Глава ІІІ. Стратегически анализ
3. Информационно-аналитично осигуряване на стратегията на полицейската служба
Стратегията насочва дейността на целия състав на полицейската организация, който съвместно и последователно изпълнява единните решения на управляващата подсистема.
    
Една от основните функции на ИАР в териториалната полицейска служба е информационно-аналитично  осигуряване стратегията на службата с аналитични справки, материали и доклади, въз основа на които ръководството да изготвя стратегически планове за борбата с престъпността.
Чрез познатите методи и аналитични техники ИАР трябва, от една страна, да дава отговор (от позициите на анализа) на възникващите извън полицейската организация проблеми в борбата с престъпността и нарушенията на обществения ред и възможностите за осигуряване на полицейско надмощие над криминалния контингент и нарушителите на реда, и от друга страна,  на нейните собствени (на организацията) силни и слаби страни.
Така ИАР подпомага своето ръководство да постига актуално и бъдещо предимство пред силите и средствата на криминалния контингент и нарушителите на реда.
ИАР участва при изработването на стратегията на полицейската организация като цяло, помага за изготвянето на стратегическия подход към основните направления на работата. Стратегията се обвързва със силните страни на организацията и човешките, финансовите и материалните ресурси се разпределят между различните сектори. ИАР подпомага формулирането и на функционалната стратегия, т. е. на стратегията в рамките на един сектор по отделните аспекти на неговата дейност. Това двуединство на дейността на ИАР със стратегията на полицейската служба като цяло, от една страна, и с функционалната стратегия на секторите, от друга, може да проличи например в организацията на работата за изпълнение на мерките за ограничаване на домовите кражби на територията на гр. София в „Анализ относно: Състоянието на оперативната обстановка и работата по линия „Домови кражби“ за .....година“ на СДМВР. Били са формулирани примерно следните мерки:
  • Разработване на планове на територията на микрорайоните с  най-много извършени кражби;
  • Създаване на контролно-пропускателни пунктове (КПП) съвместно с ОР-ци от криминална и охранителна полиция за проверка на автомобилите, излизащи и влизащи в микрорайоните за установяване на крадени вещи и лица, возещи се в тях;
  • Поставяне на КПП в съответствие с предварително направени анализи за времето и местата, в които стават най-много кражби;
- На базата на сравнителен анализ на оперативната обстановка в      РУ ежеседмично предлагане на началника на направление „Криминална полиция“ – СДМВР на конкретни и действени мерки за ограничаване ръста на престъпността и увеличаване на разкриваемостта, като за целта съвместно със специализирана административна дирекция “Стратегическо планиране, информация и анализ” – МВР да се изработят критерии и показатели, отразяващи реално и своевременно структурата и динамиката на оперативната обстановка по линията в  столицата.
Формулирането на стратегия на полицейската служба е процес на определяне на стратегическите й цели, извършване на стратегически анализ на способността й за постоянно противодействие на престъпността и нарушенията на обществения ред и определяне на конкретна стратегия – на службата като цяло и функционална стратегия на специализираните сектори.
Процесът на определяне и осъзнаване целите на полицейската организация води до използване на приемливи типове професионални действия. Стратегическите цели на системата на полицията са три: промяна и оптимизиране на организационните структури и функции в съответствие с динамично променящата се оперативна и криминологическа обстановка; възприемане и усвояване на съответните норми и критерии на европейските полицейски системи; непрекъснато нарастване на разкриваемостта на престъпността и издигане на нивата на предотвратяването й и охрана на обществения ред. Тези цели са дългосрочни.
След определяне на целите въз основа на външните и организационните фактори се извършва анализ на способността за постоянно противодействие на престъпността и нарушенията на обществения ред, за да може да се избере най-подходяща стратегия. При стратегическия анализ се обхващат организационните предимства и слабости, както  и благоприятните възможности за противодействие, като се изхожда от външната социална среда и действията на криминалния контингент и нарушителите на обществения ред.
ИАР изготвя аналитична справка относно оперативната обстановка на територията, обслужвана от териториалната полицейска служба за седмичен период, в която анализът (извършван 4 пъти месечно) разкрива силните и слабите страни на действащите организационни структури и звена и се очертават позициите на полицията и криминалния контингент и нарушителите на реда при конфликтното им противодействие.
Ще илюстрираме стратегическия анализ чрез изложението и решението на следния казус. Например да допуснем, че в аналитичната седмична справка на Н-ското РУ-СДМВР за периода 21.01.-28.01....год. на обслужваната територия са били регистрирани общо 58 извършени криминални престъпления, били са разкрити 34 броя престъпления. Регистрираните извършени и разкрити престъпления се класифицират по видове и по участъци. Графично се изобразяват състоянието и динамиката на оперативната обстановка въз основа на броя на извършените престъпления за триседмичен период (3.2):
Сравнението на данните по диаграма 3.2 – регистрирани извършени престъпления (състояние на престъпността) за изтеклия седмичен период (21.01. - 28.01.) с предишния период (14.01.-21.01.) показва характерното за анализирания период регистриране на по-голям брой извършени престъпления (и по-голям брой на разкрити престъпления). Анализаторът  трябва да открие причината за увеличаване броя на извършените престъпления, както и на процесите на разкриваемост. Обикновено тези причини са свързани със завишеното ниво на някой вид престъпление, от една страна, и съответно от повишаване активността на състава и повишената взискателност и контрол от страна на ръководството на РУ, от страна на силните страни в полицейската организация, които компенсират слабите страни в превенцията на престъпността.
Стратегическият анализ следва да систематизира резултатите от работата по приоритетните задачи, които са около 18-20 броя, а именно: тежки престъпления, работа по чл. 408 Б, ал. 2 от НПК (условия за образуване на бързо полицейско производство); работа по противозаконното отнемане на моторни превозни средства; престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни лица; работа по финансово-кредитната система; контрол на питейни заведения, работещи след 24,00 ч; работа по наркопрестъпността и др.
В раздела “Управленски и контролни мероприятия” на аналитичната справка субектът на управление след обмислен анализ е планирал мероприятия по активната работа на ОР-ци в криминална полиция и икономическа полиция с негласния апарат. Началниците на сектори и участъци се задължават ежедневно да провеждат беседи с ОР-ци във връзка с подбора, изучаването, привличането и ръководството на апарата на секретните сътрудници.
От най-общо изложеното съдържание на тази примерна аналитична седмична справка се вижда, че при стратегическия анализ организационните предимства на РУ (ясна компетентност, адекватни човешки ресурси, добри професионални умения, добре изразени във функционално отношение стратегии, отпор на действията на криминалния контингент и нарушителите на реда, специфична полицейска технология, успешно ръководство, натрупан опит) доминират над организационните слабости (остаряла техника, неефективна превенция, възникване на тенденция към увеличаване броя на регистрираните извършени престъпления, недостиг на управленски талант на средния ръководен състав). Това може да обясни средностатистическото положение на Н-ското РУ (ако се оценява работата му) в контекста на силите на СДМВР, чрез които тя постоянно противодействува на криминалния контингент и нарушителите на обществения ред в столицата.
При анализиране на стратегическите различия като начин за установяване на нивото на способността за постоянно противодействие на престъпността и нарушенията на обществения ред ИАР прави прогноза за развитието на полицейската организация и за вероятните резултати при съществуващата стратегия.
Така направената прогноза се съпоставя с желаната от ръководството на организацията дейност на оперативния и охранителния състав и с резултатите от дейността, заложени в организационните цели. Това особено добре проличава в анализа и оценката на работата на състава на Н-ското РУ - СДВР за 12-месечен период през ...... година, сравнявани с анализа и оценката на работата през предишния 12-месечен отчетен период.
Анализът и оценката се извършват по отделни направления и линии на работа, като се отчита цялостната едногодишна дейност на състава по сектори.
ИАР е констатирал, че през отчетния период в повечето случаи  оперативната обстановка се е характеризирала с бързо изменяща се структура и динамика, което се е дължало на действието на редица  социално-икономически и криминогенни фактори (безработица, действията на много лица от криминалния контингент с висящи дела, наличието на уязвими места и компактни маси ромско население и други).  В сравнение със същия период на предходната година се запазва (или променя) тенденцията както на относителния дял, така и на абсолютния брой разкрити престъпления.
Количеството на отчитаните от ОР-ци от сектор „Криминален“ средно разкрити престъпления (месечно) е неудовлетворително. Проблемът с нивото на разкриваемостта на престъпленията се е пораждал и от голямата натовареност на оперативния състав с преписки. „Лавината“ от преписки е оказвала влияние и върху качеството на работата.
Забелязвани са моменти на просрочване на преписките, липсвало е и взаимодействие с полицейските инспектори (т.е. кварталните отговорници), въпреки че се е разчитало много на съвместните планове.  Анализът на ИАР в съчетание с мнението на ръководството на РУ е откроил следните общи проблеми и препоръки за сектор „Криминална полиция“:
1. В състава възникват остри проблеми от кадрови и професионален характер.  Има голямо текучество на ОР-ци, съставът като цяло е млад и е необходимо да бъде обучаван. Но докато се обучат, определена част от ОР-ци  напускат Н-ското РУ.
2. Необходимо е ОР-ци да имат по няколко кандидати за секретни сътрудници. Да се обърне сериозно внимание на началниците на групи за оказване помощ на младите ОР-ци  за подбора, изучаването и привличането на секретни сътрудници с възможности за подаване на оперативно значима информация. Не може да се допусне ОР да не ръководи секретен сътрудник и да не получава информация от широка мрежа информатори.
3. Информацията за различните престъпни групи не се обобщава централно. Тя трябва да се систематизира, обобщи и вложи в компютър, за да се знае всяка престъпна групировка какво представлява, какви са членовете й, връзките им и т.н.
4. Да се анализират криминалните случаи в оперативните групи и да се завеждат съответните разработки. Редовно да се планират мероприятия за разкриване на престъпления.
За сектор „Икономическа полиция“ общите проблеми и препоръки са били следните:
1. Тъй като икономическата престъпност е латентна, е необходимо различните форми на икономически престъпления да се търсят активно. Да се събира информация за спекулата, за финансово-кредитната система и за корупцията в държавния апарат и органите за местно самоуправление. Същата да се подава на съответните нива на управление и контрол.
2. Да се подобри взаимодействието на сектора с другите служби в Н-ското РУ.
3. Откритите оперативни дела в сектора не са достатъчни.
4. Агентурно-оперативната работа не е на необходимото ниво.
5. За да върви по-успешно работата, следва да се създадат по-близки контакти със следствието и съда.
В сектор “Териториално-охранителен” е било констатирано, че мл. полицейски инспектори все още нямат необходимия професионален опит, което налага полицейските инспектори ежедневно да ги ръководят и обучават. Не е на необходимото ниво взаимодействието между отделните звена в охранителна полиция, макар от резерва  на СДМВР да се отпускат ....броя радиостанции и ....броя бронежилетки за автопатрулите, които работят през нощта.
От съдържанието на стратегическия анализ, изготвен от ИАР и синтезиран с оценката на субекта на управление на Н-ското РУ е видно, че слабите страни в организационните структури и негативните отклонения от организационните цели са анализирани прецизно с големи подробности. Ако е необходимо да се внесе по-голяма или по-незначителна промяна в стратегията на Н-ското РУ, вниманието при анализа трябва да се насочи към изоморфните, сходните елементи и структури и съответно към различните елементи и структури в съдържанието на аналитичните справки за изтеклата година, предишната и по-предишната година. Чрез сравнение, абстракция и обобщаване може да се анализират стратегическите различия в дейността на Н-ското РУ в ретроспекция, което да послужи като база за промяна на стратегията в перспектива, за изготвяне на прогноза за качеството на полицейското обслужване на територията, за подготовка на планове за ресурсно осигуряване на Н-ското РУ и обучението и подготовката на състава за изпълнение на променените организационни цели. Анализът може да бъде онагледен чрез графично изобразените тенденции на развитието на стратегиите на Н-ското РУ на средно ниво (на база “сектор”) (3.3). 
 
На диаграмата 3.3 по хоризонтала се нанасят периодите на отчитане (през едногодишен период) на тенденциите на стратегиите на съставите на сектор „КП“ (Криминална полиция), сектор „ИП“ (Икономическа полиция) и сектор „ТО“ (Териториално-охранителен) в Н-ското РУ, като се започне от три предишни едногодишни периода, а по вертикала се нанасят количествените характеристики на негативните отклонения от най-високото (максимум) ниво на организационните цели според формулировката им от субекта на управление. ИАР в Н-ското РУ следва да изработи условни оценъчни критерии, чрез които относително, в проценти, да изрази стратегическите различия в ретроспективен и перспективен план. Това е необходимо за информационно-аналитичното осигуряване на управляващата подсистема на Н-ското РУ при корекцията на стратегическите планове за противодействие на бъдещите криминални прояви и нарушения на обществения ред. Прогнозата на бъдещото състояние на оперативната обстановка за следващ едногодишен период може да бъде изготвена след анализа на състоянието и динамиката на оперативната обстановка за два предишни едногодишни периода, в които вече е имало разработени стратегии за противодействие на престъпността, реализирани на определено ниво на достигане на организационните цели.
ТЕЗИСИ
Противодействието на престъпността и нарушенията на обществения и вътрешния ред може да бъде ефективно, когато организацията за сигурност прилага добре обмислена стратегия.
Стратегическият анализ се определя като задълбочено изучаване на същността на оперативната и криминологическата обстановка за продължителен период, на ценностната система, плановете, похватите и действията на криминалния контингент и нарушителите  на реда, на резултатите от работата и потенциала на служителите в системата за вътрешна сигурност
Субектът на стратегически анализ осигурява стратегията на организацията за сигурност с аналитични справки, материали и доклади, въз основа на които ръководството изготвя стратегически планове за борбата с престъпността и нарушенията на реда.
Характерна особеност на стратегическия анализ е неговата постоянна насоченост към разкриване на факторите, благоприятствуващи позиционните предимства над криминалния контингент и нарушителите на реда. 
При приложението на аналитичната техника  PEST/ПЕСТ се отчита влиянието на политическите, икономическите, социалните и технологическите фактори върху социалната среда и конкретната организация за сигурност.
Извършването на стратегически анализ на вътрешната среда в организациите за сигурност е свързано с прилагането на аналитичната техника SWOT/ СУОТ.
При приложението на аналитичната техника  SWOT/СУОТ се анализират организационните предимства и недостатъци, както и благоприятните възможности за противодействие, като се изхожда от външната социална среда и действията на криминалния контингент и нарушителите на реда.
 
 
                                        Ключови думи (понятия)
Стратегия
Корпоративна стратегия
Стратегически анализ   
Позиция
Шанс за победа
Риск за организацията
 Strategy       
Corporate strategy
Strategic analysis     
Position
Chance for victory
Risk for organization
 
ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
1.Как най-кратко бихте могли да опишете връзката на понятията “стратегически анализ” и “стратегия”?
2.Каква е основната разлика между стратегически анализ в организация за вътрешна сигурност и стратегически анализ в голяма организация – икономически субект?
3.Прочетете приведения цитат от  Александър Савов и направете коментар по него. Какво разбирате от това определение на асиметричната война? Субектът на стратегически анализ в ДАНС, ако го приема, дали би следвало да анализира през подобна призма оперативните данни и информация относно заплахите и рисковете за вътрешната сигурност?
Цитатът е следният: “Съвременната “бунтовническа война” (която мнозина не без основание определят и като “четвърта световна война”) е доминиращ компонент на постмодерния многополюсен свят,  чиято характерна особеност е същественият спад на значението на такъв фактор, като междудържавните въоръжени конфликти и класическите бойни действия. Вместо това, на преден план излизат други приоритети, произтичащи от очерталата се система на глобални и нетрадиционни заплахи, повсеместно изострящи се на различни нива етнически, конфесионални и социално-икономически противоречия, фрагментацията на световния военно-политически контекст, факторът на многобройните “малки войни” (“бунтовнически войни” или “конфликти с ниска интензивност”)......
.......новата “четвърта световна война”, според практическото си съдържание и изпълнение, представлява асиметрична война. Изчерпателна характеристика на този тип война дава полковник Том Спайсър,......според който: ”концепцията за асиметричната война е своеобразен коктейл от тероризъм, организрана престъпност, стандартния регионален конфликт, проблемите, свързани с природните ресурси, масовата миграция, трафика на хора, епидемиите и т.н.”[63].
4.Според Вас, възможно ли е да съществува противоречие между корпоративната стратегия на дадена организация за сигурност и функционалната стратегия на някой от секторите й и въпреки това организацията да функционира оптимално?
 
 Отговорете на поставените въпроси      
 1. .............................................................
 2. .............................................................
 3. .............................................................
 4. .............................................................
 
Задачи
1.Направете анализ на приведеното по-долу определение на понятието “анализ на външната среда”, дадено от Ангел Ангелов в неговата книга “Основи на мениджмънта”[64].
Анализът на външната среда е процес, посредством който разработващите стратегическия план “контролират” външните по отношение на организацията фактори, за да определят възможностите и опасностите за фирмата.
Добросъвестният анализ на външната среда винаги има за резултат получаването на важна информация. Анализът дава на организацията време да прогнозира възможностите си, време за разработване на план в случай на непредвидени обстоятелства, време за разработване на система за ранно предупреждение в случай на възможни опасности и време за разработване на стратегия, която може да превърне предишни опасности в нови преимущества за организацията.”
Отговорете на задача 1.
2.Опитайте се да решите следния тест:
1.Кое от долупосочените твърдения е вярно?
а) планът е стратегия
б) целите са стратегия
в) прогнозите са стратегия
г) нито едното
д) планът, целите и прогнозите са израз на стратегията
2.С какво бихте сравнили стратегическия анализ?
а) с наблюдение на едно дърво в гората
б) с наблюдение на отделни дървета в гората
в) с наблюдение на цялата гора
г) с нито едно
д) с трите
3.При стратегическия анализ на състоянието и динамиката на оперативната обстановка по линия “противодействие на организирани престъпни групи” за........година се установява, че системата на полицията не е придобивала значима оперативно-интересна информация за плановете и намеренията на организираните престъпни групи. Поради какви причини?
а) полицията няма оптимални разузнавателни позиции в организираните престъпни групи
б) не са привлечени към секретно сътрудничество достатъчен брой членове на организираните престъпни групи
в) изключително трудно е привличането към секретно сътрудничество на членове на организираните престъпни групи
г) нито едното
д) и трите
4.При приложението на аналитичната техника PEST/ПЕСТ за извършване на стратегически анализ на външната социална среда се установяват ниски нива на чувството за индивидуална сигурност и съответно за групова сигурност в населението на област .......... Поради какви причини?
а) нисък ръст на насилствените престъпления
б) висок ръст на домовите кражби
в) много нисък ръст на посегателствата спрямо моторни превозни средства
г) ниско ниво на разкриваемост на престъпленията
д) ниско ниво на превенцията на престъпността
е) нито едното
ж) първото и четвъртото
з) второто и четвъртото
и) третото и четвъртото
й) първото, второто, третото, четвъртото и петото
 
Бележки:
[63]Вж. Савов, А. Асиметричната война – спис. Геополитика. С, Българско геополитическо дружество, бр. 4, 2006, с. 121.
[64]Вж. Ангелов, А. Основи на мениджмънта. С., Издат. Тракия-М, 1998, с. 134.
 
Литература:
1.Армстронг, М. Преуспяващият мениджър. Б., “Делфинпрес”, 1993.
2.Христов, Ст. Стратегическо управление на бизнеса. С., МТ & М college, 2003.
3.Савов, В. Основи на управлението. С., Университетско издателство “Стопанство”, 1996.
4.Управление на предприятието (под общата редакция на Ив. Кълвачев). В., “Г. Бакалов”, 1989.  
5.Крейг, Х. и Силва, М. Съвършенството като цел. С., “Народна култура”, 1991.
6.Паунов, М. Стратегии на бизнеса. С., СД “ДИНО-ИМ”, 1995.
7.Актуализирана стратегия за противодействие на престъпността.С., Министерски съвет на Република България, 2004.
8.Перспективи пред полицейската оценъчно-аналитична дейност - в Информационен бюлетин. С., МВР, НСС, бр. № 2 (29), 2000.
9. Айдаров, Й. Криминология. С., СИЕЛА, 2002.
10.Савов, А. Асиметричната война – спис. Геополитика. С, Българско геополитическо дружество, бр. 4, 2006.
11. Ангелов, А. Основи на мениджмънта. С., Издат. Тракия-М, 1998.
12.Cole, G., Strategic Management. London,  Letts, 1997.