НавигацияISBN 978-954-535-626-1

Библиография

 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Аверинцев, 1973: А. А в е р и н ц е в. Золото в системе символов ранновизантийской культуры. - В: Византия, южные славянe и Древняя Русь, Западная Европа. 1973, Москва.

Алексиу, 1974:  M. A l e x i o u. The Ritual Lament in Greek Tradition. Cambridge University Press, 1974, Cambridge.

Алмалех, 1996:  М. A l m a l e c h. Balkan Folk Colour Language. St. “Kliment Ohridski” University Press, 1996, Sofia.

Алмалех, 1997: М. А л м а л е х. Цветовете в Балканския фолклор. Езикът на цветовете. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1997, София.

Алмалех, 1997-98: М. А л м а л е х. Норма на българските словесни асоциации на термини за цвят. - В: Български език, 1997-98, № 2, 71-88.

Алмалех, 1999: М. A l m a l e c h. Bulgarian Norm of Word Associations for Color Terms. - In: Proceedings of the 5-th International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics, Ed. M. de G.Pinto, J. Veloso, B. Maia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, pp. 103-105.

Алмалех, 2001а: М. А л м а л е х. Цвят и слово: Психолингвистични и прагматични аспекти. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2001,София.

Алмалех, 2001б: М. А л м а л е х. Сакрално четирицветие в Петокнижието. Език и национален манталитет. – В: Съпоставително езикознание, 2001, № 2, 64-111.

Алмалех, 2003в: М. А л м а л е х. Семантика на бяло и черно в Стария завет. - В: Проблеми на изкуството, 2003, № 3, 12-20.

Алмалех, 2006а: М. А л м а л е х. Корени. Семиотика на цвета. „Велес”, 2006, София.

Алмалех, 2006б: М. А л м а л е х. Слово и цвят: психолингвистични и прагматични аспекти. – В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет „Славянски филологии”, т. 91. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2006. 79-146.

Алмалех, 2006в: М. А л м а л е х. Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света (върху иврит, български и други езици). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2006. 479 c.

Алмалех, 2007: М. А л м а л е х. Езикът на цветовете. Цветовете в балканския фолклор; Библейско чревено; Рекламата – цвят и символи.  „Аскони-издат”, 2007, София.

Арделан, Бахтияр, 1973: A r d e l a n, N., L. B a k h t I a r. The Science of Unity.The Sufi Tradition in Persian Architecture. The University of Chicago Press, 1973, Chicago and London, 199 p.

Барфелд, 1997: T. B a r f e l d (ed.). The Dictionary of Anthropology. Blackwell Publishers, 1997, Oxford, Malden, 626 p.

Бел, 1982: Bell, 1982: R. B e l l. Dictionary of Classical Mythology. ABC CLIO, 1982, Oxford, England, Santa Barbara, Chicago.

Берлин, Кей, 1969: B e r l i n, B., P. K a y. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution, Berkeley, Los Angeles, 1969, University of California Press.

Богатирьов, 1971: P. B o g a t y r e v. The Functions of Folk Costume in Moravian Slovakia. Mouton, The Hague, 1971, Paris.

Бошич, 1992: M. B o s h i c h. Jenitbeni obitcai Sokaca Hrvata u Bochkoi. Izdajac Vojvodinski muzej u Novom Sadu, 1992.

Вайтман, 1973: S. W e i t m a n. National Flags: A Sociological Overview, In: Semiotica, Mouton & Co. N.V. Publishers, The Hague, 1973, vol. 4, 328-367.

Вайтман, 1997 S. W e i t m a n. The masque of Femininity by Efrat Tceelon. – In: Body & Society, 1997, № 3, рр. 111-113.

Вайтман, Ръкопис: Ms.: S. W e i t m a n. Signs of Femininity. Непубликуван

Вакарелски, 1990: Х р. В а к а р е л с к и. Български погребални обичаи. Издателство на БАН, 1990, София.

Василевич, 1982а: А. В а с и л е в и ч. К методике исследования гипотезы Сепира-Уорфа. – В: Этнолингвистические проблемы речевого общения, 1982, Москва.

Василевич, 1982б: А. В а с и л е в и ч. Основные цветонаименования: конструкт или психолингвистическая реальность? – В: Материалы Всесоюзного симпозиума по психолингвистике, 1982, Москва.

Василевич, 1983: А. В а с и л е в и ч. Психолингвистический подход к установлению лексических соответствий (на материале болгарских, русскийх и английских цветонаименований). – В: Съпоставително езикознание, 1983, № 5, 5-7.

Василевич, 1986: А. В а с и л е в и ч. Русско-англо-немецко-французские термины цветообозначения: – В: Тетради новых терминов, ВЦП, 1986,  № 98.

Василевич, 1987: А. В а с и л е в и ч. Исследования лексики в психолингвистическом эксперименте. На материале цветообозначения языках разных систем, 1987, Москва.

Василевич, 2007: А. В а с и л е в и ч. Наименования цвета в индоевропейских языках. Системный и исторический анализ, 2007, Москва.

Вежбицка, 1990: A. W i e r z b i c k a. The Meaning of Color Terms: Semantics, Cultures and Cognition. - In: Cognitive Linguistics, 1990, vol. 1-1, pp. 99-150.

Велева, 1993: М. В е л е в а. Традиционни фолклорни обичаи - В: Софийски край. Издателство на БАН, 1993, София.

Венедиков, 1995: И в.  В е н е д и к о в. Златният стожер. Издателство “Идея” към Частен колеж “Тракия”, 1995, Стара Загора.

Винсент, 2004: Л. В и н с е н т. Легендарните марки. Издателска къща „Кръгозор”, София, 2004. Превод Т. Трифонов от Laurence Vincent, Legendary Brands, Dearborn Trade Publishing, 2002, A Kaplan Professional Company.

Волков, 1890:  Ф. В о л к о в. Сватбени обичаи на славянските народи. - В: Сборник за народни умотворения, наука и книжовност, т. 4. 1890, София.

Гарланд, 1985: R. G a r l a n d. The Greek Way of Death. Duckworth, 1985, London.

Гарланд, 1990: R. G a r l a n d, The Greek Way of Life. From Conception to the Old Age. Duckworth, 1990, London.

Гарнет, 1890/1891: L. G a r n e t t. The Women of Turkey and Their Folklore. David Nutt, 1890, vol. 1/1891, vol. 2, London.

Генчев, 1993: С. Г е н ч е в. Семейни обичаи и обреди. - В: Софийски край, Издателство на БАН, 1993, София.

Герганов, 1984: Е. Г е р г а н о в. Български норми за словесни асоциации. Под общата редакция на Е. Герганов, Наука и изкуство, 1984, София.

Герганов, рец.: Е. Г е р г а н о в. рецензия на трудовете на М.Алмалех, предназначена за ВАК. 2002, София.

Георгевич, 1917: T. G e o r g e v i c h. Serbian Habits and Customs. - In: Folklore, 1917, vol. 28, The Folklore society, London.

Гранкуист, 1965: H. G r a n q u i s t. Muslim Death and Burial. - In: Cemmentationes Humanarum Litterarum, Tomus XXXIV No 1-2, 1965, Helsinki, Helsingfors.

Грегсон, 1975: R. G r e g s o n. Psychometrics of Symilarity. Academic Press, 1975, N.Y.

Греймас, 1966: A. G r e i m a s. Semantique structurale. Librarie Larousse, 1966, Paris.

Греен, Рао, 1972: P. G r e e n, V. R a o. Applied Multidimentional Scaling. Holt, Reinehart and Winston, 1972, N.Y.

Гуденъф, 1964: E. G o o d e n o u g h. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period. Vol. 9, Bollinden series XXXVII, Pantheon Books, published by Bolingen Foundation, 1964, New York, Toronto.

Гуденъф, 1956: W. G o o d e n o u g h. Componential analysis and the study of meaning. – In: Language 32, 1956, 195-216,.

Дана, 1919: M. D a n a. The Ritual Significance of Yellow Among Romans, Ph. D. Dissertation Thesis, University of Pensylvania, Philadelphia, PA, 1919.

Данфорт, 1982: E. D a n f o r t h. The Death Rituals in Rural Greece. Princeton University Press, Princeton, 1982, New Jersey.

Дачев, 1992: М. Д а ч е в. Семиотика на цвета. Цвят и смисъл на поезията на българските символисти. – В: Литературна мисъл, 1992, № 3-4, София.

Дачев, 1997: М. Д а ч е в. Семиотика на цвета в поетичния текст. Издателски център на Народното събрание, 1997, София.

Дейвис, 1986: F. D a v i s. The Ottoman Lady. Greenwood Press, New York, Westport, 1986, Connecticut.

Джъст, 1989: R. J u s t. Women in Athenian Law and Life. Routledge, 1989, London and New York.

Дурхам, 1979: M. D u r h a m. Some Tribal Origins, Laws and Customs of the Balkans. Reprint from 1928 ed., Allen & Unwin, 1979, London.

Дърбин, 1972: M. D u r b i n. Basic Terms - Off-colour? - In: Semiotica, Mouton & Co., New York Publishers, The Hague, 1972, Vol., 6, 256-278.

Греймас, 1966: J. G r e i m a s. Semantique structurale. Librairie Larousse, 1966, Paris.

Еванс, Абрахамс, 1964:  E v a n s, M., E. A b r a c h a m s. Ancient Greek Dress. Argonaut Inc. Publishers, 1964, Chicago.

Елиаде, 1972: M. E l i a d e. Zalmoxis. University of Chicago Press, 1972, Chicago.

Иванов, 2002: И. И в а н о в. Флаговете на страните по света. ИК „Петър Берон”, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2002.

Иванова, 1984: Р. И в а н о в а. Българската фолклорна сватба. Издателство на БАН, 1984, София.

Иванова, 1992: R. I v a n o v a. Weiss, Grün, Rot. - In: Znakolog, 1992, № 4, IFISS, An International Yearbook of Slavistics, 1992, Bochum.

Йоаноу, 1984: T. I o a n n o u. The Greek Folk CostumeMelissa”. Publishing House, 1984, Athens.

Караджич, 1969: V. K a r a d g i c h. Crna Gora I Boka Kotorska. Nolit, 1969, Beograd.

Карол, Килдегард, Каркон, 1962: C a r r o l l, J., P. K j e l d e g a a r d, A. C a r t o n. Nubmer of Opposites Versus Nubmer of Priparis As a Response Measure in Free-Association Tests. - In: Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 1962, № 1, 22-30.

Кафтанджиев, 1998: Хр. К а ф т а н д ж и е в. Образът на жените в рекламата или как да унищожим мъжете. Princeps, 1998, София.

Кемп, 1935: P. K e m p. Healing Ritual Studies in the technicue and Tradition of the Southern Slavs. Faber and Faber Ltd., 1935, London.

Кент, Розанов, 1910: H. K e n t, A. R o s a n o f f. A Study of Association in Insanity. - In: American Journal of Insanity, vol. 67, № 1, 37-96, Part II, vol. 67, №  2, 317-390.

Клигман, 1981: G. K l i g m a n. Calush. The University of Chicago Press, Chicago, 1981, London.

Клигман, 1985: G. K l i g m a n. The Wedding of the Dead. University of California Press, 1985, Berkeley, Los Angeles, London.

Конклин, 1967: H. C o n k l i n. Lexicographical Treatment of Folk Taxonomies. In: Problems of Lexicography, 1967, ed. by F. Householder & Sol Saporta, pp. 119-141, Indiana University Press, Bloomington.

Конклин, 1973: H. C o n k l i n. Color Categorization. (Review article of Berlin and Kay, Basic Volor Terms) - In: American Anthropologist, 1973, 75, 931-42.

Краули, 1927: R. C r a w l e y. The Mystic Rose: A Study of Primitive Marriage and Primitive Thought in its Bearing on Marriage, Bini and Liveright Publishers, New York.

Кумарсуами, 1935:  C o o m a r a s w a m y. Elements of Budhist Iconography, Cambridge, Mass (по Дж. Сирло, Cirlot, J., 1982, с. XXIX).

Лафал, 1969 : J. L a f f a l. Contextual Similarities as a Basis for Inference, In: The Analysis of Communicational Context, John Wiley & Sons Inc., 1969, New York, London, Sydney, Toronto, 159-178.

Левковиц, Маурен, 1982: L e f k o w i t z, M., B., M a u r e n. Women`s Life in Greece and Roma, Duckworth, 1982, London.

Лейкъф, 1978: G.  L a k o f f. Women, Fire, and Dangerous Things; What Categories Reveal about Mind. The University of Chicago Press, 1978, Chicago and London.

Лейкъф, Джонсън, 1980: L a k o f f, G., M. J o h n s o n. Metaphors we live by. University of Cicago Press, 1980, Chicago IL, London.

Лодж, 1941:  O. L o d g e. Peasant Life in Yugoslavia, 1941, London.

Люшер, 1983: M. L u s h e r. The Lusher Color Test, 1983, London – Sydney.

Люшер, Скот, 1985: M. L u s h e r, M., I. S c o t t. The Lusher Color Test, 1985, Washington.

Майер, 1927: K. M a y e r, Die Bedeutung der weissen Farbe im Kultus der Griechen und Römer. Diss., Freiburg im Breisgau, 1927, Section on ΅Weisse Gewänder΅. По Гуденъф, 1964.

Маразов, 1994: И в.  М а р а з о в. Митология на златото, Издателска къща “Хр. Ботев”, 1994, София.

Маринов, 1993:  Д. М а р и н о в. Народни вярвания, религия, народни обичаи. Препечатка на изданието от 1914 г., Издателство на БАН, 1993, София.

Маркузе, 1993: Х. М а р к у з е. Ерос и цивилизация, Христо Ботев, 1993, София.

Мат, 1983: Zohar. The Book of Enlightment. Translation and introduction by D. Matt, Paulist Press, 1983, N.J.

Миков, 1985:  Л. М и к о в. Първомартенска обредност. Издателство на БАН, 1985, София.

Миков, 1982: Л. М и к о в, Писани яйца в България, 1982, София.

Миков, 1985: Л. М и к о в, Първомартенска обредност, 1985, София.

Миков, 1990: Л. М и к о в, Български Великденски обреден фолклор. Издателство на БАН, 1990, София.

Миков, 1991: Л. М и к о в, Пластични символи на световното дърво в сватбата и погребалната обредност у българите. - В: Българска етнография, 1991, №1, София.

Милославлеч, 1919: S. M i l o s l a v l e v i c h. Grada za Srpske Narodne Obсchae. - In: Obichae Srupskog Naroda, 1919, Beograd.

Михайлова, 1981: Г.  М и х а й л о в а. Костюмът в българската обредност. - В: Обреди и обреден фолклор, Издателство на БАН, 1981, София.

Миятович, 1910: S. M i a t o v i c h, - In: Obichae Srpskog Naroda, 1910, Beograd.

Москович, 1969: В. М о с к о в и ч. Статистика и семантика. Опыт статистического анализа семантического поля. ”Наука”, 1969, Москва.

Морис, 1938: Ч. М о р и с. Foundations of the Theory of Signs International Encyclopedia of Unified Science, ed. Otto Neurath, vol. 1 no. 2. (Chicago: University of Chicago Press, 1938. Rpt, Chicago: University of Chicago Press, 1970-71). Reprinted in Charles Morris, Writings on the General Theory of Signs (The Hague: Mouton, 1971), pp. 13-71.

Палермо, Дженкинс, 1965: S. P a l e r m o, J. J e n k i n s. Sex differences in word associations. - In: Journal of General Psychology, 1965, vol 72, pp.77-84.

Палермо, Дженкинс, 1966: S. P a l e r m o, J. J e n k i n s. Oral Word Associations Norms for Children in Grades One Trough Four. - In: Research Bulletin №. 60, Department of psychology, Pennsylvania State University, University Park, Pa, 1966.

под ред. Барфелд, 1997: T. B a r f e l d. The Dictionary of Anthropology. Blackwell Publishers, 1997, Oxford, Malden.

Питчер, Прелинджър, 1963: E. P i t c h e r, E. P r e l i n g e r. Children Tell Stories, International Universities Press, 1963, New York.

Платон по Гуденъф: P l a t о. Laws, XII, 956а. Cicero later heartily approved this passage: De legibus, II, xvii, 45

Плутарх: P l u t a r c h. The Roman Questions, XXVI, as tr. By H. J. Ross, 1924, 131. По Гуденъф, 1964.

Рош  и кол., 1976: E. R o s c h, C. Mervis, W. Gray, D. Johnson, P. Boyes-Braem. Basic Objects in Natural Categories. - In: Cognitive Psychology, 1976, № 8, 382-439.

Садовников, 1980: Д. С а д о в н и к о в. Загадки русского народа. 1980, Москва.

Сандерс, 1962: F. S a n d e r s. Raibow on the Rock. Haifa University Central Library, Microfilm Z-5, 4 (1952-1959), EH I Greece I.

Сахлинс, 1976: M. S a h l i n s. Colours and Cultures. - In: Semiotica, vol. 16:1, pp. 1-22, Mouton & Co. B.V. Publishers, 1976, The Hague, The Peter de Ridder Press.

Сегал, 1974: D. S e g a l. Aspects of Structuralism in Soviet Phylology. Papers on Poetics and Semiotics, Department of Poetics and Comparative Literature, Tel-Aviv University; Pre-publication paper, to be published in: Thomas A. Sebeok, ed., Structuralism Around the World, Mouton, 1975. Ithaca, London.

Сирло, 1982: J. C i r l o t. Dictionary of Symbols. Philosophical Library, 1962, New York, reprinted 1967, 1971, 1974, 1976, 1978, 1982.

Сосюр, 1959: F. d e  S a u s s u r e. Course in general linguistics. (Course linguistique gеnеrale, Paris, 1916), New York, 1959, American Geographical Society.

Тоджби, 1994: D. T o g e b y. Text Cohesion and Coherence. - In: Encyclopedia of Language and Linguistics. Editor-in-Chief R. Asher. University of Edinburg UK, Coordinating Editor J. Simpson, University of Glasgow UK, Pergamon Press, 1994, Oxford, New York, Seoul, Tokyo, vol. 9, pp. 4580-4581.

Топоров, 1989: В. Т о п о р о в. Дерево жизни. - В: Мифы народов мира, , 1989, Москва.

Трегиари, 1985: S. T r e g g i a r i. Roman Marriage, Clarendon Press, 1985, Oxford.

Торегсон, 1972: W. T o r g e s o n. Theory and methods of scaling. N.Y., Wiley, 1972.

Трегиари, 1991: S. T r e g g i a r i. Divorce Roman Style, Clarendon Press, 1991, Cambera.

Троянович, 1905:  S. T r o i j a n o v i c h, Manners and Customs. - In: Servia and Servians, William Heinimann, 1905, London.

Трушина, 2001: Л. Т р у ш и н а. Мифориторика рекламы Р. Барта. – В: Смислы мифа: мифология в истории и культуре. Сборник в честь 90-летия проффесора М.И.Шахнаровича. Серия „Мыслители”, Вып. 8 – СПб, Издательство Санкт-Петербургского философского общества, 2001, Санкт-Петербург.

Търнър, 1966: V. T u r n e r. Color Classification in Ndemby Ritual. - In: Anthropological Approaches to the Study of Religion. Tavistock Publications, 1966.

Търнър, 1967: V. T u r n e r. The Forest of Symbols. Cornell University Press, Ithaca, 1967, London.

Търнър, 1970: V. T u r n e r. Aspects of Ndembu Ritual. Cornell University Press, 1970, Ithaca, London.

Търнър, 1971: V. T u r n e r. Aspects of Ndembu Ritual of Religion. - In: Anthropological Approaches to the Study of Religion, Travistock Publishers, 1971.

Търнър, 1973: V. T u r n e r. Symbols in African Ritual. - In: Symbolic Anthropology. A Reader in the Study of Symbols and Meanings. Ed. J.L.Dolgin, D.S.Kemnitzer and D.M.Schneider. Columbia Iniversity Press. New York, 183-194. Reprinted from Science, March 16, 1972, vol. 179, 1100-05. Copyright © by the American Association for Advancement in Science.

Търнър, 1979а: V. T u r n e r. Revelation and Divination in Ndembu Ritual. Cornell University Press, 1979, Ithaca, London.

Търнър, 1979б: V. T u r n e r. The Anthropology of Performance. PAJ Publications, 1979, New York.

Фергюсън, 1989: F e r g u s o n, J. Among the Gods. Routhledge, 1989, London and New York.

Филипович, 1958:  F i l I p o v i c h, M. Vicarious Paternity Among the Serbs and Chroats.  In: Southeastern Journal of Anthropology, 1958, № 14, Albuquerque, New Mexico.

Фреге, 1966: G. F r e g e. On Sense and Reference. - In: P. Geach and M. Black, eds, Translation from the Philosophical Wrightings of Gottlob Frege, Blackwell, 1966, Oxford.

Фридл, 1982: E. F r e i d l. Vasilika. A village in Modern Greece. Holt, Reinhart, Art. Winston, 1982, New York.

Хелинг, Варгбург, 1963: R. H a l l i g, W. Von W a r t b u r g, Begriffssystem als Grundlage fur die Lexicographie. Versuch eines Ordnungsschemas., Berlin, Akademie-verlag, 1963 (2nd ed.).

Хътчинсън, 1897: H u t c h i n s o n. H. Marriage Customs of Many Lands, Seeley and Co., 1897, London.

Чейф, 1971: W. C h a f e. Meaning and Structure of Language. The University of Chicago Press, 1971, Chicago and London.

Шапиро, Марков, 1998: G. S h a p i r o, J. M a r k o f f. Revolutionary Demands, Stanford University Press, 1998, Stanford.

Шапиро, Марков, Вайтман, 1975: Shapiro, Markoff, Weitman, 1975: G. S h a p i r o, J. M a r k o f f, S. W e i t m a n. Toward the Integration of Content Analysis and General Methodology. - In: Sociological Methodology, 1975, pp. 1-58.

Шепард и кол., 1972: S h e p a r d et al, 1972: R. S h e p a r d, A. R o m n e y, S. N e r l o v e. Multidimensional scaling. Theory and application in the behavioral sciences. vol. 1, vol. 2, Seminar Press, 1972, N. Y.

Шолем, 1974: G. S h o l e m. Kabbalah. Keter Publishing House, Jerusalem, Ltd., Published for the Western Hemisphere by Quadrangle, New York Times Book Co., 1974.

Шолем, 1979: G. S h o l e m. Colours and Their Symbolism in Jewish Tradition and Mysticism. Hebrew University of Jerusalem, N BM 526 S36 in the Har ha-Cofim Library.

Юхас, 1990: E. J u h a c z. Marriage. - In: Seffaradi Jews in the Ottoman Empire. The i Israel Museum, 1990, Jerusalem, New York.

ЕКСЦЕРПИРАНА  ЛИТЕРАТУРА

Емилиян Станев. Иван Кондарев. Роман в два тома, Издателство на Отечествения фронт, 1979, София.

Емилиян Станев. Легенда за Сибин, Преславския княз. - В: Събрани съчинения, т. 3, 5-106, Български писател, 1982, София.

Димитър Талев. Железният светилник. Български писател, 1966, София.