Научна конференция с международно участие „Балканите и правата на малцинствата. Международни регламенти, обществени практики и държавна политика“. НБУ, 21 май 2014 г.
Scholarly Conference with International Participation “The Balkans and the Minority Rights: International Regulations, Social Practices and State Policies,” New Bulgarian University, May 21, 2014

Изтегли материала за мобилни устройстваCopyright © 2018. All Rights Reserved.
NBU nbu