Нов български университет

Департамент "Англицистика"

Годишник 2015
ISSN 2367-8720

Годишник 2015 корица - департамент Англицистика, НБУ

Съставител:
гл. ас. д-р Станислав Богданов
Рецензенти:
доц. д-р Борис Наймушин
доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

Съдържание

Станислав Богданов
PREFACE

Албена Бакрачева
THOREAU IN/AND “THOREAU”: GENIUS OF LIFE, ART, AND HIGHER LAWS

Светлана Димитрова-Гюзелева
GETTING STUDENTS LIT UP: TEACHING ENGLISH THROUGH LITERATURE

Мария Стамболиева
КЛАСОВЕ ДУМИ: АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ПАРАЛЕЛИ

Елена Тарашева
HIGHLIGHTS IN CHURCHILL’S CAREER ACCORDING TO CORPORA EVIDENCE

Милка Хаджикотева
РАЗВИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

Галина Величкова
ЦЕНАТА НА ДОСЕГА С ИДЕНТИЧНОТТА НА ДРУГИТЕ, ИЛИ ЗА ПРЕПРЕВОДА НА СЪВРЕМЕННАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА НА РЕДКИ ЕЗИЦИ

Вера Яременко
К ВОПРОСУ О СМЕШАННОМ МЕТОДЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Nikolay Nikolov
DRAMA AND LANGUAGE SELF-/PEER-EVALUATION: AN INNOVATIVE TOOL FOR FOSTERING EFL STUDENTS’ SPEAKING SKILLS

Giorgos Papakalodukas
IS THE USE OF METALANGUAGE NECESSARY IN TEACHING GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE AT LEVEL A2

Справка за авторите

Albena Bakratcheva is Professor of American Literature and American Studies at New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, and Chair of the Graduate Program in American and British Studies. In 2007 she obtained the honorary academic degree of Doctor of Letters (D.Litt.). She is author of Similarities in Divergences (1995 – in Bulgarian), Potentialities of Discourse (1997 – in Bulgarian), The Artistic Discourse of American Transcendentalism (2007 – in Bulgarian), The Call of the Green. Thoreau and Place-Sense in American Writing (2009 - in English), Visibility Beyond the Visible. The Poetic Discourse of American Transcendentalism (2013, Rodopi Publishing House, Amsterdam - in English). She is editor and translator of Henry David Thoreau. Life Without Principle. Selected Works (2001), editor of The Sun Is but a Morning Star. Anthology of American Literature (2005), editor and translator of Ralph Waldo Emerson. The Over-Soul. Selected Works (2014). Prof. Bakratcheva is member of the Thoreau Society, USA, and Executive Council member of the International American Studies Association (IASA). In 2014 Albena Bakratcheva was given the Walter Harding Distinguished Service Award – Concord, MA. Prof. Bakratcheva’s international experience includes: Fellowship of the John F. Kennedy Institute for North American Studies at the Freie Universitaet, Berlin, Germany (1992), Fulbright Grant - SUNY, USA (1993-94), USIA Fellowship – Summer Institute on Contemporary American Literature at the University of Louisville, Kentucky, USA (1999). Since 2008 Albena Bakratcheva is Erasmus-Lecturer of American Literature at the Dipartamento di Lingue e letterature moderne, Universita degli Studi di Macerata, Italia.

Милка Хаджикотева е доктор и главен асистент в департамент „Англицистика“, Нов български университет, където води курсове по английскезик за общи и академични цели. Завършва специалност „Англицистика и американистика“, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в университети във Великобритания, Унгария, Германия, САЩ, Исландия. Участва с публикации в конференции в България и чужбина. Научните й интереси са в областта на английската лексика и граматика, културология, чуждоезиково обучение и превод.

Доц. д-р Мария Стамболиева е преподавател в Нов български университет, където е титуляр на курсовете „Строеж на естествения език“, „Езиците на ЕС“, „Морфология на английския език“, „Синтаксис“, „Структурна и корпусна лингвистика“, „Терминологични ресурси на ЕС“, „Компютърен бързопис“ и др. и ръководител на Лаборатория за езикови технологии (ЛЕТ). Мария Стамболиева е участвала в големи европейски проекти като GLOSSER, TELRI I, TELRI II, в двустранни международни проекти със CNRS, Франция; в проекти на AUF, в националния проект „Голяма база данни за българския език”. Била е ръководител на националните научно-изследователски проекти „Работно място на филолога”, „Информационна банка за българския език”, „Електронен архив на българския език”. Доц. Стамболиева е автор на над 70 публикации у нас и в чужбина, в т.ч. книги, студии, статии и учебници, повечето от които в престижни реферирани и рецензирани издания; на софтуер за лингвистична работа: сегментатор, лематизатор, морфологичен анализатор, конкордансер, синтактична банка, работно място на лексикографа и др., част от които са интегрирани в разработваното в ЛЕТ, НБУ, Работно място на лингвиста. Съпредседател е на националното сдружение на българските компютърни лингвисти – АНАБЕЛА.

Svetlana Dimitrova-Gjuzeleva is an Associate Professor in Pedagogy at the English Studies Department, New Bulgarian University. She holds an MPhil degree in English and Applied Linguistics from the University of Cambridge and a PhD degree in FLT Methodology. She has long and varied experience of teaching English as a foreign language, as well as of teacher training in both pre- and in-service contexts. She has published a number of articles on foreign language teaching and teacher training, and is author of ELT course sets, resource books and teacher training manuals, including the Pedagogical Portfolio.

Галина Величкова е преподавател по английски език и преводач на свободна практика. Професионалният ѝ опит и интереси са в областта на преподаването на английски език, както в общообразователни така и в специализирани езикови курсове. Занимава се с превод на съвременна художествена литература и на специализирани, нехудожествени текстове. Има магистърска степен по „Лингводидактика” към Нов български университет и завършена магистърска програма „Британска и американска литература” към СУ „Св.Климент Охридски”.

Elena Tarasheva is Associate Professor at New Bulgarian University. She obtained her BA in English Philology from Veliko Turnovo University and specialized in Media and Culture Studies at the University of Strathclyde in Glasgow, UK. Tarasheva has her PhD in Mathematical Linguistics from the Bulgarian Academy of Science. Since 2015 she is Associate Professor of Discourse Analysis (Media). She has published two monographs: Repetitions of Word Forms: an Approach to Text Structure CSP 2011 and The Image of a Country created by International Media: The Case of Bulgaria CSP 2014 and several articles about Cultural Studies, Corpus Linguistics and Political Linguistics.

Vera Yaremenko, MA, is a lecturer in English language in the Faculty of Foreign Languages, National Research University of Electronic Technology (Russia). She teaches courses in English language and cultural studies. Her research focuses on teaching English as a foreign language and English for specific purposes.

Nikolay Nikolov holds an MA in English Philology and an MA in Turkology. Since 2005 he has been managing his own school – Markoni's LC. He is an oral assessor and examiner for two independent internationally-recognized ESL examination boards, a participant and presenter in a number of international ELT conferences, and an ELTons 2012 and 2015 nominee. Nikolay is currently a PhD student on the EFL Methodology programme at New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria.

Giorgos Papakalodoukas studied at the philosophical faculty of the University of Athens and specifically in the Classic section of Literature followed by an MA in Applied Linguistics and the teaching of Greek as a foreign language in the linguistic department of Philology of Athens. He is currently a PhD candidate in Methodology and teaching of foreign languages in New Bulgarian University. At the same time he teaches Greek language by participating as a trainer in EU programs.