You need to upgrade your Flash Player
Коучинг - пътят към успеха

Коучинг – пътят към успеха

Пламена Максимова

Резюме:  Да преодолеем това, което стои на пътя към успеха ни – “вътрешните пречки” на страха, съмнението, самоосъждането и ограничаващите вярвания, които често ни карат да се борим с това, което правим. Да променим начина на мислене, нагласите, управлението. Това най-лесно се постига чрез обучения в меки умения, каквито са управленските и търговските. Или с 2 думи, това е нещото, което коучинга може да ни даде.

За коучинга

Напоследък всички говорят за „коучинг“ – доста експлоатирана и модерно звучаща дума, която обаче не всички разбират. Сравнително слабо позната в България, но за сметка на това добре известна в чужбина, където добрите практики показват, че във високоефективни организации и екипи често има цяла система за коучинг като ефективен инструмент за запазване и мултиплициране на know-how, знанието, идеите и мъдростта вътре в екипа и то по начин, който работи за най-важните цели и приоритети на организацията, включително финансовите.

Всъщност това е доста прост и работещ механизъм, възприет от най-успешни компании в света като „Дженеръл Илектрик”, например. За да са на върха на вълната, висшите мениджъри използват услугите на коучове, което шеговито се нарича „най-зорко пазената тайна на техния успех”. Почти няма успешен изпълнителен директор в света, който да не е използвал коучинг услуги. Неслучайно едни от най-успешните такива имат коучове – става въпрос за компании от ранга на Whirlpool, HP, Charles Schwab, DuPont, Novartis, Dell, Microsoft, Verizon и стотици други.

Коучингът е конфиденциално партньорство и взаимоотношение, което е с висок интензитет и ефективност. Според целите на коучинг взаимоотношението възвращаемостта на инвестицията може да е от 1-2 до 7 пъти и повече.  Именно заради това търсенето на коучинг услуги се увеличава през последните години и особено през последната година в условия на рецесия. Коучингът не е за изоставащи и несправящи се с целите си, а за добри и дори отлични изпълнителни директори, екипи и индивиди, които искат да се развиват и отсега работят за бъдещия си успех, както и за хора, които не се задоволяват с добрите резултати, а се стремят към по-високи цели и постижения – за себе си и за компанията.

Пазарът на коучинг услуги у нас, доколкото го има, е твърде млад. Този инструмент е все още нов в България и професионалните сертифицирани коучове са по-малко от десет на брой. Спрямо други пазари като американския, британския, френския, германския, италианския и в скандинавските държави, сме изключително изостанали. Т.е. бизнесът у нас в момента се лишава от ценен ресурс и катализатор на своя напредък какъвто е коучингът на изброените пазари.

Какво всъщност представлява коучинга?

Коучингът е целево ориентирано, ограничено във времето и с конкретно съдържание, диалогично индивидуално консултиране, в центъра на което се поставя личността. Коучинг е консултантски инструмент възникнал от динамиката на промените, потребността от по-голяма самостоятелност и автономност, нуждата от индивидуални и ситуативно ориентирани решения.

В професионален контекст коучингът е насочен предимно към ръководния персонал и е индивидуално фокусиран към отделната личност.

Коучингът е развитие на потенциала...

Това не е консултиране, не е тренинг, не е терапия. Коучинг е важна част от ново-възникваща организационна култура, насочена към развитие на мениджъри, лидери, ръководители и служители. Неговото определение може да звучи по следния начин: „Да придвижим важни хора от мястото, на което те се намират в момента до мястото, на което те искат да отидат“. Коучинг е процес, който се практикува в разнообразни ситуации и е по-скоро „учене на място и навреме“, отколкото „учене, предизвикано от случайни събития“. Ползите от неговото приложение са многопосочни, като например да подпомогне намирането на отговори

За разлика от консултирането и обучението, коучингът не предлага готови решения. Коучът работи с клиента върху неговото предизвикателство да преодолее ограничаващите вярвания, да прави в професионалния си живот това, което го мотивира и което го кара да се чувства жив, да взима решения, които го изкарват извън зоната му на комфорт, да поставя специфични цели и да реализира потенциала си за постигането им, да открива нови перспективи, да живее в момента. Задачата на коучинга е да развива хората в контекста на тяхната работна среда, да направи осъзнати силните и слабите страни на ръководителя, да провокира прилагането на персоналната компетентност при решаването на актуални и бъдещи задачи и предизвикателства.

Коучингът е начин да се подкрепи мениджърът в процеса на самонаблюдение и осъзнаване на собствената си компетентност и поведение.

Той е креативен процес, който вдъхновява да се намерят нови възможности и перспективи в екипа и пазара като цяло, да се увеличи персоналния и професионалния капацитет на представяне, да се разгърне пълната сила и потенциал на лидера, на човека.

Целият живот на хората е един непрекъсващ коучинг-процес. Подсъзнанието разработва програми, които ние прилагаме на практика в живота. Човек е винаги в състояние на вътрешен диалог със самия себе си. По този начин разбира какво трябва да направи, как да постъпва в различните житейски ситуации. Твърде малко импулси отвън влияят на човешкото подсъзнание и твърде силен е Аз-ът, който е в постоянна конкуренция с влиянието на външния за личността свят.

Кои са най-често засяганите теми при коучинга?

·        взаимоотношения/конфликти;

·        промени/преструктуриране;

·        Work/Life Balance и стрес;

·        управление/мотивация на екипа;

·        кариерно развитие;

·        самоанализ и развитие на личността.

В този смисъл коучингът и конкретната работа на коучъра са неделимо свързани със стремежа да се ускори достигането на собствения център – там, където са скрити всички отговори!

Въпреки това може би все още някой се пита защо е нужен коучинга?

Всички знаем, че знанието е най-трайно, когато идва от анализ на собствения опит. Именно това прави този подход доста по-ефективен, отколкото различните форми на обучения за мениджъри. Когато човек сам е стигнал до някакво решение, той е по-мотивиран да го изпълни. Докато, ако решението му е наложено отвън, дори да е обяснено много ясно защо трябва да се прави, той се отнася по различен начин и не го приема като свое.

Коучингът е нужен, защото помага на хората да достигат своите цели:

1.      по-бързо.

2.      по най-ефективния начин.

3.      да научат много неща за себе си.

От своя страна целите на коучинга са:

·        Подобряване на качеството на работа.

·        Индивидуално разработване на решения за различни проблемни ситуации.

·        Повишаване на собствената мотивация.

·        Поемане на собствена отговорност.

·        Развиване на индивидуални компетенции за справяне с проблемите.

·        Търсене, намиране и използване потенциала на служителите.

·        По-пълно прилагане на ресурсите на служителите.

·        Напасване/адаптиране на стила на управление.

·        Разтоварване от стреса.

·        Психологическа и професионална подкрепа в критични ситуации.

·        Внасяне на ново управленско ноу-хау.

Това не е консултиране, обучение или тренинг. Коучингът се отличава от тези неща, защото:

1. Коучингът не предполага готови рецепти

Коучингът помага на клиентите да намерят собствен път и способности да достигнат целите си, да развият необходимите навици и умения. Коучърите са експерти в това да задават правилните въпроси и дават правилните насоки, които подпомагат клиента да направи открития за себе си, да внесе по-голяма яснота, да пробуди себесъзнанието си, да създаде желание за действие и да помогне за достигане на конкретните цели.

2. Коучингът започва сега и е устремен към бъдещето

Коучингът подпомага клиента да изясни ценностите и намеренията си, създава визия за бъдещето и разработва практически план за действие за постигане на набелязаните цели. Коучингът не работи с миналото той е насочен към бъдещето

3. В коучинга не съществуват догми

Клиентът сам избира върху какви предизвикателства да се работи.

Коучингът работи защото:

1. Се получава ефектът на синергията.

Коучърът и клиентът – са един отбор. И както за всеки един ефективен екип е необходима синергия, без нея коучингът е невъзможен. Синергия – това е когато едно плюс едно е равно на три, четири, а може би и повече. Съвместно действие, при което крайният ефект или отговор е по-голям от сумата на ефектите или отговорите, предизвикани по отделно от всеки агент.

 

2. Коучърът не се явява елемент от системата.

И именно това му позволява да създаде това пространство, в което човек може да намери алтернативни решения.

3. Коучърът често подпомага да се определят целите, създава план, вдъхновява и подкрепя на етапа на реализация, дава обратна връзка

4. Благодарение на коучинга, човек развива нови способности и умения, които повишават неговата ефективност.

Какво е „Коуч"?

Това е компетентен професионалист, който използва специални методи и техники с помощта на подходящи въпроси. Той помага на клиента да постигне личен успех, подкрепяйки го в откриването на самия себе си. Коучът дава метод, структура и съпричастност.

Коучовете са обучени да слушат, наблюдават, да задават прецизни въпроси, за да извлекат от клиента решенията и стратегиите, които ще го подкрепят да постигне своите цели. Работата на коуча е да предоставя подкрепа така, че клиентът да разширява уменията, да се възползва на максимум от ресурсите и собствения си потенциал, за да постигне личните/организационните си цели.

Между коуча и неговия клиент трябва да се установят отношения на пълна прозрачност. Доверието и доброволността са задължителна предпоставка за провеждането на коучинг. Това понякога е болезнено, защото означава готовност човек да погледне и да види в себе си нещо, което може би не е искал да види.

„Кой може да бъде коучър?”или „Какъв трябва да бъде коучерът?”

В повечето западноевропейски страни съществуват професионални асоциации, които ревностно следят за имиджа и етичните норми на професията си. Асоциацията International Coach Federation (ICF www.coachfederation.org) e най-голямата Non-Profit организация на професионални коучъри, представена в повече от 35 страни.

Колкото и да се разчита на интуитивно-индивидуалния подход, професионалната и социалната компетентност са от голямо значение. За да бъдеш добре подготвен коучър, във всички случаи се нуждаеш и от специално обучение.

Съществуват редица специални курсове и обучителни програми, завършващи със съответния европейски сертификат за желаещите да се включат в гилдията, както и ограничения, касаещи образование, професионален опит и възраст (в Австрия например възрастта не трябва да е по-ниска от 27 г.).

Актуално допитване до представители на австрийския бизнес сочи следните най-важни критерии и качества за оценката на един коучър (изброени са в низходящ ред по важност).

1. Дискретен, конфиденциален.

2. Притежава широк житейски спектър на интереси и опит.

3. Ориентиран към постигане на конкретни цели.

4. Структуриран, систематичен.

5. Деликатен, ненакърняващ границите на личността.

6. Професионалист, с дълбоки познания в областта.

7. Емпатичен, ориентиран към взаимоотношения.

8. Честен, открит.

9. Балансиран, уверен.

Като нежелано и дори недопустимо се разглежда даването на доклади или оценки (особено на трети страни), на съвети и указания, несдържана емоционалност и изразяване на пристрастия.

Някои от ръководните сентенции за коучъра са „Да питаш, вместо да изказваш мнение”, Да слушаш вместо да говориш”, „Да поощряваш развитие, вместо да ограничаваш”, „Да уважаваш, вместо да се налагаш”.

Най-важните условия за добрия коучър са проявата на съпричастност, интерес дори любопитство, непреднамереност, отговорност, да отчита индивидуалните особености, да задава въпроси без задръжки.

Видове коучинг

Разделението на коучинг практиките е съобразено, както с индивидуалните възможности и предпочитания, така и с организационните нужди. Процесът преминава стъпките – заявка, договаряне, същинска работа, проследяване на ефекта и може да бъде организиран като:

Индивидуален коучинг 

Персоналният коучинг е свързан с личностно развитие. Спомага за увеличаване на удовлетвореността от работата, разгръщане на талантите и уникалността.

Индивидуалните коучинг сесии са за всеки, който иска да промени живота си, да го направи по-пълноценен, изпълнен със страст. Индивидуалният коучинг следва посоката на клиента в личното му пътуване през предизвикателствата и страховете му към постигане на целите и мечтите му. 

На кратко той може да постигне:

·        Високи постижения на индивидуално ниво;

·        Баланс между професионалния и личния живот;

·        Самоувереност – намиране на вътрешните ресурси и потенциал и разгръщането им в средата, която ни заобикаля, в работата, в личния живот;

·        Удовлетвореност – коучинг за развитие на кариерата и личността;

·        Пълноценност – да живееш тук и сега, да можеш да танцуваш в мига;

·        Развитие - визия за развитие, изпълнена с ценност, мисия, цели;

·        Ускоряване на индивидуалния прогрес чрез усъвършенстване на ключовите компетенциите и разкриване на пълния потенциала и умения на личността. 

Коучинг за лидери

Той спомага за развитието на потенциала на лидера, състоянието на лидера и стиловете на лидерство. Коучинга:

·        Увеличава персоналния и професионалния потенциал на мениджъра

·        Поставя индивидуален фокус върху уменията, нуждите и ситуацията, в която се намира мениджъра, с цел намиране на собствените ресурси и изграждане на дългосрочни стратегии за развитие на потенциала

·        Премахва лимитите пред мениджъра и открива нови хоризонти

·        Създава визия, мисия и ценности на индивидуално и корпоративно ниво

Коучинг в екип (корпоративен коучинг)

Коучингът на ръководния екип спомага за уеднаквяване на визията, мисията, стратегията и целите, както и за изглаждане на конфликти между мениджърите. Това е процес:

·        На развитие на потенциала на екипа, синхронизиран с корпоративната стратегия, визия, мисия 

·        На създаване на ценности на екипа, които са синхронизирани с индивидуалната ценностна система. Резултатите от процеса на създаване и/или детектиране на ценностите на екипа води до по-голяма привързаност към организацията, до интеграция в екипа и подобрена комуникация на най-дълбоко ниво между членовете на компанията. 

Като заключение съм взела на заем думите на Джон Кехоу , който казва: "Във всяка проблемна област от вашия живот вие се явявате и проблема, и неговото решение едновременно" – точно това, което коучингът ни учи. Освен това той ни помага да осъзнаем своята уникалност, да се научим да се обичаме и уважаваме, да се чувстваме уверени и да открием личната си мисия.

И понеже все още сме на футболна вълна ето едно много интересно сравнение.

Статистиката за организациите в САЩ сочат, че:

·        Само 1/3 от запитаните имат ясно разбиране за това какво техните компании се опитват да постигнат;

·        Само 1 от всеки 6 души е фокусиран върху реализация на най-важните цели;

·        Само 1 на всеки 10 служителя мисли, че вижда ясно връзката между своите задачи и целта на компанията;

·        Само 1 на всеки 10 казва, че се чувства пълен с енергия и ангажиран към най-важната цел на компанията;

·        Само половината от служителите усещат, че тяхната работа им позволява да приложат, всичко, което могат да дадат от себе си;

И ако си представим компанията като футболен отбор, то тези данни означават, че:

·        Само четирима от 11 играча ще знаят кой гол е техният.

·        Само на двама ще им пука.

·        Едва двама изобщо ще знаят на коя позиция играят и точно какво трябва да правят.

·        Цели деветима ще играят срещу съотборниците си, вместо срещу противника.

обратно нагоре