Редакторски съвет:
Проф. д. ф. н. Стилиян Йотов
Доц. д-р Ива Пушкарова
Доц. д-р Валентина Кънева
Гл.ас. д-р Георги Георгиев, дм
Д-р Стоян Ставру
Петя Попова

Рецензент: Живка Винарова
Техническо оформление: Полина Михова
Издател: Нов български университет, София, 2017
ISBN 978-954-535-960-6
Сборник доклади от IV Национална конференция

Съдържание

Няколко встъпителни думи

§ 1. “Морално невроподобрение” – биоетичен поглед
Атанас Анов

§ 2. Алгоритми и технологии – бъдещето на новороденото
Александър Бандеров

§ 3. Интелигентните роботи и светът на технологичната нормативност
Стоян Ставру

§ 4. Социални и етични аспекти на генното инженерство
Аглая Денкова

§ 5. Пол и морално репродуктивно поведение в контекста на дородовите генетични изследвания в женската консултация
Любослава Костова

§ 6. АРТ и правото на детето да познава произхода си. Правна уредба в Швейцария
Мариана Караджова

§ 7. От уязвимост към равнопоставеност: (не)възможността за участие в биомедицински изследвания на лица, лишени от свобода като етично и правно предизвикателство
Кристиян Христов

§ 8. Модерни политики и протоколи при настъпване на нежелани събития в лечебни заведения
Мария Шаркова

§ 9. Предизвикателства пред практикуването на сурогатно майчинство
Констанс Хесапчиева

§ 10. “Забравете за ковчезите”: холистичната спиритуалност и новите погребални практики
Теодора Карамелска

§ 11. Нагласи и вярвания при медицински специалисти, свързани със съобщаването на лошата новина
Маргарита Станкова, Полина Михова, Надежда Славчева

§ 12. “Всеки избор трябва да бъде съгласуван с него…” (Основни характеристики на хроничните ревматоидни заболявания през призмата на биографичните микронаративи на лица с ревматоидни заболявания)
Божидар Ивков

§ 13. Грижи в края на живота: правото на детето да знае
Маргарита Габровска

Резюмета на български и на английски езикCopyright © 2017. All Rights Reserved.
NBU nbu