Бомбай, Индия през Испания за страни от Западна Европа и Канада. Организацията е създадена от американски гражданин, който е стратегическият й ръководител. Паража Сингх е оперативен ръководител, Рабиш Паража Сингх е вербовчик (проучва лица с имигрантски нагласи и съответно ги привлича за трафик по канала), Съливан Борг е “лодкар” (организатор на транспортирането на имигрантите), Смит изработва фалшиви паспорти, Суриндар Синг осигурява настаняване в квартира на имигрантите, Суреш Кумар е главен куриер, който посредничи между имигрантите и част от участниците в канала, Ахмед е куриер, който осигурява връзката между нелегитимния и легитимния статус на имигрантите.
 
 
 
 
Фиг. 8. Схема на структурата на организацията за нелегален трафик на хора по вода от Бомбай, Индия до страни от Западна Европа и Канада
 
Препоръки към оперативно-издирвателните звена:
 1. Да се установи конкретно по какъв начин лицата са били превозени от Бомбай, Индия до плаж “Луарка”, Испания;
 2. Да бъдат задържани и доведени за разпити в полицията Паража Сингх, сина му Рабиш Паража Сингх и зет му Смит;
 3. Да бъде установена самоличността на “белия мъж с бодигарда” в САЩ, получаващ куфарите от Паража Сингх;
 4. Да се установи ролята на “белия мъж” в организацията;
 5. Ако се докаже стратегическата ръководна функция на “белия американец”, да се предадат материалите от разследването на Федерално бюро за разследване – САЩ със заявка за издирване, залавяне и разпитване на Big boss. 
Б. Криминален анализ на структура на престъпна група, извършваща кражби в охраняван частен обект
    
     На 14 01., 25.01., 10.02. и 17.02.2008 г. в складове № 4 и № 9 на фирма “Фармастар” са установени липси на голямо количество ампули морфин и диазепам. Няма данни за извършени взломни кражби. Главният управител е наредил да се проведе вътрешно разследване от служба “Физическа защита”, а на 17.01.2008 г. е заявил за кражба на лекарства в Н-ското РУ-СДМВР.
Фирмата е наела частен детектив, който да извърши оперативно-издирвателните действия при вътрешното разследване. С цел да подпомогне вътрешното разследване началникът на служба “Физическа защита” е направил криминален анализ на структурата на група лица, която според него е автор на кражбите на лекарства. Отражението на данните и информацията по случая в процеса на приложение на криминалния анализ следва по-горе анализирания модел на приложение на метода.  
Дата: София 25.02.2008
Разследвани лица: Сашо Борисов, Росен Пантев, микробус “Мерцедес”, рег. №......
Относно: По данни на детектива Иван Апостолов в Н-ското РУ са задържани Борисов и Пантев със 12,500 ампули морфин, за който липсва жълта рецепта за опиат и документ за съпровождане и 14,000 ампули диазепам без съпроводителен документ и зелена рецепта за психотропно вещество.
На 24.02.2008 г. на площад ..... в 23,30 ч. е била проведена специализирана полицейска операция от Н-ското РУ-СДМВР за издирване на противозаконно отнети микробуси на територията, обслужвана от РУ. При проверката на водача на микробус “Мерцедес”, рег. №..... Росен Пантев и пътника в колата Сашо Борисов и претърсването на колата са били открити множество ампули морфин и диазепам с неясен произход, без рецепти, специална фактура и съпроводителни документи за евентуална доставка в аптечен склад или аптека.
Двете лица и микробусът с лекарствата са били задържани в Н-ското РУ. Лицата са предадени на икономическа полиция за изясняване на случая.
Борисов е представил в икономическа полиция лиценз за откриване на частна аптека в гр. Пловдив. Той твърди, че е получил стоката от Кръстан Никодимов, жив. гр. София, бул. “В.Левски” №...... на 23.02.2008 г. срещу сумата 48,000 лева. При проверката на посочения адрес Никодимов не е открит.
Случаят се изяснява в икономическа полиция от ОР инспектор Серафимов, служебен тел №.... Заведена е преписка и е образувано дознание срещу задържаните лица за трафик на наркотици (морфин и диазепам може да се използват като наркотик).
Оценка на източник и информация: А 1.
Анализ в служба “Физическа защита”: Росен Пантев има потвърдена връзка със Сашо Борисов. И двамата са наркодистрибутори.
Пантев и Борисов имат предполагаема връзка най-малко с две неизвестни лица, които са служители в складове № 4 и № 9, съхраняващи морфин и диазепам. Може също така да се предположи, че двете неизвестни лица имат връзка помежду си, тоест представляват част от престъпната група на Росен и Сашо.
 
Фиг. 1. Матрица за връзки и отношения на разследваните лица
 
Фиг. 2. Схема за връзки и отношения на разследваните лица
 
Дата: София 08.03.2008 
Разследвани лица във фирма “Фармастар”: Стилиян Пешев и Стефан Кралев.
Относно: Фалшификация на документи.
Охранителният работник Развигор Пенев е установил на 17.02.2008 г. подправяне на подписа на началник маркетинг Румен Илиев в съпроводителен документ № 19 за изнасяне на 3,000 ампули морфин от склад № 4. Н-к маркетинг е негов дългогодишен приятел. Пенев не е бил много сигурен в предположението си, но въпреки това е искал да провери верността на подписа чрез очна ставка с н-к маркетинг, който бил напуснал района на фирмата. Пенев докладвал по телефона на началник смяна от охранителното звено Стефан Паскалев за случая, но той му разпоредил да пропусне колата със стоката – л.а. “Тойота”, рег. №..... с водач Стефан Кралев през КПП  № 2, тъй като не се е доверил на предположението на Пенев.
Тъй като Развигор Пенев не е изразил съмнение относно верността на подписа на началник склад № 4 Стилиян Пешев в съпроводителния документ, за последния не е станало дума в разговора между Пенев и н-к смяна.
Оценка на източник и информация : А 1.
Анализ: Росен Пантев има потвърдена връзка със Сашо Борисов. И двамата са наркодистрибутори. Пантев и Борисов имат предполагаема връзка с неизвестни служители от складове № 4 и № 9, които може би са осъществили престъпно съдружие помежду си, както и с Пантев и Борисов.
Неизвестно лице е подправило подписа на н-к маркетинг Румен Илиев в съпроводителен документ № 19/17.02.2008 г. за изнасяне на 3,000 ампули морфин от склад № 4. Възможно е това лице да е и началника на склада Стилиян Пешев, който по всяка вероятност е свързан с неизвестен служител от склад № 4.
Стефан Кралев има предполагаема връзка с неизвестното лице, подправило подписа на н-к маркетинг, тъй като е трябвало да комуникира с него при оформянето на съпроводителния документ. Кралев има и предполагаема връзка с Румен Илиев, тъй като е възможно да го познава. Той има предполагаема връзка и с Пантев и Борисов, тъй като изнасянето на лекарства от “Фармастар” става непосредствено преди задържането на последните двама с голямо количество морфин.
 
Фиг. 3. Матрица за връзки и отношения на разследваните лица
 
Фиг. 4. Схема за връзки и отношения на разследваните лица
 
Дата: Пловдив 13.03.2008
Разследвани лица: Сашо Борисов, Росен Пантев, Стилиян Пешев, Стефан Кралев, Владо Георгиев.
По данни на детектива Апостолов Стилиян Пешев е видян да разговаря на маса в заведение с Владо Георгиев, дългогодишен работник в склад № 9  във фирма “Фармастар”. След престоя в заведението Пешев е излязъл навън и на площад “Джумаята” се е срещнал с Росен Пантев, който му е предал обемист плик.
Сашо Борисов и Стефан Кралев са били идентифицирани и контролирани, докато се придвижвали заедно в л.а. “ВМW”, рег. №...... в стария град.
Оценка на източник и информация: А 1.
Анализ: Росен Пантев има потвърдена връзка със Сашо Борисов. И двамата са наркодистрибутори  и организатори на престъпна група, занимаваща се с търговия на дребно с наркотици и лекарства на “черно”, като последните ги продават на дъмпингови цени на частни лица и частни аптеки. Пантев е лидер на престъпната група. Той има потвърдена връзка с Пешев, който краде ампули морфин от склад № 4 и получава от Владо Георгиев откраднати в склад № 9 ампули диазепам. Пешев предава крадената стока на Кралев, който има потвърдени връзки с Борисов и Пантев.
Стефан Кралев е “лодкар” на престъпната група, който осигурява логистично (с транспорт) потока от инкриминирани стоки, частна собственост на ф-ма “Фармастар”. Същевременно Кралев е и ”мулето” – лицето, което пренася морфина, изнасяйки го от охраняемия обект.
Фиг. 5. Матрица за връзки и отношения на разследваните лица
Фиг. 6. Схема за връзки и отношения на разследваните лица
В заключение, началникът на служба “Физическа защита” е изготвил докладна записка до главния управител, в която са обобщени изводите и хипотезите относно дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с престъпления във ф-ма “Фармастар”. След разпореждане на главния управител за осъществяване на взаимодействие с Н-ското РУ, началникът на “Физическа защита” е предал копие от докладната записка, съдържаща гореизложения криминален анализ, на началник Н-ско РУ.
В Н-ското РУ са доведени за разпит Владо Георгиев, Стилиян Пешев, Стефан Кралев, Росен Пантев и Сашо Борисов, последните двама за втори път. Инспектор Серафимов е приключил образуваната преписка по техните кражби, предадена е на разследващ полицай, който е довършил първоначално образуваното дознание за трафик на наркотици и е образувал ново дознание срещу известни лица по чл. 196 а НК (кражби в особено големи размери, представляващи особено тежък случай), в това число и за наркотрафик. В хода на дознанието разследваните лица са направили пълни признания за престъпната си дейност.
     Подправянето на подписа на н-к маркетинг Илиев е извършено от Стилиян Пешев, който е женен за първа братовчедка на Илиев и при гостуване у тях е виждал подпис на Илиев върху документи с частен характер.
В. Криминален анализ на системата на междуличностни взаимоотношения на жертва на тежко престъпление
На 15.10.2005 г. информационно-аналитичен работник в Н-ското поделение на МВР получава следната информационна задача:
Въз основа на предоставена оперативна информация в системата на полицията да подготви информационно-аналитична справка относно основните заподозряни лица, които евентуално са извършители на убийството на лицето Райко Василев Станков от гр. Перник.
Субектът на анализ прилага метода “криминален анализ” при изпълнението на възложената информационна задача като събира необходимата оперативна информация от документи по случая, води беседи с оперативното звено, провеждащо оперативно-издирвателна работа по разкриването, издирването и залавянето на автора на убийството, обработва и систематизира пълния обем от данни и информация, които стават основа на криминалния анализ.
В обобщен вид информационната основа е следната:
1.На 12.10.2005 г. в гр. Перник, на ул. “Миньор”, към 21,20 ч., е убит (застрелян) Райко Василев Станков – “Кръвта”, криминално проявен, един от най-големите наркоразпространители в Югозападна България.
2.На същата дата Райко е седял на една маса в ирландския пъб с двама неизвестни мъже, за които няма данни. Миг след като са станали мобилният телефон на Райко е иззвънял и той внезапно е напуснал заведението.
3.Колата, с която са се движели извършителите на покушението е открадната от гр. София, с прикачени транзитни номера, също крадени.
4.Най-вероятно човекът, седял зад волана, е местен жител, защото добре е познавал района на местопроизшествието и гр. Перник. На една от улиците в квартала извършителите са запалили и изоставили “Ауди”-то и с друг автомобил са избягали към София.
5.Райко Кръвта е отказал да пласира в Югозападна България дрогата на Антон Милтенов – Клюна. Преди да бъде убит Клюна е преговарял с Райко.
6.Райко е вземал наркотици от когото му изнася. Пускал е по разпространителската мрежа само качествен хероин и амфетамини и не е имал основен доставчик. Проявявал е интерес към по-крупни посредници в провинцията, което е ядосало маститите софийски босове.
7.През последните месеци Райко се е опитал да се откъсне от опеката на покровителите си – двама от софийските босове, известни като Таки и Къро, и опитал да играе с техен конкурент.
8.На 19.09.2001 г. избухнала бомба, която разрушила стълбището на блок в гр. Перник, пред дома на наркодилър. В същия вход живеят и други двама криминално проявени лица –Красимир Мотореца и Васил Месаря. И тримата са свързани с Райко Кръвта.
9.В гр. Плевен през 2004 г. от хора от обкръжението на Райко е убит бизнесменът Людмил Конов.
Анализаторът трябва да изготви хипотези, свързани с настоящото криминално деяние и минали криминални деяния, да опише вида и важността на замесените лица и престъпни организации.
Анализ: Райко Кръвта има потвърдени връзки с Неизвестен І-ви и Неизвестен ІІ-ри, с които е седял на една маса в ирландския пъб. Може би двете лица са членове на неговата организация или бизнес-партньори, тоест наркодилъри. Потвърдени отношения, които се влошават, съществуват между Райко и Таки, Къро и криминалната организация на Клюна.
Неизвестните І-ви и ІІ-ри може би имат връзка от професионално естество помежду си, но тъй като са били в компанията на Райко дори да са нямали връзка преди това вече се познават и са изградили междуличностно отношение помежду си на определено ниво.  
Група “Отмъстители за Конов“, както и група ”Таки” (екзекутори, изпратени от Таки), група “Къро” ( екзекутори, изпратени от Къро) и група “Клюна” (екзекутори, изпратени от криминалната организация на Клюна) имат предполагаемо отношение към Райко  – възможно е някоя от тези групи да е извършила стрелбата по него. Местен жител също има предполагаемо отношение към Райко, доколкото той е член на някоя от групите екзекутори. Съответно той има предполагаема връзка и в посочените групи, но не е ясно в коя от тях връзката е потвърдена, т.е. къде е реалното му престъпно съдружие.
    
Месаря, Мотореца и Наркодилър имат потвърдени отношения към Райко и помежду си, тъй като са членове на неговата криминална организация. 
Фиг. 2. Схема на връзки и отношения на заподозрените лица
Въз основа на анализа информационно-аналитичният работник генерира следната теза: В основата на разстрела на Райко Кръвта стои разчистването на сметки при преразпределянето на наркопазара в Югозападна България. Ниска е вероятността убийството му да е отмъщение за Конов, тъй като не е икономически обосновано – “Отмъстителите” нищо не печелят от ликвидирането на Райко, а биха поели и риска да попаднат в полезрението на полицията с това престъпление.
Екзекуторите вероятно са изпратени от Къро, Таки или от криминалната организация на Клюна.
На извършващите оперативно-издирвателна дейност информационно-аналитичният работник предоставя  в справка ясна оперативна информация, генерирана по аналитичен начин, за да може да бъде даден приоритет на действията, които оперативните работници трябва да извършат.
Препоръки към полицията:
1.Да се интензифицира негласното наблюдение на наркодилърите в Югозападна България.
2.Да се активира провеждането на специализирани полицейски операции по наркодилъри в посочения регион с цел долавяне на сигнали, че евентуално наркомрежата на Райко Кръвта е започнала да работи за криминалните организации на Клюна, Таки или Къро или наркопазарът е завладян от тях.
3.Въз основа на евентуално потвърждаване на тези хипотези, както и на придобиване на оперативна информация в средите на софийския криминален контингент на тема “Изтласкване на Райко Станков от наркопазара в Югозападна България” може да се организират активни мероприятия, да се прилагат специални разузнавателни средства и да бъдат разпитани лидерите на конкурентните на Райко престъпни групировки.
Г. Криминален анализ на сложен криминален случай
Изготвянето на анализ на сложен криминален случай цели да визуализира всички данни, свързани с него. Този вид анализ може да се прилага към разследване, което е в ход по няколко извършени деяния. Например по случая с разкриването на убийството на сестрите Белнейски от гр. Пазарджик, чиито трупове бяха намерени в местността “Грамада” през зимата на 2006 г. Едната от версиите за смъртта им акцентува върху изнасилване на сестрите, последвано от убийство като средство за прикриване на самоличността на извършителя , а другата версия акцентува върху пътно-транспортно произшествие като причина за смъртта, последвано от инсценировка на изнасилване за прикриване на следи.
По съобщение на съдебния психолог проф. Бойко Ганчевски, който изнесе информация по случая в медийното пространство през 2008 г., има 2-ма основни заподозряни извършители на изнасилването и убийството на сестрите Белнейски. Ако приемем тази версия, при приложението на метода “криминален анализ” по случая би следвало анализаторът да извърши последователно следните действия:
І.Да изучи цялата оперативна информация по случая, събрана в процеса на оглед на местопроизшествието, на изготвяне на съдебно-медицинската експертиза относно причината за смъртта на жертвите, на полицейската проверка, на провеждане на следствието и на обобщаване на резултатите от анализа на групите експерти в София и Скотланд Ярд (в това число и ДНК-експертизите в Англия).
ІІ. Да анализира системата от връзки на сестрите, изготвяйки матрица за връзки и отношения и схема на връзки и отношения на жертвите. Особен интерес представляват връзките и отношенията с лица от мъжки пол, които са съдени за изнасилване или са регистрирани за такова криминално деяние, лица и от двата пола, които към периода на смъртта на сестрите и преди него, в миналото, са имали спорадични или трайни конфликти с родителите им независимо на каква основа, както и младежи, с които сестрите Белнейски са имали конфликти в миналото или непосредствено преди кончината им. Връзките и отношенията трябва да се разбират широко: реални междуличностни взаимоотношения, в това число и бегло познанство или размяна на информация с приятели и познати на родителите; връзки на сестрите и родителите, които са се разпаднали; нереализирани на практика лични отношения към сестрите на определени лица , които потенциално са мотивирани да извършат насилствени действия спрямо тях, подбуждащи евентуалните престъпници към това въз основа на високостепенната виктимност на Белнейски, т.е. жертвопредразположеност (наличие на крехка младост, на житейска неопитност и наивност, липса на умения за разпознаване на агресивна мотивация).
ІІІ.Резултатите от анализа по първата и втората аналитични линии следва да се синтезират в анализ на времевите линии (редиците на известните  и неизвестните действия по часове от денонощието) на двамата основни заподозряни – условно обозначени като Зап. № 1 и Зап. № 2
Времевата линия (хронологичният ред на фактите) се представя чрез схема. В нея всеки елемент се представя чрез символ: всяка времева линия започва с кръг, в който се вписва името на лицето; всяко действие (известно или неизвестно) се отразява в правоъгълник; за известните действия се използва непрекъсната линия за връзка във времевата линия, а за неизвестните действия – прекъсната линия; за да се укаже край на действията се поставя триъгълник на края на времевата линия; ако лицето е починало се поставя кръст в триъгълника.
Всяко основно лице при анализа на всички сложни случаи има своя времева линия. Анализът на сложните случаи се изразява визуално като хронологично представяне на известните и неизвестните действия на основните лица в досие (папка) за всяко от тях.
Изписването на действията в правоъгълниците става по подпериоди от анализирания период или оперативно-интересни моменти.
Когато две основни лица са замесени в едно събитие двете времеви линии се събират в един единствен правоъгълник.
Зап. № 1 и Зап. № 2 в случая “Белнейски” са замесени в едно действие. Зап. № 2 се е отправил към дома на Зап. № 1 в определен момент и затова неговата времева линия се събира с тази на Зап. № 1.
На следващата схема е видно, че Зап. № 1 и Зап. № 2 са се срещнали на едно и също място. След това общо действие всеки се връща на мястото си в схемата и двамата поемат отново съответните си времеви линии.
Анализаторът трябва да събере информация за неизвестните действия, извършени в определени подпериоди или оперативно-интересни часове. В нашия случай към часа на влизане в дома на Зап. №  1 от страна на Зап. № 2, Зап. № 1 и Белнейски вероятно са се намирали в дома на Зап. № 1 (ако има данни, че сестрите действително са били там). Това е хипотеза (версия), която трябва да се провери в процеса на разследването (чрез допълнителен разпит или свидетелски показания за евентуално посещение на Белнейски в дома, придружавани от Зап. № 1).
Сестрите Белнейски (жертви) получават собствена времева линия в схемата. Свидетелите също получават собствена времева линия, като върху времевите им линии се съобщават хронологично действията им.
Ако действията на едно лице съвпадат с тези на друго лице, линиите им се събират в един общ фиш.
Едновременно извършените действия се представят едно под друго в схемата.
Дата            19,30 ч.           20,00 ч.           20,30 ч.            22.00 ч.               22, 30 ч.     
Свидетелят е видял от балкона на жилището си Зап. № 2 да влиза в дома на Зап. № 1 към 22,30 ч. Това е ключов факт, установен в процеса на приложението на криминалния анализ на времевите линии на заподозрените лица, жертвите и свидетеля. 
Полицейските и дознателските/следствените действия също се представят с различна времева линия. Тя се поставя на видно място над или под схемата на времевата линия на основните лица. Изготвянето на анализ на престъплението, извършено над сестрите Белнейски, както и при другите сложни случаи, позволява да се откриват празнините в разследването на престъплението. За това би следвало да се анализират времевите линии на ДСОГ (дежурна следствено-оперативна група), пристигнала на местопроизшествието, както и на водещия оперативен работник от групата за тежки престъпления в РУ/ от съответната група в ОДМВР и на следователя, който работи по образуваното следствено дело впоследствие.
 
 
 
Ако се открият празноти в разследването, те би следвало да се запълнят от информационна гледна точка като се направи ретроспективен анализ на основата на мислен следствен експеримент с участието на водещия ОР-криминалист и следователя, който води следственото дело. 
Д. Криминален анализ на телефонните обаждания на заподозрени лица
Оперативното регистриране на обажданията по телефонните мрежи дава на анализаторите възможност за получаване и анализ на оперативна информация, която е уникална поради безпрепятственото й излъчване от специфичен източник. При криминалния анализ на телефонните обаждания, видовете данни, които имат голяма стойност за анализатора са:
 1. списък на обажданията за деня (прослушване в реално време на едно или няколко обаждания);
 2. подробен списък на отчетените обаждания (с обратна сила, от предишен период).
Данните, съдържащи се в тези списъци са следните: дата на обаждането; часът на обаждането; входящият телефонен номер на лицето, което комуникира със заподозряното лице или неговият номер (на заподозряното лице); продължителността на разговора.
Ако се наблюдават телефоните на заподозрени лица може да се засече от кой телефонен номер е дошло обаждането до тях, от кой номер ги търсят.
Особено важно е подслушването на комуникацията между самите заподозрени лица. При подслушването може да се установи общото местоположение на GSM-а на едното заподозряно лице и съответно  на GSM-ите на други заподозрени лица. Има апаратура, която може да посочи общото местоположение на всеки абонат.
Ако в органите на полицията попадне GSM на заподозряно лице с опция за идентифициране на абонатите, може да се разкрият връзките на собственика му, но ако съответният мобилен оператор сътрудничи на полицията.
Когато заподозрени лица коментират информация по криминалния случай, в който са замесени, дори отделни фрази да изразяват отношение към известни само на тях подробности, това е основа на анализ – средство за подпомагане на разследването на престъпната връзка между заподозрените лица. В процеса на продължителното подслушване на комуникацията им ще се разкрие тяхната съпричастност към престъплението, а това ще бъде повод да бъдат допълнително разпитвани и склонявани към самопризнание на вината.
Подслушването на комуникацията би следвало да се съчетава с проследяване на заподозрените лица, което да установи честотата на връзките им. Данните за евентуална среща след оперативно-интересен разговор по телефон, ще даде допълнителен аргумент за затвърждаване у разследващия орган на версията за престъпна връзка между заподозрените лица.
В случаите, когато са били контролирани няколко телефонни поста резултатите могат да предоставят информация относно подробности за дейността и индивидуалните действия в криминална организация, за структурата и йерархията й, за ролите на участниците и лидера.
Анализаторът първоначално визуализира данните от телефонните контакти чрез установяването на схема за честотата на телефонните обаждания. Тази схема показва количеството на връзките между телефонните номера.
В схемата за честотата на телефонните обаждания от един наблюдаван телефонен номер (2.13),  чрез стрелка между изходящото повикване и потърсения номер се указва въпросната честота.
 
На схема 2.13 е видно, че Дончо (заподозрян в извършване на наркопрестъпления), примерно,  най-често е търсил установения абонат Валентин на неговия телефонен номер – 4 пъти.
Ако има оперативен интерес към комуникацията на две лица, схемата на честотата на обаждания от два наблюдавани номера (2.14) трябва да се изготви в следния вид:
 
Следващото действие на анализатора е изготвянето на матрицата за честота на телефонните обаждания (2.15). За това е необходимо да се идентифицират телефонния номер на източника на обаждането и телефонните номера на получаващите обажданията. Посочват се телефонния номер на източника и името му (ако е установено) във втора и трета колона на матрицата, както и телефонните номера на получилите обаждания в първата колона. Ако контролираните телефонни номера са повече от два (за разлика от примера по-горе) за съответните източници на обаждания се записват телефонните номера (и имената на източниците, ако са установени) в четвърта, пета, шеста и т.н. колона на матрицата.
(2.15)

Потърсени от Дончо и Валентин телефонни номера

Дончо

Тел. № 0888107658

Валентин

Тел. № 0895705238

Честота на обаждания от Дончо

Честота на обаждания от Валентин

0899926412

111

 

           3

 

0888220266

11

 

           2

 

0892323410

111

 

           3

 

0895705238 (номер на Валентин, потърсен от Дончо)

 

 

111111

 

 

 

           6

 

0895741009

1111

 

           4

 

0888107658 (номер на Дончо, потърсен от Валентин)

                    

 

 

11111

 

 

 

          5

0895741009

 

11

 

          2

0892311061

 

11

 

          2

08882201690

 

1

 

          1

0892323410   111   3
Брой на получатели на обаждания, потърсени от източника на телефонното обаждане
5  
5

Общ брой обаждания от тел. на Дончо

18

Общ брой обаждания от тел. на Валентин

13
Въз основа на криминалния анализ (прилагайки и контент-анализ) на данните и информацията, периодично получавани в процес на 30-денонощно подслушване на телефонната комуникация на заподозрените лица Дончо и Валентин, субектът на анализ обобщава резултатите от анализа в следната теза: Дончо е лидер на ОПГ с предмет на дейност производство, трафик и разпространение на марихуана (в цигари) в Югозападна България и гр. София. Оперативно-интересна е комуникацията с тел. № 0895741009 на бившата му съпруга Юлияна, която е дистрибутор на марихуаната в София и управлява групата наркодилъри, снабдяващи с наркотик техните клиенти в кварталите ......
Дончо има стара приятелска връзка с Валентин, който е оперативен ръководител на Богдан (с тел. № 0892323410) и Василена (с тел. № 0895741009), живущи в гр. Благоевград. Последните двама са организирали засаждането на канабис в лозя на местни собственици в селата........ в Петричко.
Препоръки към оперативно-издирвателното звено в полицията:
1.Да се организира проследяване на Юлияна за разкриване на системата й на връзки с наркодилърите.
2.Да се проведе оперативна комбинация за уличаване на Юлияна в разпространение на наркотично вещество в кварталите .......в гр. София.
3.Да се проведе оперативно наблюдение на Богдан и Василена за издирването на цех за производство на цигари с марихуана, както и за разкриването на механизма на логистичното осигуряване на трафика на наркотичното вещество в Югозападна България и гр. София.
4.Да се привлекат към секретно сътрудничество селскостопански производители на канабис в Петричко, които са част от престъпната мрежа. Същите да се използват за разобличаване на престъпната дейност на Богдан и Василена.