Внимание!

Нямате инсталиран Flash Player 6. Кликнете тук.


Годишник'2015 на Департамент "Природни науки" (пълен текст)

Шаблон за участие с публикация в Годишник'2016 на Департамент "Природни науки" към НБУ

IN MEMORIAM

Годишник на Департамент „Природни науки“ към НБУ

 

Годишникът има за цел да представи цялостната дейност на Департамент „Природни науки“, включваща академичната, научно-изследователска и административна дейност на щатните преподаватели и студенти за период от една учебна година. Учебната година обхваща периода от м. октомври на предходната година до м. септември месец на всяка настояща календарна година.
Настоящият „Годишник’2015“ обхваща дейностите за учебната 2014-2015 година.

 

Annual’2015, Department of Natural Sciences, New Bulgarian University
Годишник’2015 на Департамент „Природни науки“, Нов български университет

EDITORS:
Assoc. Prof. Vilma Stoyanova, PhD, Bulgaria
New Bulgarian University, Department of Natural Sciences
Assoc. Prof. Ralitza Berberova, PhD, Bulgaria
New Bulgarian University, Department of Natural Sciences
Prof. Tzvetan Georgiev, DSc, Bulgaria
New Bulgarian University, Department of Natural Sciences
Assis. Prof. Byliana Kostova, PhD, Bulgaria
New Bulgarian University, Department of Natural Sciences

РЕДАКТОРИ:
доц. д-р Вилма Стоянова
департамент „Природни науки“, НБУ
доц. д-р Ралица Берберова
департамент „Природни науки“, НБУ
проф. Цветан Георгиев, д.физ.н.
департамент „Природни науки“, НБУ
гл. ас. д-р Биляна Костова
департамент „Природни науки“, НБУ

Reviewers of the papers published in the conference proceedingsin:
01.12.2015 – 30.03.2016
Докладите в сборника са рецензирани от Комисия в периода:
01.12.2015 – 30.03.2016

 

Авторските права са запазени.
НБУ издава Годишника и не носи отговорност, ако авторите са причинили вреда на трети лица.

 

ISSN 2367-6302

 

 

 

Flash Menu
2016 © Нов български университет