По-важните семиотични издания на български
 
Банков, Кристиан
 

2001, Семиотични тетрадки Част I: уводни лекции по семиотика, изд. на Нов български университет, София, 143 стр.

2004, Семиотични тетрадки Част II: Семиотика, памет, идентичност, изд. на Нов български университет, София, 164 стр.

2003, (съставител) Семиотиката в действие: Reader за деветата ранноесенна школа по семиотика, изд. НБУ.

2004, (съставител)  EFSS’2003 Sign Theories in Use, (на английски) изд. НБУ.

2005, (съставител) EFSS’2004 Culture and text, (на английски и български) изд. НБУ.

2006, (съставител) Semiotics and Genre Volume XI* EFSS’2005. изд. на НБУ, на английски и френски, 94 стр.

2006, (съставител) Семиотика и жанр Том XI* EFSS’2005. изд. на НБУ, 175 стр.

2008, (съставител)  Семиотиката в действие: Лекции и доклади по семиотика 2007, изд. на НБУ.

 
Барт, Ролан
 

1991, Въображението на знака, съставител и предговор – Ивайло Знеполски; Народна култура, София.

1995, Разделението на езиците, съставител и превод – Стоян Атанасов; Наука и изкуство, София.

 
Добрев, Д., Добрева, Е.
 

1992, Справочник на семиотичните термини, Глаукус, Шумен.

 
 
Еко, Умберто
 
1993a [1975], Трактат по обща семиотика, превод – Надя Дионисиева, встъпителна студия – Ивайло Знеполски, Наука и изкуство, София.

1993b [1984], Семиотика и философия на езика, превод от английски – Юлиян Константинов, Наука и изкуство, София.

2004 [1997], Кант и птицечовката, превод от италиански – Ина Кирякова, научен редактор Кристиан Банков, издание на Дом на науките за човека и обществото, София.

 
Колапиетро, Винсент
 
2000 [1993], Речник по семиотика, превод - Иван Младенов, Издателство "Хейзъл", София.
 
Лотман, Юрий
 
1990, Поетика. Типология на културата, превод – Татяна Р. Танчева, Наука и изкуство, София.

1992, Култура и информация, превод – Лиляна Терзийска, Наука и изкуство, София.

 
Младенов, Иван
 
1991, (сътавителство и предговор) Семиотика. Между нещата и думите, Наука и изкуство, София.

1991, (сътавителство и предговор) Семиотика. Материята на мисълта, Наука и изкуство, София.

 
Попова, Мария
 
1996, (съставителство) Сборник лекции, статии, доклади, есета EFSS '95 - том I, Издание на Магистърска програма по семиотика към Нов Български Университет, София.

1997, (съставителство) Сборник лекции, статии, доклади, есета EFSS '96 - том II, Издание на Магистърска програма по семиотика към Нов Български Университет, София.

1998, (съставителство) Сборник лекции, статии, доклади, есета EFSS '97 - том III, Издание на Магистърска програма по семиотика към Нов Български Университет, София.

1999, (съставителство) Сборник статии и доклади EFSS '98 - том IV, Издание на Югоизточноевропейски център по семиотика и Магистърска програма по семиотика към Нов Български Университет, София.

2000, (съставителство) Сборник статии и доклади EFSS '99 - том V, Издание на Югоизточноевропейски център по семиотика и Магистърска програма по семиотика към Нов Български Университет, София.

2001, (съставителство) Сборник статии и доклади EFSS '2000 - том VI, Издание на Югоизточноевропейски център по семиотика и Магистърска програма по семиотика към Нов Български Университет, София.

 
Проп, Владимир
 
1995, Морфология на приказката, София.
 
Сибиък, Томас
 
1997 [1991], Семиотиката в САЩ, превод - Албена Харалампиева; Александра Багашева, Наука и изкуство, София.

 

 

начало предишен урок съдържание следващ урок начало предишен урок съдържание следващ урок начало