КОНТРОЛ ЗА ЗАКОННОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
ГЛ. АС. Д-Р САВИНА МИХАЙЛОВА, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Изтегли материала за мобилни устройства