СТАНДАРТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В ОБЛАСТТА НА НАЙ-ТЕЖКИТЕ НАКАЗАНИЯ: СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОЖИВОТНИЯ ЗАТВОР БЕЗ ЗАМЯНА С ЧЛ. 3 ОТ ЕКПЧ В КОНТЕКСТА НА ПРАКТИКИТЕ ПО ПОМИЛВАНЕ
ГЛ. АС. Д-Р ИВА ПУШКАРОВА, СУ ,,СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

Изтегли материала за мобилни устройства