Редакционна колегия:
проф. д-р Румен Генов
доц. д-р Лъчезар Стоянов
гл. ас. д-р Живко Лефтеров
ISSN 1313-7301
Съдържание

Contents

НАУЧНИ ПРОБЛЕМИ
SCHOLARLY PROBLEMS

Зарко Ждраков. Четвъртият надпис на Мадарския конник
Zarko Zhdrakov. The fourth inscription of the Madara horseman

Иван Драгов. Една спорна тема от ранната унгарска история. Унгарци и хазари
Ivan Dragov. One controversial topic of early Hungarian history. Hungarians and Khazars

Румен Генов. Два века историография на Американската революция
Roumen Genov. Two centuries historiography of the American Revolution

Веселин Методиев. Парламентарният дебат в Първото Обикновено Народно събрание – есента на 1879 г.
Veselin Metodiev. The parliamentarian debate during the First National Assembly (Autumn 1879)

Георги Пеев. Руските военнопленници в България 1915-1918 г.
Georgi Peev. The Prisoners of war from Russia in Bulgaria 1915-1918

Димитър Гюдуров. Гръцкото и българското малцинство в политиката на България и Гърция (1919-1928 г.)
Dimitar Gyudurov. The Greek and Bulgarian minority in the policy of Bulgaria and Greece (1919-1928)

Пламен Цветков. Началото на съветската агресия през Втората световна война
Plamen Tzvetkov. The beginning of Soviet aggression

Живко Лефтеров. Комунистическата власт и Бялото братство (непубликувани документи). Част І
Zhivko Lefterov. The Communist authority and the White Brotherhood (unpublished documents) Part I

ДОКТОРАНТСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
DOCTORAL STUDENTS’ STUDIES

Атанас Бояджиев. Очерк за Бдин при управлението на цар Иван Срацимир. Възход от апанаж до самостоятелно царство
Atanas Boyadziev. Essay on Bdin management of Ivan Sratsimir. Rise of apanage to independent Kingdom

НАУЧНИ ПРОЯВИ И СЪБИТИЯ
SCHOLARLY ACTIVITIES AND EVENTS

Церемония по наименуване на аудитория 110 (ІІ корпус) на името на Уилям Гладстон. 21 януари 2010 г.
The ceremony of naming the auditorium 110 (Building 2) in the name of William Gladstone. January 21, 2010.

Научна конференция “Конфликти и дипломация - в миналото и сега”. Созопол, 21-25 септември 2010 г.
Conference "Conflicts and diplomacy: past and present." Sozopol, September 21-25, 2010.

Национална конференция “Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944-1989 г.)” НБУ, 23-24 март, 2011 г.
National conference "The resistance against the communist regime in Bulgaria (1944-1989)”, New Bulgarian University, March 23-24, 2011.

Международна научна конференция “Интелектуалците и/в политиката”. НБУ, 29-30 април, 2011 г.
International conference "Intellectuals and/in politics", NBU, April 29-30, 2011.

Национална конференция “История и празници”. Созопол, 21-24 септември 2011 г.
National conference "History and holidays". Sozopol, September 21-24, 2011.

Годишник на департамент История. Т. ІІІ (2008). С., 2011.
Yearbook of the Department of History. V. III (2008). S., 2011.

Културното наследство в съвременния град. Юбилеен сборник посветен на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева. С., НБУ. 2011.
The cultural heritage in the modern city. Festschrift dedicated to the 85th anniversary of Prof. Magdalina Stancheva. S., NBU, 2011

Янева, Светла. Българи – откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя. Към историята на българския делови и социален елит през XIX в. С., НБУ. 2011.
Ianeva, Svetla. Bulgarians - tax farmers in the fiscal system of the Ottoman Empire. Towards the history of Bulgarian business and social elite in the19th century S., NBU, 2011.Copyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu