Нов български университет

Съдържание

1. Вместо увод -  какви са целите на този курс и какво  да очакваме от него? Терминологичен и понятиен апарат и основни схеми.

2. Информационен модел на болестта като база за диагностика и прогнозиране. Унификация на подходите за обработка на здравна информация .

3. Медицината в индустриалния век и здравеопазването в информационния век.

4. Основни термини и избрани определения.

5. Дефиниране на здраве и други ключови термини.

6. Здравето също е диагностичен проблем. Веднага след това идва неговата промоция и профилактика.

7. Диагностично поведение – избори на управленски решения.

8. Социална среда и медицинско знание.

9. Информационното осигуряване на здравната система – обективна база за диагностика и прогнозиране.

10. Системният метод за анализиране диагностиката и прогнозирането е фундамент на медицинския труд.

11. РЕШЕНИЯТА В МЕДИЦИНАТА КАТО ПРОЦЕСИ НА ИНФОРМАЦИОННА ОБРАБОТКА - Диагноза и Прогноза.

12. Проблемът "Дърво на решението на лекаря – прогноза и диагноза".

13. Специализации на информатиката в здравеопазването и медицината.

14. Важните схеми за избор на диагностични и прогностични решения.

15. Case study от Проект “Компютърни методи за интерпретация на данни и диагностика на сърдечно-съдови заболявания от класа ИБС“(исхемична болест на сърцето).

16. Структурирани точки за ролите на биомедицинската информация в лекарската диагностична и прогностична практика.

17. Теоретичен потенциал и практически ползи от въвеждане на електронно здравеопазване – експертно становище представено на заседание в Съвета за икономическо развитие и социални политики при Президента на РБ.

18. iHealth - Интернет здраве / eHealth - Електронно здраве.

19. Можем ли да описваме медицинската ( и здравна) култура като софтуер на ума и защо? ONLINE култура и ONLINE природа .

20. Препоръчителни свойства на Компютърна Система за обща практика (за G.P. - General Practitioner).

21. Цикъл за обработка на болнична информация при обгрижване на пациент.

22. Информационен модел на Модул „Алергология и токсикология“.

23. Защо диагностиката и прогнозирането в здравеопазването са творчески дейности ( дискусионна лекция).

24. Културологични аспекти на здравето и болестта (публична лекция).

25. The Dream of the Medical Tricoder - Мечтата за медицинския трикодер (допълнително четиво).

In Memoriam Академик Чудомир Начев

Моят учител АКАДЕМИК НАЧЕВ – участия и подкрепи за НБУ – АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ

Академик Начев представи Учебника “Информационни системи в медицината и здравеопазването” , ISBN 954-535-392-9, Сиела- Софт енд Паблишинг, София, 2005Copyright © 2013. All Rights Reserved.
NBU nbu