Nevereno vliz

";} ?>


12. Европейска социална действителност ( преглед за периода 2007-2009)


 

 

Европейската комисия и  Европейският икономически и социален комитет изтъкват през 2008 г. , че в прегледа на европейската социална действителност би трябвало да бъде отразен подход, който отива по-далеч от обикновеното проучване на социалните въпроси в традиционния смисъл. Те препоръчват нов консенсус по отношение на социалните предизвикателства, които Европа ще трябва да посрещне, както и нова програма за социално действие които да стимулират реалния сектор, да тушират проблемите на пазара на труда и да предоставят нови възможности за икономическите субекти в Европейския съюз. Това предизвикателство на европейската социална политика в най-широк смисъл,  има за цел да отговори с икономически и институционален инструментариум на глобалните тенденции, които засягат и Европа.

 

Постигнатото в областта на социалната действителност ( (2)) преследва една нова социална визия, която има определящи насоки, като конкурентоспособност на работната сила, гъвкав пазар на труда, активно  включване на  младежта, възможностите за кариера, по-голяма продължителност на живота при по-добро здравословно състояние, равенството между половете, социалната интеграция и недискриминацията, стимулиране на мобилността и интеграцията, повече диалог и културата  на общуване.

 

 

На 20 ноември 2007 Комисията прие съобщение, озаглавено „Възможности, достъп и солидарност: към нова социална визия за Европа на XXI век“ ( (3)), чието предназначение е да поддържа консултацията за социалната действителност, която бе продължена до 15 февруари 2008 г., и да подготви старта на обновената социална програма, която Комисията  представи в средата на 2008 г. В съобщението се представя нова социална визия, ориентирана към даване на „шансове за успех“, основана върху предварителен анализ на развитието на нашите общества, на новите социални предизвикателства, пред които те са изправени, и на начина, по който държавите-членки и Съюзът биха могли да си партнират, за да отговорят на тези предизвикателства.Социалната визия на Комисията идентифицира необходимостта от инвестиране в известен брой области, което е задължение главно на държавите-членки, без да се изключва и участието на Общността.

 

Заетост и проблеми на пазара на труда

 

Какви  ще са работните места след 10 години ? Дали предлаганото сега обучение ще е от полза за намиране на работа утре ? Променят ли се необходимите умения и работните места в ЕС?

 

Адаптирането към промените и гарантирането на съответствие между трудовия пазар и предлагането е много важно, ако страните от ЕС искат да останат продуктивни и конкурентоспособни. Бързата промяна предполага страните от ЕС да станат активни и да могат да прогнозират, за да са подготвени по-добре за бъдещи предизвикателства.

 

Затова страните членки помолиха Европейската комисия да докладва за бъдещите изисквания за умения в Европа до 2020 г. Инициативата „Нови умения за нови работни места“ ще помогне да:

·                   се подобри способността за прогнозиране и съответствието между трудовия пазар и нуждите от умения в ЕС

·                   се постигнат целите, поставени в стратегията за растеж и заетост на ЕС

·                   се използват максимално съществуващите инициативи и инструменти

·                   се събират резултати, сравними на ниво ЕС

·                   се стимулира истински европейски трудов пазар за работни места и обучение, отговарящ на нуждите от мобилност и желанията на гражданите

 

Гъвкава сигурност

 

Всички знаем как глобализацията и технологичният прогрес се отразяват на ежедневието ни, бързо променяйки нуждите на работници и предприятия. Компаниите трябва да проявяват новаторство, ако искат да оцелеят; работниците трябва да бъдат гъвкави, ако искат да запазят работата си или да намерят такава. Преструктурирането на компании и колективните трудови договори водят до чувство за нестабилност и опасения от загуба на правото на социална защита.

 

В отговор на това гъвкавата сигурност се опитва да съчетае нуждите на работодатели и работници, гъвкавостта и сигурността, като гарантира на работниците безопасно придвижване на трудовия пазар, като в същото време поддържа и повишава конкурентоспособността на компаниите и запазва европейския социален модел.

 

Например мерките, насърчавани в контекста на Европейската стратегия за заетост, стимулиращи ученето през целия живот, подобряването на подкрепата за търсещите работа, равните възможности за всички и равенството между мъжете и жените до една са мерки, допринасящи за повече гъвкавост и сигурност.

 

На равнище страни членки, както и заедно с учени, социални партньори и международни организации, Европейската комисия е определила „пътища“ и „общи принципи“ за постигане на гъвкава сигурност.

 

 

 Съветът прие съвместния доклад за заетостта, в който се съпоставят реализираните успехи с онова, което предстои да се направи за постигането на целите на Лисабонската стратегия

 

 Европейският съвет обяви, че очаква с интерес съобщението за гъвкавата сигурност ((4)). В него Комисията обяснява защо за постигането на целите на Лисабонската стратегия е необходим интегриран подход към гъвкавата сигурност и разглежда необходимостта от модернизиране на европейския социален модел. Възприетият в това съобщение подход, с който се цели насърчаване прилагането на координирани политики, изготвени за подобряване едновременно на гъвкавостта на пазара на труда и на сигурността на работните места, бе възприет положително от Съвета на 9 октомври.2008  От своя страна на 29 ноември Европейският парламент прие решение относно общите принципи на гъвкавата сигурност.Също така, по време на сесията си на 5 и 6 декември, Съветът прие заключения, озаглавени „Към общи принципи на гъвкавата сигурност“.

 

На 10 юли 2007 Съветът прие решение ((5)) относно насоките за политиките в областта на заетостта на държавите-членки.С това решение се продължават за 2007 г. насоките, предвидени в Решение 2005/600/ЕО ((6)). С тези насоки се цели постигане на пълна заетост, качество на работните места, производителност на труда и социална сплотеност..

 

След проучване на подадените от Франция заявления в полза на уволнените от доставчиците на „Пежо“ и „Рено“ работници и за пръв път от създаването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията ( (7)) на 23 октомври бе прието решение ( (8)) от страна на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Фонда за съвкупна сума от 3,8 млн. евро. На 4 декември Комисията прие съответните решения за финансиране.

 

На 18 декември Европейският парламент и Съветът приеха решение ( (9)) за мобилизиране на Фонда, свързано с колективните уволнения в две дружества, работещи в сектора на мобилните телефони: „BenQ“ в Германия и „Perlos“ във Финландия, за съвкупна сума от 14,8 млн. евро. В същия ден Комисията прие съответните решения за финансиране.

 

На 13 декември ((10)) Комисията одобри заключение, предложено във връзка със заявлението, подадено от Малта в полза на работниците, уволнени в текстилния сектор.Тя ще представи на бюджетния орган предложение за разрешаване на кредити на сума от 681 207 евро.

 

На 24 октомври Комисията прие съобщение, озаглавено „Засилване на борбата срещу недекларирания труд“( (11)), с което цели да направи анализ на дейностите, предприети от държавите-членки, и да определи темите за взаимно обучение и обмяна на добри практики в тази област. На същия ден тя прие и съобщение, озаглавено „Резултат от общественото допитване относно Зелената книга на Комисията „Модернизиране на трудовото законодателство за посрещане на предизвикателствата на XXI век“( (12)).В него Комисията стига до заключението, че общественото допитване е постигнало целта си и е предизвикало дебат на национално и на общностно равнище.

 

В областта на статистическите системи Комисията прие на 12 март предложение за регламент ((13)) относно тримесечни статистически данни за свободните работни места в Общността. Целта на това предложение е да се създаде законова база за редовно събиране на хармонизирани и съпоставими данни за свободните работни места по сектори на икономическа активност, за да могат Комисията и Европейската централна банка да оценяват преобладаващите условия на пазара на труда.

 

Закрила и социално включване

 

На 19 януари Комисията прие съобщение, озаглавено „Предложение за съвместния доклад за социална защита и социално включване за 2007 г.“( (14)). Това предложение се основава върху докладите, представени от двадесет и седемте държави-членки по отношение на социалната интеграция, пенсионните системи, здравеопазването и дългосрочните медицински грижи.От тези доклади става ясно, че държавите-членки са поели ангажимента да обърнат внимание на детската бедност и че смятат активното социално включване за ефикасно средство за насърчаване на социалната и на трудовата интеграция на лицата в най-неравностойно положение.В областта на здравеопазването и на дългосрочните медицински грижи държавите-членки определиха няколко приоритета, като например гарантиране на равен достъп за всички, намаляване на различията при резултатите, постигнати при лечението и гарантиране на безопасността и качеството на медицинските грижи.По отношение на пенсионните реформи бе подчертана необходимостта от повишаване на заетостта и от удължаване на продължителността на трудовия живот.

 

На 22 февруари Съветът прие съвместния доклад за социалната закрила и за социалното включване

 

На 17 октомври Комисията прие съобщение, озаглавено „Модернизиране на социалната закрила за по-голяма социална справедливост и икономическо сближаване: стремеж към активно приобщаване на хората, които са най-отдалечени от пазара на труда“( (15)).В него тя излага своите предложения, които ще станат обект на допитване до обществеността. Като резултат от това съобщение, на сесията си от 5 и 6 декември, Съветът прие заключенията относно активното включване на лицата, които са най-отдалечени от пазара на труда.

 

На 12 декември Комисията прие предложение за решение ( (16)) относно Европейската година за борба срещу бедността и социалното изключване (2010 г.).

 

Мобилност на работниците и координация на схемите за социално осигуряване

 

На 25 януари Комисията прие доклад, озаглавен „Окончателен доклад за изпълнението на плана за действие на Комисията в областта на уменията и мобилността“((17)).С този доклад се цели да се даде представа за осъществения напредък и да се разкрият различните политически решения на общностно и на национално равнище, чрез които се подкрепя създаването на пазар на труда от европейски мащаб.  Комисията представя в него множество предизвикателства, които трябва да бъдат посрещнати, свързани с обучението през целия живот, със законовите и административните препятствия и препятствията от културен характер пред мобилността, с икономическата миграция и с комплексния подход към мобилността.

 

По време на сесията си на 21 и 22 юни Европейският съвет заяви, че с интерес очаква представянето на изменено предложение за директива за минималните изисквания, с които се цели засилване на мобилността на работниците чрез създаване на по-благоприятни условия за придобиване и запазване на право на допълнителна пенсия.Парламентът също така подчерта, че в областта на социалната политика работата по координиране на системите за социална закрила би трябвало да бъде енергично продължена, така че да се приключат възможно най-бързо последните висящи глави.

 

На 13 юни ( (18)) в съответствие с поетите през април 2006 г. ангажименти ( (19)) Комисията прие съобщение относно командироването на работници.  Чрез съобщението Комисията цели да представи обективна картина на положението в държавите-членки, да проучи дали е осъществен напредък, да направи оперативни изводи за мониторинга и, ако е необходимо, да посочи подходящите мерки за промяна на положението.

 

На 3 юли ( (20)) Комисията направи предложение за регламент за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 883/2004 ( (21)) за координация на системите за социално осигуряване.С този регламент се модернизира и опростява координацията на системите за социално осигуряване в Европейския съюз. Регламентът е влязъл в сила през май 2004 г., но ще може да се прилага едва когато приложенията към него бъдат допълнени. Също така на 23 юли ( (22)) Комисията предложи приложното поле на разпоредбите на този регламент да се разшири, като включат гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание на тяхното гражданство, и да се замени Регламент (ЕО) № 859/2003 ( (23)).Целта е осигуряване на юридическа непрекъснатост на правата на гражданите на трети страни, които пребивават законно в Общността и които се намират в трансгранична ситуация.

 

Като се ръководи от резултатите на 2006 г. — „Европейска година на мобилността на работниците“и от тясната връзка между въпроса за мобилността и различните политически предизвикателства, които се обсъждат понастоящем, като например гъвкавата сигурност, обучението през целия живот и демографското развитие, на 6 декември Комисията положи началото на план за действие на ЕС в областта на трудовата мобилност (2007—2010 г.) ( (24)). Целите на плана за действие са подобряване на законодателството и на съществуващите административни практики по отношение на мобилността на работниците, осигуряване на стратегическа подкрепа на органите на всички равнища, укрепване на мрежата от европейски служби за заетост (EURES) в качеството ѝ на главен инструмент за улесняване на мобилността на работниците и на семействата им и привличане в по-голяма степен на вниманието на широката общественост към възможностите и предимствата, които мобилността предоставя.

 

През 2007 г. EURES подобри качеството на услугите, които предоставя, и по-специално качеството на своята страница в Интернет. Последната се превърна във важен за търсещите работа и за работодателите сайт с един милион посетители месечно, които имат достъп до 1,7 милиона обяви за свободни работни места, до информация за развитието на трудовия пазар или за условията за живот в различните държави на Съюза.

 

Здраве и безопасност на работното място

 

На 7 февруари Комисията прие предложение за регламент ((25)), с който се цели установяването на обща рамка за системно съставяне на общностна статистика за всички области на общественото здравеопазване и за здравето и безопасността на работното място

 

На 21 февруари Комисията прие съобщение, озаглавено „Подобряване на качеството и на производителността на труда: стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007—2012 г.“ ( (26)). Комисията смята, че новаторският подход на общностната стратегия за периода 2002—2006 г. ( (27)) днес дава плодове и че държавите-членки са постигнали реални успехи по отношение на изработването на по-точно насочени национални стратегии и програми.Тя предлага през следващите пет години усилията да бъдат продължени и развивани.Европейският съвет през юни прикани държавите-членки бързо да започнат осъществяването на новата стратегия. На 25 юни ( (28)) Съветът прие резолюция, в която отбелязва становището на Комисията, според което, за да се постигне продължително, устойчиво и съгласувано намаляване на трудовите злополуки и на професионалните заболявания, засегнатите страни трябва да си поставят известен брой цели, като за тяхното постигане е необходимо прилагането на глобален подход Съобщението на Комисията послужи като основа за приемане на становище на Комитета на регионите на 28 ноември.

 

В рамките на подобряването на безопасността и на здравето на работното място Парламентът и Съветът подписаха на 20 юни Директива 2007/30/ЕО ( (29)) за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета ( (30)), на нейните специални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО ( (31)), 91/383/ЕИО ( (32)), 92/29/ЕИО ( (33)) и 94/33/ЕО ( (34)) на Съвета, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане.

 

На 26 октомври ((35)) Комисията прие предложение за директива за изменение на Директива 2004/40/ЕО ((36)) относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) Чрез предложението се цели да се удължи до 30 април 2012 г. срокът за транспониране на Директива 2004/40/ЕО, с цел да се вземат под внимание опасенията, изразени от медицинската общност.

 

Борба срещу различните форми на дискриминация

 

 2007 година беше   обявена за „Европейска година на равните възможности за всички“, като главната цел беше засилването на социалното участие на групите — жертви на различни форми на дискриминация, по-специално чрез оказване на помощ на държавите-членки, както и на други засегнати държави да приложат общностното законодателство в областта на равенството и недискриминацията

 

В проучвателно становище относно „Равни възможности за хората с увреждания“от 17 януари ((37)) Европейският икономически и социален комитет изрази желание 2007 г. — Европейската година на равните възможности за всички — да бъде използвана по възможно най-добър начин, така че подобно равенство да бъде наистина гарантирано на хората с увреждания.

 

В резолюция от 26 април относно положението на жените с увреждания в Европейския съюз Европейският парламент препоръча по-добро прилагане на общностното законодателство по отношение на борбата срещу дискриминацията и на равенството на половете, както и по-активно използване на възможностите, които дават съответните общностни програми и Европейският социален фонд.

 

На 26 ноември Комисията прие съобщение ((38)), озаглавено „Положението на хората с увреждания в Европейския съюз: Европейският план за действие за периода 2008—2009 г.“ Със съобщението се цели да се анализира промяната в положението на хората с увреждания, да се направи преглед на втората фаза на плана за действие на Комисията за хората с увреждания (2006—2007 г.) и да се определят приоритетите на третата фаза на плана за действие (2008—2009 г.) в съответствие със стратегическите цели на Комисията, която се стреми да насърчи осигуряването на равни възможности на хората с увреждания.

 

На 5 и 6 декември Съветът прие резолюция относно резултатите от Европейската 2007 година на равните възможности за всички. В резолюцията се изразява задоволство от високото ниво на участие в европейската година, от факта, че за пръв път държавите съгласувано са разгледали всички мотиви за дискриминация, споменати в договора за ЕО, и че са приобщили гражданското общество и заинтересованите страни към своята работа.

 

Равенство между жените и мъжете

 

На 7 февруари Комисията прие доклад за равенството между жените и мъжете — 2007 г. ((39)).В доклада се излага най-важното от развитието на положението съответно на жените и на мъжете в множество политически области и се изтъкват предизвикателствата, с които се сблъсква насърчаването на равенството между жените и мъжете.В доклада се подчертава приносът на политиката за равенство за Лисабонската стратегия.Потвърждава се също така, че въпреки известния напредък, в много области различията в статута на жените и мъжете остават значителни.

 

На 23 април Комисията прие работна програма за пътната карта за равенство между жените и мъжете (2006—2010 г.): постижения през 2006 г. и предвиждания за 2007 г. ((40)). В нея се представят осъществените през 2006 г. дейности, както и онези, които са предвидени за 2007 г., необходими за изпълнение на ангажиментите на Комисията по отношение на равенството между жените и мъжете в шест приоритетни области: еднаква икономическа независимост за жените и мъжете, съчетаване на личния и професионалния живот, еднакво представителство при вземането на решения, изкореняване на всякаква форма на насилие, основано на пола, премахване на стереотипите, свързани с пола, и насърчаване на равенството чрез външните политики и чрез политиката по отношение на развитието.

 

В това отношение Комисията прие на 18 юли съобщение относно разликите в заплащането между жените и мъжете ( (41)), с което цели да анализира причините за това различие и да разкрие възможните насоки на действие за борба с него на общностно равнище. Те са свързани с анализа на възможностите за подобряване на законодателната рамка и на нейното прилагане, пълноценното използване на разпоредбите на европейската стратегия за растеж и заетост, които се отнасят до разликите в заплащането, насърчаване на работодателите да прилагат равенството в заплащането и подкрепата на обмена на добри практики на общностно равнище.

 

Съчетаване на професионалния, личния и семейния живот

На 10 май Комисията взе решение да даде началото на втората фаза на консултациите с европейските социални партньори по въпроса на съчетаването на професионалния, личния и семейния живот.Тя поиска по-специално от социалните партньори да ѝ изпратят становище или в краен случай препоръка относно целите и съдържанието на предложенията, да я информират, ако е необходимо, за намерението си за започване на преговори по разпоредбите на тяхното рамково споразумение за отпуските за отглеждане на дете с оглед на преразглеждането му и да ѝ представят отчет за постигнатия напредък най-късно през март 2008 г.

 

На  19 юни Европейският парламент прие решение относно регулаторната рамка на мерките за съчетаване на семейния живот с периода на обучение за младите жени в Европейския съюз. Парламентът окуражи Комисията и държавите-членки да насърчават политики, които да подтикват младите хора да поемат отговорностите на семейния живот и които да им позволят да оползотворят своя принос за растежа и конкурентоспособността на ЕС

 

 

Използвани документи на вторичното право на Европейския съюз

 

(1) OВ C 93, 27.4.2007 г.

(2) COM (2007) 63 (ОВ C 138, 22.6.2007 г.).

(3) COM (2007) 726.

(4) COM (2007) 359 (ОВ C 246, 20.10.2007 г.).

(5) Решение 2007/491/ЕО (ОВ L 183, 13.07.2007 г.).

(6) ОВ L 205, 6.8.2005 г.

(7) Регламент (ЕО) № 1927/2006 (ОВ L 406, 30.12.2006 г.).

(8) Решение 2007/726/ЕО (ОВ L 294, 13.11.2007 г.).

(9) Решение 2008/30/ЕО (ОВ L 6, 10.1.2008 г.).

(10) SEC (2007) 1657.

(11) COM (2007) 628 (ОВ С 9, 15.1.2008 г.).

(12) COM (2007) 627 (ОВ С 9, 15.1.2008 г.).

(13) COM (2007) 76 (ОВ C 138, 22.6.2007 г.).

(14) COM (2007) 13 (ОВ C 138, 22.6.2007 г.).

(15) COM (2007) 620 (ОВ С 4, 9.1.2008 г.).

(16) COM (2007) 797.

(17) COM (2007) 24.

(18) COM (2007) 304 (ОВ C 191, 17.8.2007 г.).

(19) COM (2006) 159 (ОВ C 130, 3.6.2006 г.).

(20) COM (2007) 376 (ОВ C 191, 17.8.2007 г.).

(21) ОВ L 166, 30.4.2004 г.

(22) COM (2007) 439 (ОВ C 191, 17.8.2007 г.).

(23) ОВ L 124, 20.5.2003 г.

(24) COM (2007) 773.

(25) COM (2008) 46 (ОВ C 138, 22.6.2008 г.).

(26) COM (2008) 62 (ОВ C 138, 22.6.2008 г.).

(27) COM 2002) 118.

(28) OВ C 145, 30.6.2007 г.

(29) OВ L 165, 27.6.2007 г.

(30) ОВ L 183, 29.6.1989 г.

(31) ОВ L 263, 24.9.1983 г.

(32) ОВ L 206, 29.7.1991 г.

(33) ОВ L 113, 30.4.1992 г.

(34) ОВ L 216, 20.8.1994 г.

(35) COM (2007) 669.

(36) ОВ L 159, 30.4.2004 г.

(37) OВ C 93, 27.4.2007 г.

(38) COM (2007) 738.

(39) COM (2007) 49 (ОВ C 138, 22.6.2008 г.).

(40) SEC (2007) 537.

(41) COM (2007) 424 (ОВ C 246, 20.10.2008 г.).

 

 


обратно нагоре