Редакционна колегия:
проф. д-р Румен Генов
доц. д-р Лъчезар Стоянов
гл. ас. д-р Живко Лефтеров
ISSN 1313-7301
Годишник Том VIII - файл


Съдържание

Contents

НАУЧНИ ПРОБЛЕМИ
SCHOLARLY PROBLEMS

Зарко Ждраков. Графити от галерията на Великата църква “Св. София” в Константинопол
Zarko Zhdrakov. Graffiti from the Gallery of the Great Church Hagia Sophia in Constantinople

Димитър Гюдуров. Българи и власи в малцинствената политика на България и Румъния
Dimitar Gyudurov. Bulgarians and Walachians in the Minority Politics of Bulgaria and Romania

Azamat Tatarov. Insurmountable Frontier: Mountain Warfare in the North Caucasus in 1942-1943
Aзамат Татаров. Непреодолимата граница: Планинската война в Северен Кавказ през 1942-1943 г.

Живко Лефтеров. Комунистическата власт и Бялото братство (непубликувани документи). Част ІI
Zhivko Lefterov. The Communist Authority and the White Brotherhood (Unpublished Documents), Part II

ДОКТОРАНТСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
DOCTORAL STUDENTS’ STUDIES

Атанас Бояджиев. Видин – арена на политически амбиции между Византия, Унгария и Българското царство в периода ХІ–ХІІІ в.
Atanas Boyadjiev. Vidin – An Arena of Political Ambitions of Byzantium, Hungary and the Tzardom of Bulgaria in 11th-13th Centuries

Денис Исаев. Eдна хипотеза за социален ред, отразен в епоса Веда Словена
Denis Isaev. A Hypothesis about the Social Order as Reflected in the Veda Slovena Epics

НАУЧНИ ПРОЯВИ И СЪБИТИЯ
SCHOLARLY ACTIVITIES AND EVENTS

Научна конференция „Историкът като изследовател, гражданин и човек“, посветена на 130 години от рождението и 70 години от смъртта на професор Петър Мутафчиев (1883-1943). НБУ, 17-18 май 2013 г.
Conference “The Historian as Researcher, Citizen and Personality”, Dedicated to the 130th Anniversary of the Birth and the 70th Anniversary of the Death of Professor Petar Mutafchiev (1883-1943), NBU, May 17-18, 2013.

Научна конференция „Власт и пари в историята“. Созопол, 19-22 септември 2013 г.
Conference “Power and Money in History”, Sozopol, September 19-22, 2013.

Кръгла маса „1913 година: паметта и интерпретациите“. НБУ, 16 декември 2013 г.
Round Table “1913: Memory and Interpretations”, NBU, December 16, 2013.

Чолова, Цветана. Образованието в средновековна България. С., НБУ. 2013
Tzvetana Cholova. The Education in Medieval Bulgaria. Sofia: NBU, 2013.

Гост-лектори по програма „Еразъм“ от Историко-географския факултет на Университета “Щефан Чел Маре”, гр. Сучава (Румъния) проф. Щефан Пуричи, зам.-ректор по международното сътрудничество и гл. ас. д-р Хариета Сабол
Visiting Lecturers under the Erasmus Programme from the Historical-Geographical Faculty of the Ștefan cel Mare University, Suceava (Romania), Professor Ștefan Purici, Prorector for International Relations and Asst. Professor Harieta Sabol.

АВТОРИТЕ
THE AUTHORSCopyright © 2016. All Rights Reserved.
NBU nbu