Редакционна колегия:
Виолета Боянова
Маргарита Станкова
Живка Винарова
Рецензент: Иванка Асенова
Техническо оформление: Полина Михова
Издател: Нов български университет, София, 2015

ISBN 978-954-535-863-0

Съдържание

Сборник доклади от Научна конференция с международно участие „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“ 12 – 14 Декември 2014 г., София

Copyright © 2015. All Rights Reserved.
NBU nbu